KLAR MEINING: Tysnes må vera viljuge til å ta vår del i klimaarbeidet, men ikkje med vindmøller i urørt natur. (Illustrasjonsfoto)
KLAR MEINING: Tysnes må vera viljuge til å ta vår del i klimaarbeidet, men ikkje med vindmøller i urørt natur. (Illustrasjonsfoto)

Leiar: Tysnes vil ha vindkrafta til havs

Publisert 06.04.2019 kl. 14.00.

Formannskapet i Tysnes var krystallklare då dei i haust diskuterte framtidig vindkraft i kommunen. Lokalpolitikarane ville ikkje ha vindkraftturbinar i Tysnes. I eit samrøystes vedtak gjorde dei det klart at utbygging av vindkraft bør takast til havs.

Det var i grunnen eit fornuftig vedtak, som me trur ville fått stor tilslutnad hjå innbyggjarane i Tysnes ved ei eventuell folkerøysting.

Den tverrpolitiske semja kom tydeleg fram i debatten i formannskapet i slutten av oktober:

– Dette er ikkje noko me vil ha, og heldigvis har me dårlege høve for vindkraft på Tysnes (sitat Arne Leite, Sp).

– Vidare utbygging av vindkraft bør takast til havs. Tysnes er forholdsvis urørt, og slik bør det vera (sitat Øystein Flakke, KrF).

– Det er ei grei innstilling. Vindkraft bør leggjast til havs (sitat ordførar Kåre Martin Kleppe, H).

Det var NVE som bad om innspel frå Tysnes. NVE var då i gang med å identifisera eigna område for vindkraft-utbygging på land. Det vil seia det grunnarbeidet som vart presentert måndag, og som har skapt eit enormt engasjement landet over.

Tysnes sende ei klar tilbakemelding til NVE i haust: At dei aktuelle områda i Tysnes måtte takast ut av plan for nasjonal ramme for vindkraft på land.

Me registrerer at NVE ikkje har teke omsyn til innspelet frå politikarane i Tysnes (les saka her). Det synest me er trasig. Me støttar innspelet om meir lokaldemokrati i saker som dette. Det som er viktig no, er at Tysnes kommune held fast på det vedtaket som alt er gjort, i debatten vidare.

Me er difor glade for at ordføraren fronta denne haldninga då han blei intervjua på Vestlandsrevyen måndag kveld.

I debatten dei siste dagane er det kome fram at det er gitt konsesjon på fleire titals nye vindmølleparkar på land, mange i urørt natur, der arbeidet enno ikkje er kome i gong. Det vil no vera klokt å sjå resultatet av desse før det blir gjeve fleire nye konsesjonar.

Også i Tysnes må me vera viljuge til å ta vår del i klimaarbeidet. Men det bør ikkje skje med vindmøller i urørt natur. Skal det koma vindmøller i Tysnes, må det kome i område der det frå før er gjort inngrep. Ei løysing kan til dømes vera langs nye E39, langs flytebrua over Bjørnafjorden, eller på land.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...