OMSORG+-DEBATT: Rådmann Steinar Dalland var på plass i tenesteutvalet tysdag for å bringa diskusjonane om omsorg+-tenesta fram til politikarane.
OMSORG+-DEBATT: Rådmann Steinar Dalland var på plass i tenesteutvalet tysdag for å bringa diskusjonane om omsorg+-tenesta fram til politikarane.

Vil byggja opp tillita til omsorg+

Tenesteutvalet diskuterte tilstanden på omsorg+-tenesta, og rådmann Steinar Dalland foreslo å definera innhaldet i tenesta meir detaljert.
Publisert 02.05.2019 kl. 06.01.

– Gjeven den saka som stod å lesa i Bladet Tysnes, og ulike andre innspel kring omsorg+, tenkjer eg at det er heilt naturleg å ha ei drøfting på tenesta i dette utvalet her óg, sa rådmann Steinar Dalland på møtet i tenesteutvalet tysdag.

På sakslista stod det at administrasjonen ville gje ei orientering om omsorg+, og til stades var både Dalland, helse- og sosialsjef Hildur Heie, samt Helga Boland, som er styrar ved Tysnes omsorgssenter, og Birthe Tveit som er ny einingsleiar for open omsorg.

Saka i «Tysnes» som rådmannen refererte til, er saka om representantar for dei pårørande ved omsorgssenteret som ynskjer meir bemanning ved omsorg+, og trur det mellom anna vil føra til meir sosialt samvær og større trivsel blant bebuarane.


Vil byggja tillit

– Det er ingen tvil om at me brukar vesentleg meir ressursar på omsorg+ enn på det øvrige tenestenivået i open omsorg. Samtidig så opplever me kanskje at tillita til omsorg+ eigentleg ikkje står i samsvar til dei ressursane me brukar på tenesta, sa Dalland til politikarane i tenesteutvalet.

– Då har me ei utfordring, og då må me gjera noko. Alle tenester me skal tilby er heilt avhengige av tillit i befolkninga, sa han vidare.

Han tok opp nokre av problemstillingane som har vore diskutert i saka. Mellom anna opplegget med nattevakt. Pårørandegruppa for omsorg+ har uttrykt ynske om eia eiga nattevakt dedikert til omsorg+.

I dag er det tre nattevakter på omsorgssenteret, og ei av dei er spesielt dedikert til open omsorg, som omsorg+ er ein del av, medan dei to andre kan nyttast til omsorg+ ved behov.

– Slik eg ser det, skal ikkje responstida ved nattlege hendingar på omsorg+ vera særleg lenger enn responstida på resten av omsorgssenteret, sa rådmannen.


Riktig pleiebehov?

– Skal me koma vidare, så trur eg me er nødt til å reetablera tillita til tenesta, og det er eit forhold mellom politikarar, administrasjonen og brukarar, sa Dalland vidare, før han overlet ordet til politikarane, som kunne stilla spørsmål til administrasjonen.

Ein av politikarane som engasjerte seg i debatten, var leiar i tenesteutvalet Jannike Epland Dalland.

– Er dei som bur på omsorg+ for sjuke til å bu der, i forhold til kva me har tenkt? spurte Epland Dalland.

– Det vil alltid vera individuelle vurderingar for kvar bebuar i forhold til om dei kvalifiserer for institusjonsplass, men me har lagt til grunn at det skal vera mogleg å handtera brukarar med større pleiebehov på omsorg+ enn ved andre open omsorg-tilbod, var svaret frå rådmannen, som trekte fram nokre eksempel på korleis lokasjonen til omsorg+ legg til rette for brukarar med større pleiebehov, samanlikna med andre omsorgsboligar.

Omsorg+ består av 10 omsorgsboligar i same bygg som omsorgssenteret.

– Mellom anna er det enklare å organisera nattlege tilsyn, ein skal ha kortare responstid i høve alarmar og det er høve til å gje dei dagsentertilbod i same bygg, sa rådmannen.


Riktige forventningar?

Epland Dalland stilte òg spørsmål ved kva forventningar dei pårørande har til omsorg+, og lurte på om dei har hatt for høge forventningar i forhold til kva som ligg i tenesta.

Rådmann Dalland foreslo at tenesteinnhaldet til omsorg+ burde verta betre skildra, og at dette kan verta ei eiga sak.

– Det bør kanskje leggjast fram ei sak der me beskriv meir detaljert kva som er innhaldet i tenesta, slik at me i alle fall får ei avklaring mellom politikarar og administrasjonen, sa rådmannen.

– Det er viktig at ta med at me òg får gode tilbakemeldingar frå bebuarar og pårørande. Det er mange som er godt nøgd med tenesta, sa han vidare.

LES OGSÅ: «Eit trygt og godt butilbod for eldre»


– Beste frå to verder

Til stades på møtet var også Helga Boland, som er styrar ved omsorgssenteret og einingsleiar i pleie og omsorg. Ho presenterte nokre av sine tankar om tenestetilbodet ved omsorg+.

– Dei som bur i omsorg+ har nesten det beste av alt. Dei har 24 timar bemanning, dei har éin person frå heimesjukepleia dedikert til tenesta både formiddag og ettermiddag, og har dei behov for hjelp, så får dei hjelp frå den andre gjengen i heimesjukepleia, sa Boland til tenesteutvalet.

– Me opplever at det er eit trygt og godt tilbod. Det er sjølvsagt fordelar og ulemper både ved å bu på institusjon og ved omsorg+, men summa summarum føler eg at dei som har tilbod på omsorg+ har det beste frå to verder, og eg håpar etter kvart at brukarane og dei pårørande også opplever det, sa Boland vidare.Tenesteutvalsleiar Epland Dalland var oppteken av å få fram det positive ved omsorgstenestene i kommunen.

– Viss me ser rundt oss, og samanliknar med andre plassar, så er eg sikker på at me har den beste omsorgsheimen og den beste heimesjukepleia. Og så har det vore denne store trenden etter at omsorgssenteret vart bygd, at det berre er det negative som skal trekkast fram. Eg tenkjer at me må jammen få fram dei gode tenestene me har her på øya, for dei trur eg faktisk er blant dei beste tenestene, sa ho avslutningsvis i diskusjonen.

LES OGSÅ: Vil jobba for å løyva pengar til omsorg+


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Tysnes Høgre prioriterer Hordfast

Me registrerer at Naturvernforbundet på Stord i innlegg i Bladet Tysnes tar på seg oppgåva å tolka samferdselsminister Knut Arild Hareide i den retning som passar dei best. I innlegget frå Naturvernforbundet utfordrar dei lokalpartia i Tysnes og Stord til å svara på tre spørsmål. 1. Hordfast treffer på alle dei...

Stengjer vatnet

Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for abonnentar i Våge.

Leiar: Samspelet mellom turistar og fastbuande må halda fram

Samspelet mellom turistar og fastbuande gjer Tysnes til ein god plass å bu, og ikkje minst å feriera – og det heile året. Dei siste vekene er dette samspelet blitt sett på prøve. Regjeringa har både lagt restriksjonar på fritidsreiser og sett forbod mot å opphalda seg i hytter og fritidsbustader. Det har skapt sterke reaksjonar, både for og mot.No ser det ut for at den største...