TRENG MEIR AREAL: Alsaker Fjordbruk har søkt Tysnes kommune om løyve til å fylla ut ytterlegare 2.400 kvadratmeter i sjø til det planlagde postsmoltanlegget.
TRENG MEIR AREAL: Alsaker Fjordbruk har søkt Tysnes kommune om løyve til å fylla ut ytterlegare 2.400 kvadratmeter i sjø til det planlagde postsmoltanlegget.

Søkjer om å utvida med 2.400 kvadratmeter i sjø

Alsaker Fjordbruk vil byggja postsmoltanlegg, og søkjer om å utvida næringsområdet i sjø med 2.400 kvadratmeter. Søknaden ligg no til handsaming i Tysnes kommune.
Publisert 05.04.2019 kl. 12.00.

Det var midt i februar Alsaker Fjordbruk søkte Tysnes kommune om dispensasjon til å utvida det tidlegare godkjende næringsområdet på Alsaker Brygge Sør med nye 2.400 kvadratmeter. Alsaker Fjordbruk vil utvida næringsområdet utover i sjøen, mot aust/søraust.


Vedteken i 2017

Reguleringsplanen for Alsaker Brygge Sør vart godkjent av kommunestyret i Tysnes i 2017. I planen er det sett av 13.400 kvadratmeter (13,4 daa) til næringsområde, som i planen er kalla BN (Næringsbygningar).

Sjøområdet utanfor dette arealet er i planen kalla VHS (Hamneområde i sjø). Det er 2.400 kvadratmeter av VHS som Alsaker Fjordbruk no ynskjer å omregulera til BN. For å føreta denne omreguleringa, må ein søkja om dispensasjon frå den godkjende reguleringsplanen.


– Området er knapt

Samfunnskontakt i Alsaker Fjordbruk, Kristian Råsberg, skriv i søknaden at den viste lina mellom BN og VHS ikkje går parallelt med området på land, noko som skapar vanskar i høve til god arealdisponering.

– Området er som de kjenner til allereie knapt i breidde og utstrekning, og den viste justeringa vil vesentleg betra arealet på land, skriv Råsberg.

Ifølgje søknaden er næringsarealet på Alsaker Brygge Sør tenkt nytta til landbasert oppdrett (postsmolt).

– Dette har eit stort arealbehov der ein må unngå urasjonelt restareal innanfor planert område. Ei justering som omsøkt vil bøta på dette, slik at ein får naudsynt kaiareal og driftsareal framføre postsmoltanlegget, skriv Råsberg.

Han vil ikkje kommentera saka utover det som står i søknaden.


– Ei mindre endring

Alsaker Fjordbruk ser på søknaden som ei mindre endring, og har rekna ut at det aktuelle området utgjer tre prosent av planområdet.

– Fordelane ved å gje dispensasjon synest klårt større enn ulempene. Arealet har god relasjon til regulert næringsområde og justeringa betrar arealutnyttinga, skriv Råsberg i søknaden.

Byggjeavdelinga i Tysnes kommune stadfestar til «Tysnes» at søknaden er motteken. Dei kan ikkje seia når søknaden kjem opp til handsaming.


OMSØKT OMRÅDE: Den omsøkte utvidinga er skissert inn på kartet som ligg ved søknaden.
OMSØKT OMRÅDE: Den omsøkte utvidinga er skissert inn på kartet som ligg ved søknaden.
LITA ENDRING: – Det aktuelle området utgjer tre prosent av planområdet, skriv samfunnskontakt Kristian Råsberg (Arkivfoto: Ingunn Gjærde).
LITA ENDRING: – Det aktuelle området utgjer tre prosent av planområdet, skriv samfunnskontakt Kristian Råsberg (Arkivfoto: Ingunn Gjærde).

Siste saker Gå til framsida

Onsdag: Ordføraren treng ei forsamling på E-brygga

Eit innlegg publisert i den offentlege Facebook-gruppa «Oppslagstavlo Tysnes» har vekt mykje nysgjerrigheit. – Hei alle saman! I morgon, onsdag 26. juni, treng eg litt hjelp frå store og små, innleiar Kleppe i innlegget som blei lagt ut tysdag kveld. Han skriv vidare at han skal vera med i eit program som skal...