PROSJEKTLEIAR: Haakon Haaland har leia arbeidet med forprosjektet. (Foto: Vetle Mikkelsen)
PROSJEKTLEIAR: Haakon Haaland har leia arbeidet med forprosjektet. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Snart i mål med forprosjektet for nytt mellomtrinn

Til sommaren skal anbodskonkurransen for Tysnes skule lysast ut. Før den tid skal forprosjektet vera ferdig.
Publisert 05.04.2019 kl. 06.00.

– Me kunngjer konkurransen i sommar. Deretter blir det fleire rundar med forhandlingar. Kontrakten blir kanskje underskriven før jul, seier Haakon Haaland, prosjektleiar for forprosjektet for nytt mellomtrinn på Tysnes skule.

Om alt går etter planen, er det ifølge Haaland realistisk med byggestart på nyåret, og ei byggetid på halvtanna år; skulebygget står forhåpentlegvis ferdig hausten 2021.


Skal rivast

– Me riv bygget, frå der det er samankopla med ungdomstrinnet, seier Haaland.

Det noverande mellomtrinnet ligg på høvesvis flat bakke, medan det nye bygget vil strekka seg nedover bakken under der bygningen står no.

– Mellom bygga blir det ein veldig lun sone, der det er moglegheit for sol stort sett heile dagen, seier prosjektleiaren.

Det er nettopp på uteområdet mellom og nedanfor bygga at det er lagt opp til leikeområde for elevane.

Det meste av området ovanfor skulen vil bli brukt til parkering og snuplass for buss; den nye parkeringa skal vera både meir romsleg og oversiktleg enn den som er der i dag.

I tillegg skal parkeringsplassen i større grad skiljast frå vegen til Tysneshallen. Dette vil kunna gjera trafikksikkerheita i området betre.


Har bestemt romløysingar

Arbeidet med forprosjektet begynte for eit års tid sidan.

– Bakgrunnen var at mellomtrinnet er så gammalt at me ikkje ønskte å rehabilitera det, seier Haaland.

Derav ønsket om å riva bygget.

– Me har jobba veldig tett med dei som bruker bygget. Dei har kome med gode innspel og løysingar, legg Haaland til.

Ifølge den engasjerte prosjektleiaren vil det nye bygget bli ganske annleis frå det gamle; blant anna blir det store læringsareal med fleksible romløysinga.

– Det er ikkje den tradisjonelle klasseromsundervisninga det er lagt opp til i nye læreplanar. Det er meir gruppearbeid og arbeid på tvers av fag. Me ønsker rom og areal som legg opp til den bruken, seier Haaland.

– Status no er at me i stor grad har bestemt oss for ei romløysing. Den neste tida går me meir i detalj, på ting som golvbelegg, gips og fasade.

I den nye romløysinga er det blant anna lagt opp til ein heilt ny hovudinngang, som leiar inn til eit allrom for elevane. Der blir det sett i stand eit eteområde. Frå allrommet ligg i tilknyting til eit stort amfi.


God prosess

– Korleis har det vore for deg å jobba med dette prosjektet?

– Det har vore veldig spennande. Ein må setta seg inn i korleis ein skule fungerer. Eg har lest mange læreplanar, for å klara å sjå den heilskapen, seier Haaland.

Han legg til at innspela frå lærarar, pedagogisk personale og rektor har bidratt til ein god prosess.

Ifølge Haaland har det òg tidlegare vore sett i gang forprosjekt for Tysnes skule, men desse har ikkje enda i noko nybygg.

– Derfor har eg forståing for at nokre sikkert tenker at dette berre er ein ny runde med planar, utan at det skjer noko, seier han.

Han trur likevel at folk har begynt å innsjå at det er gode sjansar for eit nybygg denne gongen.


Auka og kutta kostnadane

Då forprosjektet begynte, hadde ein tal frå eldre forprosjekt som grunnlag. I desse låg det inne at ein skulle bruka 60 millionar kroner.

Kalkylen til administrasjonen enda på vel 113 millionar kroner.

– Då me då reviderte budsjettet, budsjetterte me med 101 millionar, seier Haaland.

Altså auka ein kostnadsrammene med rundt 40 millionar, samtidig som ein enda opp med ei kostnadsramme på 12 millionar mindre enn dei første kalkylane for dette prosjektet.

– Me har vore nøkterne med arealbruken, og blant anna avgrensa gang-arealet, seier Haaland.

No gjenstår finpussen, før forprosjektet er ferdig. Deretter er det klart for å lysa ut anbodet.


ROMPLAN: Her kan ein sjå den førebelse planen for romløysingar. (Skisse: Tysnes kommune)
ROMPLAN: Her kan ein sjå den førebelse planen for romløysingar. (Skisse: Tysnes kommune)
AMFI: Det er planlagt eit stort amfi i nybygget. Her er rommet sett frå fleire vinklar. (Skisse: Tysnes kommune)
AMFI: Det er planlagt eit stort amfi i nybygget. Her er rommet sett frå fleire vinklar. (Skisse: Tysnes kommune)
STOR OMORGANISERING: Alt av uteområde for elevane blir flytt til nedsida av bygget. Ovanfor bygget blir parkeringsplassen kraftig utbetra. (Skisse: Tysnes kommune)
STOR OMORGANISERING: Alt av uteområde for elevane blir flytt til nedsida av bygget. Ovanfor bygget blir parkeringsplassen kraftig utbetra. (Skisse: Tysnes kommune)

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...