SØKJAR NYE EIGARAR: Kystverket skal avhenda denne kaien på Gjøvåg, og har bedt lokale interessentar lufta sin interesse. Tysnes kommune har kome med motsvar som mellom anna peiker på ei grunneigarerklæring frå 1961. (Foto: Kystverket)
SØKJAR NYE EIGARAR: Kystverket skal avhenda denne kaien på Gjøvåg, og har bedt lokale interessentar lufta sin interesse. Tysnes kommune har kome med motsvar som mellom anna peiker på ei grunneigarerklæring frå 1961. (Foto: Kystverket)

Meiner grunneigarar kan ha forkjøpsrett

Tysnes kommune ber om nærare utgreiing av avhending-saka på Gjøvåg.
Publisert 09.04.2019 kl. 08.13.

I starten av mars skreiv «Tysnes» om Gjøvåg fiskerihamn, som til no har vore eigd av Kystverket. Tysnes kommune fekk beskjed frå Kystverket om at kaien skulle avhendast, og at potensielle nye eigarar kunne lufta si interesse.

Andre statlege institusjonar har fyrsterett på kaien, medan kommunen og fylkeskommunen kjem i andre rekkje. Vidare er det lag og organisasjonar som har prioritet på å få kjøpa kaien, før private eigarar kjem sist på prioriteringslista.


Forkjøpsrett

Nyleg kom Tysnes kommune med ei tilbakemelding til Kystverket, der kommunen ynskjer å gjera Kystverket merksam på ei grunneigarerklæring frå 1961. Ifølgje kommunen står det i den erklæringa at dåveranda grunneigarar har forkjøpsrett på mellom anna kaier som Havnevesenet ynskjer å selja.

– Når de no skisserer avhending av eigedomen, bør de aktivt ta stilling til denne avtalen, skriv Tysnes kommune til Kystverket.


Ikkje nøgd med taksten

I det same skrivet vert det også reagert på taksten av kaien, som er sett i høve avhendinga. Prosjekt Konsult takserte kaien på oppdrag frå Kystverket, og sette ein verdi på 80.000 kroner. Det er prisen kommunen eller lokale foreiningar kan få kjøpa kaien for.

Tysnes kommunen meiner at denne taksten ikkje er riktig.

– Me vurderer det slik at taksten som er utført i lita grad har teke opp og avklara det faktiske arealet som tilhøyrer kaien, slik sett framstår ikkje taksten som rett, skriv kommunen.

Kommunen vil dermed at Kystverket skal sjå på saka på nytt.

– Tysnes kommune ber om at saka vert nærare utgreidd, med omsyn til det rettslege og økonomiske grunnlaget for eit eventuelt sal, og at de kjem tilbake med eit nærare skriv når dette er avklara, står det avslutningsvis i brevet.


Siste saker Gå til framsida

Norled selt til utanlandske eigarar

I ei pressemelding måndag melde ferjeselskapet Norled at selskapet får nye eigarar. Det er Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) som har eigd alle aksjane, og som no sel desse.Det er det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management og det nordiske infrastrukturfondet Capman Infra som tek over eigarskapet i Norled, og som kjøper 50 prosent av aksjane kvar. Kjøpesummen er ikkje...

Kommunestyret sa ja til Mestringshusene

Kommunestyret fatta tysdag i førre veke endeleg vedtak kring den gamle sjukeheimen i Uggdal, som rusbehandlingsinstitusjonen Mestringshusene har vist interesse for å bruka som behandlingslokale.For to veker sidan vart formannskapet...

Lesarbrev: Ein veg til besvær

Gjennom lokalavisa «Tysnes» og folkevalde organ, er det retta stor interesse mot vegutviding for gang- og sykkelveg og køyrefelt med gul midtstripe i vegen, mellom Våge og Uggdal. Størst merksemd er retta mot Dallandsbrekka, som strekkjer seg frå vegkryss inn til Windsor og byggefelta i Vågsmarka. Dallandsbrekka er ein veg med bratt stigning på seks-sju prosent i veglengde på 850 meter, før...