POLITIKONTAKT: Marita Flemmen Skogvoll er det nyaste tilskotet på lensmannskontoret.
POLITIKONTAKT: Marita Flemmen Skogvoll er det nyaste tilskotet på lensmannskontoret.

– Eg ser veldig fram til å bli godt kjent med Tysnes

Marita Flemmen Skogvoll har erfaring frå både politiarbeid og fagforeiningsarbeid. No er ho politiets ansikt utad på Tysnes.
Publisert 17.04.2019 kl. 06.00.

– Dette verkar kjempespennande. Eg er veldig glad for at eg fekk denne jobben, seier Marita Flemmen Skogvoll.

40-åringen frå Gjemnes på Nordmøre er tilsett i stillinga Lorentz Lunde hadde tidlegare, som både politikontakt og tenestestadsleiar. Det inneber at ho både er Tysnes-kontoret sitt ansikt utad, og leiar for kontoret internt.


Brei erfaring

Gjennom karrieren sin, har Skogvoll vore innom fleire politidstrikt og ulike arbeidsoppgåver.

– Eg begynte å jobba i det som var Follo politidistrikt på Austlandet. Det var eit godt distrikt å begynna i, med mykje ansvar, mange utfordringar og mykje som skjedde, seier politikontakten.

Ho har jobba både på lensmannskontor, operasjonssentral og i patruljar ute i felten.

– Her i Hordaland har eg jobba i patruljen i Bergen og på lensmannskontoret i Kvam. Eg har òg hatt permisjon for å arbeida i Politiets Fellesforbund. Der har eg vore organisasjonssekretær i halvtanna år, fortel Skogvoll.


Fleire dagar i veka

– Kor ofte kjem du til å vera på Tysnes?

– Det er vanskeleg å seia. Eg er her iallfall fleire dagar i veka. Det er her på Tysnes er har setet mitt, svarer Skogvoll.

Grunnen til at det er vanskeleg å seia konkret kor mykje ho er på Tysnes, er at ho har vakt og beredskap både i Fusa og på Tysnes. Då er ho blant anna ute i felten og patruljerer.

– Fordelen er at eg blir kjent med kommunen på ein annan måte, seier ho.

– No er me òg så heldige at me har fått kveldsteneste. Det er eg veldig glad for. Me har ikkje hatt det på Tysnes før, legg ho til.


Ikkje fare for nedlegging

Skogvoll har òg fått med seg at nokre lokalpolitikarar er bekymra for nedlegging av lensmannskontoret. Ho trur ikkje det er grunn til å uroa seg for det med det første.

– Mange kommunar på størrelse med Tysnes har ikkje lensmannskontor, men på grunn av geografien er det vanskeleg å legga ned kontoret på Tysnes. Eg har ikkje høyrt at det er på idéstadiet eingong, seier Skogvoll.

Ho håper òg på vidareføring av bemanninga på Tysnes:

– I lensmannsdistriktet er det lyst ut faste stillingar. Dei blir fylt i april eller mai. Eg har eit godt håp om at dei mellombelse stillingane på Tysnes blir faste. Då er bemanninga slik den har vore.


Vil bli kjent med Tysnes

– Eg ser veldig fram til å bli godt kjent med Tysnes som kommune, seier Skogvoll.

– Det er fint på Tysnes, og elles er mitt inntrykk at det er ein trygg og god kommune.

Ho håper folk ikkje er redde for å ta kontakt om det er noko.

– Skal me vera ein trygg og god kommune, er me avhengige av god kontakt med befolkninga. Det må vera låg terskel for å ta kontakt, seier ho.

Skogvoll er òg kjent med at nokre har uttrykt bekymring over at ho er busett i Kvam. Til det har ho følgande å seia:

– Eg har uansett eit ansvar for å bli kjent med kommunen, og vil jobba aktivt for å bli kjent her.


Siste saker Gå til framsida

Kommunestyret sa ja til Mestringshusene

Kommunestyret fatta tysdag i førre veke endeleg vedtak kring den gamle sjukeheimen i Uggdal, som rusbehandlingsinstitusjonen Mestringshusene har vist interesse for å bruka som behandlingslokale.For to veker sidan vart formannskapet...

Lesarbrev: Ein veg til besvær

Gjennom lokalavisa «Tysnes» og folkevalde organ, er det retta stor interesse mot vegutviding for gang- og sykkelveg og køyrefelt med gul midtstripe i vegen, mellom Våge og Uggdal. Størst merksemd er retta mot Dallandsbrekka, som strekkjer seg frå vegkryss inn til Windsor og byggefelta i Vågsmarka. Dallandsbrekka er ein veg med bratt stigning på seks-sju prosent i veglengde på 850 meter, før...