NØGD: – Me hadde ikkje drøymt om at det skulle vera så stor interesse for å kjøpa eigenkapitalbevis, seier banksjef Dag Sandstå i Tysnes Sparebank.
NØGD: – Me hadde ikkje drøymt om at det skulle vera så stor interesse for å kjøpa eigenkapitalbevis, seier banksjef Dag Sandstå i Tysnes Sparebank.

Strålande nøgd banksjef etter solid overteikning

Tysnes Sparebank hadde mål om å få inn 40-45 millionar i ny eigenkapital. I staden blei det teikna eigenkapitalbevis for 55 millionar.
Publisert 15.04.2019 kl. 10.45. Oppdatert kl. 10.48.

– Dette er ein stor dag for Tysnes Sparebank, seier ein strålande nøgd banksjef Dag Sandstå til «Tysnes».

Fristen for å teikna i emisjonen var fredag før palmehelga klokka 16.30.

– Me hadde ein følelse av at det var kome inn teikningar for godt over målsetjinga. Men at det skulle bli så mykje som over 55 millionar, hadde me ikkje drøymt om, seier banksjefen.


Frå heile landet

Tysdag over påske skal styret fordela dei nye eigenkapitalbevisa. Slik det ser ut no vil eksisterande eigarar ta det meste.

– Dei som har teikningsrettar, vil få kjøpa eigenkapitalbevis i samsvar med rettane. Overteikninga tyder at det ikkje blir mykje att til dei som ikkje har rettar, seier banksjefen.

Han synest det er ekstra kjekt at det er så stor interesse. Meir enn nokon gong før er det stor interesse frå heile landet.

Banksjefen er klar på at dette er med og sikrar god vekst og utvikling for Tysnes Sparebank, og at det er med og sikrar lokale arbeidsplassar på Tysnes.

– Utan emisjonane hadde ikkje Tysnes Sparebank vore levedyktig, seier banksjefen.


Hovudtyngda er lokale

Etter oppteljinga fredag er det 270 personar og verksemder som har teikna seg. Samla sum er på 55,3 millionar. Målet til banken var å få inn mellom 40 og 45 millionar i ny eigenkapital gjennom den fortrinnsretta emisjonen. Det vil seia at dei som hadde eigenkapitalbevis frå før hadde fyrsterett, ved at dei fekk tildelt nye teikningsrettar.

Teikningskursen var på 105 kroner. Torsdag i sist veke var eigenkapitalbevis til Tysnes Sparebank omsett for 113 kroner på Merkur Marked på Oslo Børs.

Tysnes Sparebank gjennomførte den fyrste emisjonen i 2015. Etter det har banken gjennomført tre emisjonar, som alle har vore overteikna.

– Me er audmjuke over den interessa som investorane har for banken, og me vil gjera det me kan for å gje ei god avkasting i åra som kjem, legg han til.

Hovudtyngda av investorane er lokale.


Siste saker Gå til framsida

Skal tilsetja to nye sjukepleiarar

Tysdag vedtok formannskapet eit endeleg budsjettframlegg. Framlegget inkluderte mellom anna at kommunen opprettar to nye faste sjukepleiarstillingar.