BØR REALISERAST: Om MS «Brennholm» blir heimehøyrande på Skår, vil det vera av stor verdi for lokalsamfunnet på Reksteren. (Arkivfoto: Privat)
BØR REALISERAST: Om MS «Brennholm» blir heimehøyrande på Skår, vil det vera av stor verdi for lokalsamfunnet på Reksteren. (Arkivfoto: Privat)

Leiar: Skredfare på Reksteren?

Publisert 05.05.2019 kl. 06.00.

I fleire år har fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv kjempa mot byråkratiet for å få bygd ein djupvasskai på Skår på Reksteren. No er det på tide at Sandtorv får realisera planane sine.

Den siste motbøra kjem frå NVE, Norges vassdrag- og energidirektorat. Direktoratet som skal forvalta vass- og energiressursane til landet, sikra ei samla og miljøvenleg forvalting av vassdraga, fremja ein effektiv kraftomsetnad, kostnadseffektive energisystem og bidra til ein effektiv energibruk. I tillegg skal NVE gjera samfunnet betre rusta til å handtera flaum- og skredfare, og vera sentrale i beredskapen for ras, flaum og ulukker i vassdraga.

Frå NVE ligg det no føre motsegn mot reguleringsplanen på Skår: «NVE har motsegn til reguleringsplanen for Skår kai inntil reell skredfare er avklart og konklusjonane i dette arbeidet er innarbeidd i plankart og føresegner», skriv dei i høyringssvaret etter at planen låg ute til offentleg høyring tidlegare i vinter.

Tysnes kommune og politikarane i landbruk/teknisk har heile tida vore positive til fiskebåtreiaren sine kaiplanar på Skår. Lokalpolitikarane har sett verdien av ei ny type næringslivssatsing i Tysnes. Fram til no har ikkje Tysnes hatt ein einaste havfiskebåt heimehøyrande i kommunen. Sandtorv sine planar kan dermed bli den fyrste, på eit område der Tysnes har lege langt, langt etter vår nære nabo i vest, Austevoll.

Eigentleg burde alle applaudert at ein fiskebåtreiar utanfor Tysnes vil etablera seg med djupvasskai og liggjeplass for ein havfiskebåt på Reksteren, som sårt treng meir næringsaktivitet.

Fylkesmannen i Hordaland hadde derimot ein heilt annan inngang til saka, og kom med motsegn. I kommuneplanen for Tysnes er det (diverre) ikkje teikna inn djupvasskai på Skår. Ingen hadde tidlegare tenkt på at djupvasskai måtte leggjast inn i kommuneplanen. Sidan djupvasskai ikkje låg i kommuneplanen, så var det sikkert naturleg for fylkesmannen å koma med motsegn, som han og gjorde, sjølv om politikarane i Tysnes var positive opptil fleire gonger. Til slutt måtte fiskebåtreiaren gå den lange vegen med å få laga ein reguleringsplan for Skår, med både djupvasskai og ei vidare framtidsretta næringslivssatsing.

Politikarane i Tysnes er positive til den nye reguleringsplanen. Det sa dei då dei handsama reguleringsplanen på møte i januar i år. Det siste nye no er at NVE vil ha ei betre utgreiing av potensiell skredfare på Reksteren. Forstå det den som vil. For dei som har levd på Tysnes i tiår, er det ikkje så lett å forstå dei store farane det er for skred på Reksteren, og i alle fall ikkje på Skår.

Derimot er det på sin plass å utvida avkøyrsla frå hovudvegen og ned til Skår kai, slik Statens vegvesen påpeikar i sitt høyringssvar. Det er ikkje noko overraskande innspel. Den same føringa kom kommunen med då dei var på synfaring i området i lag med konsulenten til fiskebåtreiar. Då var det også felles semje om dette.

No er det på tide at Lars Einar Sandtorv får eit endeleg ja til å setja i gang med bygginga av den nye djupvasskaien. Det vil vera av stor verdi for lokalsamfunnet på Reksteren at ein fiskebåt som i 2016 hadde 16 tilsette og håva inn 50-60 millionar kroner på havfiske blir heimehøyrande på Skår.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...