GAMALT: Våningshuset på gnr. 167, bnr. 1 i Espevik er ifølgje sakspapira frå 1641, og i så dårleg stand at det vil kosta meir å reparera enn å føra opp eit nytt hus.
GAMALT: Våningshuset på gnr. 167, bnr. 1 i Espevik er ifølgje sakspapira frå 1641, og i så dårleg stand at det vil kosta meir å reparera enn å føra opp eit nytt hus.

Alsaker får konsesjon på gard i Espevik

Gerhard Alsaker får konsesjon til å kjøpa gnr. 167, bnr. 1 i Espevik for tre millionar kroner.
Publisert 05.05.2019 kl. 15.00.

Politikarane i landbruk/teknisk gjekk tysdag samrøystes inn for at Gerhard Meidell Alsaker får konsesjon til å kjøpa landbrukseigedomen gnr. 167, bnr. 1 i Espevik. Vedtaket var i samsvar med innstillinga frå rådmannen. Grethe Barmen sa seg ugild i saka, som nabo.

– Etter ei samla vurdering rår me til at Gerhard Meidell Alsaker får konsesjon, skriv landbrukssjef Øystein Svalheim i saksutgreiinga.

Eigedomen skal leggjast til gnr. 153, bnr. 1. Kjøper er i dag busett på 153/1. Buplikta kan oppfyllast ved at Alsaker vert buande på 153/1 i minst fem år samanhengande. Det er tre kilometer mellom dei to eigedomane.

Ifølgje gardskartet er gnr. 167/1 til saman 1412 dekar fordelt på 8 da fulldyrka jord, 507 da produktiv skog og 897 da anna markslag.

Ifølgje sakspapira er det to gamle bustadhus på eigedomen, våningshus frå 1641 og kårhus frå 1950. Det er og ein eldre driftsbygning, eitt eldhus og ei skykkje frå 1930. Alle bygningane er i svært dårleg stand.

Søkjar har slektstilknyting til eigedomen. Eigedomen har tidlegare vore pakta av 153/1.

Kjøpesummen er 3.000.000,-.

Søkjar sin plan for eigedomen er ifølgje sakspapira landbruksdrift med hovudvekt på skogsdrift. Alsaker driv i dag fleire skogeigedomar med driftssenteret på 153/1, og har dei siste åra drive aktivt med bygging av skogsvegar, hogst og skogkultur. Planen er å få utarbeidd skogbruksplan for eigedomen. Dei dyrka areala vil han halda fram med utleige av.

Ifølgje sakspapira har det ikkje vore jordbruksdrift på eigedomen på lang tid, og ingen av driftsbygningane kan nyttast til husdyrhald.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...