VENTAR PÅ DIALOG: – Me har gjennom dei tre siste åra fått lovnad om at dei nye ferjerutene skal lagast i dialog med kommunen, poengterer ordførar Kåre Martin Kleppe i eit brev til fylkesordføraren og andre leiande politikarar i Hordaland fylkeskommune. (Arkivfoto)
VENTAR PÅ DIALOG: – Me har gjennom dei tre siste åra fått lovnad om at dei nye ferjerutene skal lagast i dialog med kommunen, poengterer ordførar Kåre Martin Kleppe i eit brev til fylkesordføraren og andre leiande politikarar i Hordaland fylkeskommune. (Arkivfoto)

Sterkt kritisk til satsinga på el-ferjer

– Vedtaket om el-ferjer vart gjort utan noko vurdering på korleis dette ville slå ut for innbyggjarar og næringsliv. Ruteforslaget frå Skyss ei rasering for Tysnes.
Publisert 10.04.2019 kl. 15.23. Oppdatert kl. 16.03.

Ordførar Kåre Martin Kleppe er krass i formuleringane sine. No har han sendt brev til fylkesordførar Anne Gine Hestetun og andre leiande politikarar i fylket.

– Som ordførar i Tysnes er eg sterkt kritisk til Hordaland fylkeskommune si satsing på elektriske ferjer, skriv han i brevet.


– Fullstendig sett til sides

– Det er bra at fylkeskommunen jobbar med å redusera utsleppa, men satsinga på el-ferjer vart gjort utan noko vurdering av korleis dette ville slå ut for innbyggjarar og næringsliv i kommunane som er avhengige av ferjetilbod. Behovet til brukarane er fullstendig sett til sides, skriv Kleppe.

Eitt av punkta som Kleppe er særleg kritisk til, er at fylket i anbodsprosessen opna opp for fem minutt ekstra ladetid ved kai. Det vil rokka ved alle dei viktige pendlaravgangane for Tysnes, både på Våge-Halhjem og på Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo.

Kleppe poengterer også at dei skisserte rutetilboda vil få store konsekvensar for Tysnes – når det i forslaget er opp mot 82 færre avgangar inn og ut av kommunen kvar veke.

– Dette var eit premiss som fylkespolitikarane aksepterte den dagen anbodsgrunnlaget vart vedteke, slår ordføraren fast i brevet, før han minner om at vedtaket var samrøystes i fylket utan noko ekstra vurdering av kva følgjer det ville få for ferjeavhengige lokalsamfunn.

• Les også: – Me må ikkje gje oss. Me har ikkje ein avgang å mista


Tre år utan svar

Dei tre siste åra har ordføraren diskutert ferjesaka med ulike fylkespolitikarar. Han har vore i møte med politisk og administrativ leiing i fylkeskommunen, og Skyss har vore i formannskapet i Tysnes og orientert om saka. Alle politiske parti i Tysnes saman med pendlarforumet og næringsrådet har sendt brev til fylkeskommunen for å åtvara mot konsekvensane. Det har vore gjennomført møte med Skyss og fylkeskommunen, og hausten 2018 var det folkemøte i Tysnes med både fylkesordførar, samferdsledirektøren og direktøren i Skyss til stades.

– Gjennom alle desse tre åra har me fått lovnad om at det kan gjerast justeringar for å oppretthalda dei viktigaste rutene, med til dømes kortare ladetid i det travlaste periodane på dagen. Me har og fått lovnad om at rutetilbodet ikkje skulle reduserast drastisk, framhevar ordføraren.

Han poengterer også at han heile tida har fått lovnad om at rutene skal lagast i dialog med kommunen. Det har så langt ikkje skjedd.


Seks månader for å få møte

31. oktober 2018 sende formannskapet i Tysnes brev til Skyss, Fjord1 og Hordaland fylkeskommune. Der bad Tysnes snarast om møte for å koma i gang med drøftingane i god tid før rutene skulle vera ferdige.

Det skulle gå nesten seks månader før dette møtet kom i stand.

– Etter lang tid fekk me invitasjon til å møta Skyss. Møtet vart lagt til 25. mars, informerer ordføraren.

I brevet som Tysnes kommune sende i oktober i fjor, etterlyste dei også svar på ein del praktiske spørsmål.

– Me ynskte at dialogen om nye ferjeruter var tufta på fakta, seier ordføraren.

Tysnes fekk svarbrev frå Skyss i november.

– Der svarte dei ikkje på eit einaste av spørsmåla våre, men informerte om at me skulle bli kalla inn til møte i nær framtid, poengterer han.


– Å bli halden for narr

Saka toppa seg for ordføraren etter møtet med Skyss 25. mars.

– Då kunne ikkje Skyss opplysa om det var mogeleg å gjennomføra løysinga med kortare liggjetid som me tok opp for tre år sidan. På toppen av det heile fekk me tilbakemelding om at rutene skulle vera klare om tre veker, nesten tordnar ordføraren.

– Me hadde ei kjensle av å bli nedprioritert i anbodsprosessen. No har eg ei kjensle av å bli halden for narr i prosessen etterpå, poengterer han.

No har han forventningar om at fylkespolitikarane tek tak i saka.

– Ingen er tent med den «grøne satsinga» til Hordaland fylkeskommune viss den skal øydeleggja og byggja ned lokalsamfunn i fylket, avsluttar han.

• Les også: – Heilt uakseptabelt å endra rutemønsteret for oss pendlarar


Siste saker Gå til framsida