SØKJAR NYE EIGARAR: Kystverket skal avhenda denne kaien på Gjøvåg, og har bedt lokale interessentar lufta sin interesse. Tysnes kommune har kome med motsvar som mellom anna peiker på ei grunneigarerklæring frå 1961. (Foto: Kystverket)
SØKJAR NYE EIGARAR: Kystverket skal avhenda denne kaien på Gjøvåg, og har bedt lokale interessentar lufta sin interesse. Tysnes kommune har kome med motsvar som mellom anna peiker på ei grunneigarerklæring frå 1961. (Foto: Kystverket)

Meiner grunneigarar kan ha forkjøpsrett

Tysnes kommune ber om nærare utgreiing av avhending-saka på Gjøvåg.
Publisert 09.04.2019 kl. 08.13.

I starten av mars skreiv «Tysnes» om Gjøvåg fiskerihamn, som til no har vore eigd av Kystverket. Tysnes kommune fekk beskjed frå Kystverket om at kaien skulle avhendast, og at potensielle nye eigarar kunne lufta si interesse.

Andre statlege institusjonar har fyrsterett på kaien, medan kommunen og fylkeskommunen kjem i andre rekkje. Vidare er det lag og organisasjonar som har prioritet på å få kjøpa kaien, før private eigarar kjem sist på prioriteringslista.


Forkjøpsrett

Nyleg kom Tysnes kommune med ei tilbakemelding til Kystverket, der kommunen ynskjer å gjera Kystverket merksam på ei grunneigarerklæring frå 1961. Ifølgje kommunen står det i den erklæringa at dåveranda grunneigarar har forkjøpsrett på mellom anna kaier som Havnevesenet ynskjer å selja.

– Når de no skisserer avhending av eigedomen, bør de aktivt ta stilling til denne avtalen, skriv Tysnes kommune til Kystverket.


Ikkje nøgd med taksten

I det same skrivet vert det også reagert på taksten av kaien, som er sett i høve avhendinga. Prosjekt Konsult takserte kaien på oppdrag frå Kystverket, og sette ein verdi på 80.000 kroner. Det er prisen kommunen eller lokale foreiningar kan få kjøpa kaien for.

Tysnes kommunen meiner at denne taksten ikkje er riktig.

– Me vurderer det slik at taksten som er utført i lita grad har teke opp og avklara det faktiske arealet som tilhøyrer kaien, slik sett framstår ikkje taksten som rett, skriv kommunen.

Kommunen vil dermed at Kystverket skal sjå på saka på nytt.

– Tysnes kommune ber om at saka vert nærare utgreidd, med omsyn til det rettslege og økonomiske grunnlaget for eit eventuelt sal, og at de kjem tilbake med eit nærare skriv når dette er avklara, står det avslutningsvis i brevet.


Siste saker Gå til framsida

– Dei er sjukt vittige!

Det seier Frida Walde om Ausekarane. Fredag hadde ho og broren Mikkel sikra seg plass heilt fremst ved scenen til årets show.

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for...