KLAR MEINING: Tysnes må vera viljuge til å ta vår del i klimaarbeidet, men ikkje med vindmøller i urørt natur. (Illustrasjonsfoto)
KLAR MEINING: Tysnes må vera viljuge til å ta vår del i klimaarbeidet, men ikkje med vindmøller i urørt natur. (Illustrasjonsfoto)

Leiar: Tysnes vil ha vindkrafta til havs

Publisert 06.04.2019 kl. 14.00.

Formannskapet i Tysnes var krystallklare då dei i haust diskuterte framtidig vindkraft i kommunen. Lokalpolitikarane ville ikkje ha vindkraftturbinar i Tysnes. I eit samrøystes vedtak gjorde dei det klart at utbygging av vindkraft bør takast til havs.

Det var i grunnen eit fornuftig vedtak, som me trur ville fått stor tilslutnad hjå innbyggjarane i Tysnes ved ei eventuell folkerøysting.

Den tverrpolitiske semja kom tydeleg fram i debatten i formannskapet i slutten av oktober:

– Dette er ikkje noko me vil ha, og heldigvis har me dårlege høve for vindkraft på Tysnes (sitat Arne Leite, Sp).

– Vidare utbygging av vindkraft bør takast til havs. Tysnes er forholdsvis urørt, og slik bør det vera (sitat Øystein Flakke, KrF).

– Det er ei grei innstilling. Vindkraft bør leggjast til havs (sitat ordførar Kåre Martin Kleppe, H).

Det var NVE som bad om innspel frå Tysnes. NVE var då i gang med å identifisera eigna område for vindkraft-utbygging på land. Det vil seia det grunnarbeidet som vart presentert måndag, og som har skapt eit enormt engasjement landet over.

Tysnes sende ei klar tilbakemelding til NVE i haust: At dei aktuelle områda i Tysnes måtte takast ut av plan for nasjonal ramme for vindkraft på land.

Me registrerer at NVE ikkje har teke omsyn til innspelet frå politikarane i Tysnes (les saka her). Det synest me er trasig. Me støttar innspelet om meir lokaldemokrati i saker som dette. Det som er viktig no, er at Tysnes kommune held fast på det vedtaket som alt er gjort, i debatten vidare.

Me er difor glade for at ordføraren fronta denne haldninga då han blei intervjua på Vestlandsrevyen måndag kveld.

I debatten dei siste dagane er det kome fram at det er gitt konsesjon på fleire titals nye vindmølleparkar på land, mange i urørt natur, der arbeidet enno ikkje er kome i gong. Det vil no vera klokt å sjå resultatet av desse før det blir gjeve fleire nye konsesjonar.

Også i Tysnes må me vera viljuge til å ta vår del i klimaarbeidet. Men det bør ikkje skje med vindmøller i urørt natur. Skal det koma vindmøller i Tysnes, må det kome i område der det frå før er gjort inngrep. Ei løysing kan til dømes vera langs nye E39, langs flytebrua over Bjørnafjorden, eller på land.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...

Lesarbrev: Bli kjent-fest

Frå tida i skule og utdanning hugsa eg at det ved starten av skulen vart arrangert bli kjent-fest. Intensjonen var at elevane skulle møtast for å bli kjent med kvarandre. Etter å ha budd på Reksteren no dei siste åtte åra, har tanken streifa meg om me skulle ha arrangert slike festar iblant på Reksteren. Eg observerer at det som før var eit fenomen i byar og tettstader – at folk kan bu tett...