ØNSKER VELKOMEN: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) vil gjerne ha Mestringshusene til Tysnes. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
ØNSKER VELKOMEN: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) vil gjerne ha Mestringshusene til Tysnes. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

Rungande ja til Mestringshusene

Debatten rundt Mestringshusene var prega av brei politiske einigheit.
Publisert 02.05.2019 kl. 15.17.

– Det me skal sjå på no, er kva me ønsker å gjera vidare. Denne saka skal vidare til kommunestyret, innleia ordførar Kåre Martin Kleppe (H) til formannskapet i dag torsdag.

Dei siste månadane har kommunen vore i dialog med rusbehandlingsinstitusjonen Mestringshusene, om moglegheitene for å etablera ein behandlingsstad i lokala til den gamle sjukeheimen i Uggdal. I starten stod det mellom Tysnes og Sauda, men den siste tida har Tysnes sigla fram som det mest sannsynlege alternativet; alt som stod igjen var at saka skulle behandlast politisk.


To framlegg

I sakspapira låg det to alternative framlegg til vedtak; enten å gå vidare med Mestringshus-forhandlingane, eller å prioritera å bygga omsorgsbustadar i det gamle sjukeheim-bygget.

Rådmannen hadde ikkje kome med noka tydeleg innstilling, men hadde forsøkt å gjera greie for positive og negative sider ved begge alternativa.

Oppussing av sjukeheimen, for at Mestringshusene skal kunna bruka den, vil kosta rett under 11,7 millionar, medan ombygginga til omsorgsbustadar vil komma på 18,1 millionar kroner.

– Det blir ei større investering uansett, i forhold til det ein opphaveleg trudde, sa ordføraren til formannskapet.

– For min del er det litt høgare enn me først trudde, men det dekker me inn med leigeinntekter. Det er ei «once in a lifetime»-moglegheit («ein gong i livet»-moglegheit, journ.merk) å få så mange arbeidsplassar i bygget, la han til.

Kleppe trekte blant anna fram det spesialiserte fagmiljøet som vil følga etableringa.


Stor interesse lokalt

– Eg har opplevd at folk har klort på meg, og sagt at dette må me få til. Det som har vore interessant å sjå er at eg ikkje har fått nokon skeptiske førespurnadar, sa Anne Merete Fjeldstad (Ap).

Også ho nemnde det sterke fagmiljøet til Mestringshusene, og dei potensielle ringverknadane det vil ha på tenestetilbodet på Tysnes.

– Eg har heller ikkje fått nokon negative førespurnadar. Folk har stort sett vore positive, og nokre har vore spørjande, la Kleppe til.


Verd å ta risikoen

I sakspapira har ein budsjettert med mellom 800.000 og 1.000.000 kroner i leigeinntekter frå Mestringshusene. Ifølge Richard Høie, hovudansvarleg for forhandlingane, er dette eit nøkternt overslag; den reelle leiga vil kunna overstiga ein million.

Representanten Arne Leite (Sp) stilte spørsmål ved kor avhengige Mestringshusene er av den offentlege støtta dei får gjennom fritt behandlingsval.

– Slik eg har forstått det er inntektsgrunnlaget deira avhengig av fritt behandlingsval, sa rådmann Steinar Dalland.

Derfrå stammar òg noko av risikoen med Mestringshusene. Dersom det blir vedtatt i Stortinget å fjerna fritt behandlingsval, vil nemleg bedrifta ikkje ha eit reellt inntektsgrunnlag.

Formannskapet var likevel einige i at dei potensielle positive ringverknadane vog tyngre enn risikoen.

– Dette er eigentleg litt lett. Me la inn fem millionar kroner for å riva bygget. Å investera sju millionar ekstra for å få 30 nye arbeidsplassar er mykje betre. Ferdig snakka, sa Arne Leite.

Formannskapet vedtok samrøystes å gå vidare med forhandlingane med Mestringshusene.


STORE RINGVERKNADAR: Anne Merete Fjeldstad (Ap) har fått mange spørsmål om Mestringshusene, frå lokale interessentar.
STORE RINGVERKNADAR: Anne Merete Fjeldstad (Ap) har fått mange spørsmål om Mestringshusene, frå lokale interessentar.
VIL INVESTERA: Også Arne Leite (Sp) kom med godord om den potensielle nyetableringa.
VIL INVESTERA: Også Arne Leite (Sp) kom med godord om den potensielle nyetableringa.

Siste saker Gå til framsida

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...