ØNSKER VELKOMEN: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) vil gjerne ha Mestringshusene til Tysnes. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
ØNSKER VELKOMEN: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) vil gjerne ha Mestringshusene til Tysnes. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

Rungande ja til Mestringshusene

Debatten rundt Mestringshusene var prega av brei politiske einigheit.
Publisert 02.05.2019 kl. 15.17.

– Det me skal sjå på no, er kva me ønsker å gjera vidare. Denne saka skal vidare til kommunestyret, innleia ordførar Kåre Martin Kleppe (H) til formannskapet i dag torsdag.

Dei siste månadane har kommunen vore i dialog med rusbehandlingsinstitusjonen Mestringshusene, om moglegheitene for å etablera ein behandlingsstad i lokala til den gamle sjukeheimen i Uggdal. I starten stod det mellom Tysnes og Sauda, men den siste tida har Tysnes sigla fram som det mest sannsynlege alternativet; alt som stod igjen var at saka skulle behandlast politisk.


To framlegg

I sakspapira låg det to alternative framlegg til vedtak; enten å gå vidare med Mestringshus-forhandlingane, eller å prioritera å bygga omsorgsbustadar i det gamle sjukeheim-bygget.

Rådmannen hadde ikkje kome med noka tydeleg innstilling, men hadde forsøkt å gjera greie for positive og negative sider ved begge alternativa.

Oppussing av sjukeheimen, for at Mestringshusene skal kunna bruka den, vil kosta rett under 11,7 millionar, medan ombygginga til omsorgsbustadar vil komma på 18,1 millionar kroner.

– Det blir ei større investering uansett, i forhold til det ein opphaveleg trudde, sa ordføraren til formannskapet.

– For min del er det litt høgare enn me først trudde, men det dekker me inn med leigeinntekter. Det er ei «once in a lifetime»-moglegheit («ein gong i livet»-moglegheit, journ.merk) å få så mange arbeidsplassar i bygget, la han til.

Kleppe trekte blant anna fram det spesialiserte fagmiljøet som vil følga etableringa.


Stor interesse lokalt

– Eg har opplevd at folk har klort på meg, og sagt at dette må me få til. Det som har vore interessant å sjå er at eg ikkje har fått nokon skeptiske førespurnadar, sa Anne Merete Fjeldstad (Ap).

Også ho nemnde det sterke fagmiljøet til Mestringshusene, og dei potensielle ringverknadane det vil ha på tenestetilbodet på Tysnes.

– Eg har heller ikkje fått nokon negative førespurnadar. Folk har stort sett vore positive, og nokre har vore spørjande, la Kleppe til.


Verd å ta risikoen

I sakspapira har ein budsjettert med mellom 800.000 og 1.000.000 kroner i leigeinntekter frå Mestringshusene. Ifølge Richard Høie, hovudansvarleg for forhandlingane, er dette eit nøkternt overslag; den reelle leiga vil kunna overstiga ein million.

Representanten Arne Leite (Sp) stilte spørsmål ved kor avhengige Mestringshusene er av den offentlege støtta dei får gjennom fritt behandlingsval.

– Slik eg har forstått det er inntektsgrunnlaget deira avhengig av fritt behandlingsval, sa rådmann Steinar Dalland.

Derfrå stammar òg noko av risikoen med Mestringshusene. Dersom det blir vedtatt i Stortinget å fjerna fritt behandlingsval, vil nemleg bedrifta ikkje ha eit reellt inntektsgrunnlag.

Formannskapet var likevel einige i at dei potensielle positive ringverknadane vog tyngre enn risikoen.

– Dette er eigentleg litt lett. Me la inn fem millionar kroner for å riva bygget. Å investera sju millionar ekstra for å få 30 nye arbeidsplassar er mykje betre. Ferdig snakka, sa Arne Leite.

Formannskapet vedtok samrøystes å gå vidare med forhandlingane med Mestringshusene.


STORE RINGVERKNADAR: Anne Merete Fjeldstad (Ap) har fått mange spørsmål om Mestringshusene, frå lokale interessentar.
STORE RINGVERKNADAR: Anne Merete Fjeldstad (Ap) har fått mange spørsmål om Mestringshusene, frå lokale interessentar.
VIL INVESTERA: Også Arne Leite (Sp) kom med godord om den potensielle nyetableringa.
VIL INVESTERA: Også Arne Leite (Sp) kom med godord om den potensielle nyetableringa.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...