GAMALT: Våningshuset på gnr. 167, bnr. 1 i Espevik er ifølgje sakspapira frå 1641, og i så dårleg stand at det vil kosta meir å reparera enn å føra opp eit nytt hus.
GAMALT: Våningshuset på gnr. 167, bnr. 1 i Espevik er ifølgje sakspapira frå 1641, og i så dårleg stand at det vil kosta meir å reparera enn å føra opp eit nytt hus.

Alsaker får konsesjon på gard i Espevik

Gerhard Alsaker får konsesjon til å kjøpa gnr. 167, bnr. 1 i Espevik for tre millionar kroner.
Publisert 05.05.2019 kl. 15.00.

Politikarane i landbruk/teknisk gjekk tysdag samrøystes inn for at Gerhard Meidell Alsaker får konsesjon til å kjøpa landbrukseigedomen gnr. 167, bnr. 1 i Espevik. Vedtaket var i samsvar med innstillinga frå rådmannen. Grethe Barmen sa seg ugild i saka, som nabo.

– Etter ei samla vurdering rår me til at Gerhard Meidell Alsaker får konsesjon, skriv landbrukssjef Øystein Svalheim i saksutgreiinga.

Eigedomen skal leggjast til gnr. 153, bnr. 1. Kjøper er i dag busett på 153/1. Buplikta kan oppfyllast ved at Alsaker vert buande på 153/1 i minst fem år samanhengande. Det er tre kilometer mellom dei to eigedomane.

Ifølgje gardskartet er gnr. 167/1 til saman 1412 dekar fordelt på 8 da fulldyrka jord, 507 da produktiv skog og 897 da anna markslag.

Ifølgje sakspapira er det to gamle bustadhus på eigedomen, våningshus frå 1641 og kårhus frå 1950. Det er og ein eldre driftsbygning, eitt eldhus og ei skykkje frå 1930. Alle bygningane er i svært dårleg stand.

Søkjar har slektstilknyting til eigedomen. Eigedomen har tidlegare vore pakta av 153/1.

Kjøpesummen er 3.000.000,-.

Søkjar sin plan for eigedomen er ifølgje sakspapira landbruksdrift med hovudvekt på skogsdrift. Alsaker driv i dag fleire skogeigedomar med driftssenteret på 153/1, og har dei siste åra drive aktivt med bygging av skogsvegar, hogst og skogkultur. Planen er å få utarbeidd skogbruksplan for eigedomen. Dei dyrka areala vil han halda fram med utleige av.

Ifølgje sakspapira har det ikkje vore jordbruksdrift på eigedomen på lang tid, og ingen av driftsbygningane kan nyttast til husdyrhald.


Siste saker Gå til framsida

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...