OPPGITT: «Ferjerutene frå nyttår er ikkje laga til for at folk skal kunna busetja seg i distrikta», skriv Jan Hevrøy i dette lesarbrevet. (Arkivfoto)
OPPGITT: «Ferjerutene frå nyttår er ikkje laga til for at folk skal kunna busetja seg i distrikta», skriv Jan Hevrøy i dette lesarbrevet. (Arkivfoto)

Debatt: Fylket, Skyss og vegvesenet

Publisert 27.04.2019 kl. 13.00.

Fylkeskommunen har fått det for seg at det berre er ein ting som gjeld i samferdslepolitikken no, og det er miljø. Sjølv om dette går ut over dei som nyttar offentleg transport, så skal det «grøne skiftet» gjennomførast. Dette har Skyss tatt ad notam. Så, i planlegginga av nye ferjeruter i distrikta, er det viktigaste no lading av el-ferjer. Målet er å få til heilt utsleppsfrie ferjer. Sikkert flott det.

Til samanlikning er målet til ein som er i lønna arbeid, å koma på jobb når arbeidstida startar. Målet til ein skuleungdom, er å alltid rekka fyrste time. Eg reknar ikkje med at Skyss sender med melding, slik at ikkje fråversgrensa vert overskriden. Ferjerutene frå nyttår er ikkje laga til for at folk skal kunna busetja seg i distrikta. Det er sikkert greit nok for ein 18-åring å bu på hybel, nær skulen. Men det er ikkje like greitt for ein 7-åring. Men det ser det ikkje ut til at fylket og Skyss bryr seg særleg mykje om.

Håpar at breva som Tysnes og Stord kommune har sendt til fylket vert lese, og at ein eller annan der inne tek til vit. Det må kunna vera mogleg å busetja seg i distrikta, samstundes som ein går på skule, eller arbeider i ein annan kommune.

Tenk dykk reaksjonane det hadde blitt i Bergen om det hadde blitt raudt lys på Danmarksplass klokka 14.10, og ikkje grønt igjen før klokka 15.30.

Så litt om Autopass og MC. Ved innføring av Autopass på riksvegferjene, som til dømes Halhjem-Sandvikvåg, er det ikkje lenger mogeleg å nytta ferjekort. Ein må ha brikke, eller betala full pris. Ein MC har ikkje moglegheit til å ha brikke. I alle andre bomstasjonar med brikke, går MC gratis. Når ein har stilt spørsmål til vegvesenet om kvifor dette ikkje gjeld ferjene og, får ein til svar: Vegvesenet har forsøkt å finna ei løysing, men det lar seg berre ikkje gjera.

Det er berre pisspreik. Gi meg eit kart over ferjekaiane, og det skal ta meg fem minutt å finna ei løysing. I staden for å lyga MC-folket rett opp i trynet, er det meir ærleg å seia at ein ikkje vil finna ei løysing.

Før 1. januar fekk ein MC 50 prosent rabatt om ein hadde ferjekort, til liks med andre køyretøy (bortsett frå el-bilar då, som får 50 prosent på 50 prosent rabatt). No må MC løysa fullpris-billett. Ein MC er og eit køyretøy, og bør i det minste få 50 prosent rabatt, slik det er på dei andre sambanda der det enno er ferjekort, til liks med andre fossile bilistar.

Dette kan lett løysast med bittelitt velvilje.


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein slitesiger

Søndag tok Tysnes IL sitt damelag to poeng mot Sandviken, men målskilnaden kunne godt ha vore større. Stillinga blei 24-22.

Reserveferje for MF «Folgefonn»

Det er sett inn reserveferje på sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes. MF «Folgefonn» har no sitt årlege opphald på verkstad. MF «Etne» er sett inn som erstatning. Rutene vil gå som normalt.