FERJA ER VEGEN: «På Tysnes godtek me ikkje reduksjonar i rutetilbodet som går ut over ferjependlarar.» (Arkivfoto)
FERJA ER VEGEN: «På Tysnes godtek me ikkje reduksjonar i rutetilbodet som går ut over ferjependlarar.» (Arkivfoto)

Leiar: Batteriferjer treng ikkje ha andre rutetider enn dieselferjer

Publisert 29.04.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.07.

Frå Hordaland fylkeskommune og fylkeskommunen sitt underorgan Skyss har me på Tysnes i lang tid blitt indoktrinert med at overgang frå dieselferjer til batteriferjer vil føra til at ein må redusera talet på ferjeavgangar. Det gjeld begge dei to sambanda Våge-Halhjem og Hodnanes-Jekevik-Nordhuglo.

Påstandane frå fylkeskommunen om desse rutereduksjonane, som Skyss så langt har lagt inn i sine ruteframlegg, samsvarar ikkje med utsegner frå teknologiverksemda NCE Maritim CleanTech på Stord. NCE sin kommunikasjonssjef, Marie Engelsen Launes, seier til «Tysnes» at det er fullt mogeleg å oppretthalda same rutetilbodet som i dag med batteridrivne ferjer.

Launes er heilt klar på at det er feil å gje el-ferjer skulda dersom ferjetilbodet blir dårlegare. Det var eit klart og tydeleg svar frå firmaet på Stord som utviklar nye, energieffektive og miljøvenlege løysingar til sjøs. Det er eit svar som gler oss.

NCE har ei enkel løysing på korleis dette kan gjerast med lange ferjestrekningar: Det gjeld berre å tilpassa batteripakken, eller å ha eit kraftigare ladeanlegg på land. På korte ferjestrekningar, som Hatvik-Venjaneset, skal nye elektriske ferjer dimensjonerast slik at dei kan ha same rutetider som i dag. Mellom Hodnanes og Jektevik har ferjesambandet allereie vore utprøvd med batteridrift på «Folgefonn» utan reduksjonar i rutefrekvensen. Ifølgje Launes vil det for dette sambandet vera snakk om ein ubetydeleg prisauke for å auka batterikapasitet og ladestasjonen på land for å unngå rutereduksjonar. Det er god grunn til å tru at NCE veit kva dei snakkar om. Det var nemleg NCE, i lag med Wärtsilä, som utvikla batteriløysinga på «Folgefonn».

På Tysnes godtek me ikkje reduksjonar i rutetilbodet som går ut over ferjependlarar. Dagens rutetilbod for pendlarar må oppretthaldast. Det må Skyss og fylkeskommunen leggja inn i sine ruteframlegg når nye ruter skal setjast i verk frå 2020. Me godtek ikkje påstandane om at det er naudsynt med rutereduksjonar for batteriferjer når teknologiverksemda på Stord seier det motsette. Her stolar me på fagmiljøet miljøvenlege batteriløysingar. Samstundes uroar det oss at folk som har posisjonar i fylkeskommunen ikkje klarar å sjå konsekvensar for innbyggjarane ute i distrikta, når dei kjem med så dramatiske framlegg som det å kutta i ferjetilbodet til folk. Ferja er vegen inn og ut av kommunen for oss.

Til frustrerte ferjependlarar og lokalpolitikarar: Stå på i kampen vidare for å oppretthalda eit levedyktig lokalsamfunn på Tysnes utan meir vegstenging (les ferjekutt) for dei som må reisa inn og ut av kommunen på jobb.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein slitesiger

Søndag tok Tysnes IL sitt damelag to poeng mot Sandviken, men målskilnaden kunne godt ha vore større. Stillinga blei 24-22.

Reserveferje for MF «Folgefonn»

Det er sett inn reserveferje på sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes. MF «Folgefonn» har no sitt årlege opphald på verkstad. MF «Etne» er sett inn som erstatning. Rutene vil gå som normalt.