KLAR MEINING: Tysnes må vera viljuge til å ta vår del i klimaarbeidet, men ikkje med vindmøller i urørt natur. (Illustrasjonsfoto)
KLAR MEINING: Tysnes må vera viljuge til å ta vår del i klimaarbeidet, men ikkje med vindmøller i urørt natur. (Illustrasjonsfoto)

Leiar: Tysnes vil ha vindkrafta til havs

Publisert 06.04.2019 kl. 14.00.

Formannskapet i Tysnes var krystallklare då dei i haust diskuterte framtidig vindkraft i kommunen. Lokalpolitikarane ville ikkje ha vindkraftturbinar i Tysnes. I eit samrøystes vedtak gjorde dei det klart at utbygging av vindkraft bør takast til havs.

Det var i grunnen eit fornuftig vedtak, som me trur ville fått stor tilslutnad hjå innbyggjarane i Tysnes ved ei eventuell folkerøysting.

Den tverrpolitiske semja kom tydeleg fram i debatten i formannskapet i slutten av oktober:

– Dette er ikkje noko me vil ha, og heldigvis har me dårlege høve for vindkraft på Tysnes (sitat Arne Leite, Sp).

– Vidare utbygging av vindkraft bør takast til havs. Tysnes er forholdsvis urørt, og slik bør det vera (sitat Øystein Flakke, KrF).

– Det er ei grei innstilling. Vindkraft bør leggjast til havs (sitat ordførar Kåre Martin Kleppe, H).

Det var NVE som bad om innspel frå Tysnes. NVE var då i gang med å identifisera eigna område for vindkraft-utbygging på land. Det vil seia det grunnarbeidet som vart presentert måndag, og som har skapt eit enormt engasjement landet over.

Tysnes sende ei klar tilbakemelding til NVE i haust: At dei aktuelle områda i Tysnes måtte takast ut av plan for nasjonal ramme for vindkraft på land.

Me registrerer at NVE ikkje har teke omsyn til innspelet frå politikarane i Tysnes (les saka her). Det synest me er trasig. Me støttar innspelet om meir lokaldemokrati i saker som dette. Det som er viktig no, er at Tysnes kommune held fast på det vedtaket som alt er gjort, i debatten vidare.

Me er difor glade for at ordføraren fronta denne haldninga då han blei intervjua på Vestlandsrevyen måndag kveld.

I debatten dei siste dagane er det kome fram at det er gitt konsesjon på fleire titals nye vindmølleparkar på land, mange i urørt natur, der arbeidet enno ikkje er kome i gong. Det vil no vera klokt å sjå resultatet av desse før det blir gjeve fleire nye konsesjonar.

Også i Tysnes må me vera viljuge til å ta vår del i klimaarbeidet. Men det bør ikkje skje med vindmøller i urørt natur. Skal det koma vindmøller i Tysnes, må det kome i område der det frå før er gjort inngrep. Ei løysing kan til dømes vera langs nye E39, langs flytebrua over Bjørnafjorden, eller på land.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida