BØR REALISERAST: Om MS «Brennholm» blir heimehøyrande på Skår, vil det vera av stor verdi for lokalsamfunnet på Reksteren. (Arkivfoto: Privat)
BØR REALISERAST: Om MS «Brennholm» blir heimehøyrande på Skår, vil det vera av stor verdi for lokalsamfunnet på Reksteren. (Arkivfoto: Privat)

Leiar: Skredfare på Reksteren?

Publisert 05.05.2019 kl. 06.00.

I fleire år har fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv kjempa mot byråkratiet for å få bygd ein djupvasskai på Skår på Reksteren. No er det på tide at Sandtorv får realisera planane sine.

Den siste motbøra kjem frå NVE, Norges vassdrag- og energidirektorat. Direktoratet som skal forvalta vass- og energiressursane til landet, sikra ei samla og miljøvenleg forvalting av vassdraga, fremja ein effektiv kraftomsetnad, kostnadseffektive energisystem og bidra til ein effektiv energibruk. I tillegg skal NVE gjera samfunnet betre rusta til å handtera flaum- og skredfare, og vera sentrale i beredskapen for ras, flaum og ulukker i vassdraga.

Frå NVE ligg det no føre motsegn mot reguleringsplanen på Skår: «NVE har motsegn til reguleringsplanen for Skår kai inntil reell skredfare er avklart og konklusjonane i dette arbeidet er innarbeidd i plankart og føresegner», skriv dei i høyringssvaret etter at planen låg ute til offentleg høyring tidlegare i vinter.

Tysnes kommune og politikarane i landbruk/teknisk har heile tida vore positive til fiskebåtreiaren sine kaiplanar på Skår. Lokalpolitikarane har sett verdien av ei ny type næringslivssatsing i Tysnes. Fram til no har ikkje Tysnes hatt ein einaste havfiskebåt heimehøyrande i kommunen. Sandtorv sine planar kan dermed bli den fyrste, på eit område der Tysnes har lege langt, langt etter vår nære nabo i vest, Austevoll.

Eigentleg burde alle applaudert at ein fiskebåtreiar utanfor Tysnes vil etablera seg med djupvasskai og liggjeplass for ein havfiskebåt på Reksteren, som sårt treng meir næringsaktivitet.

Fylkesmannen i Hordaland hadde derimot ein heilt annan inngang til saka, og kom med motsegn. I kommuneplanen for Tysnes er det (diverre) ikkje teikna inn djupvasskai på Skår. Ingen hadde tidlegare tenkt på at djupvasskai måtte leggjast inn i kommuneplanen. Sidan djupvasskai ikkje låg i kommuneplanen, så var det sikkert naturleg for fylkesmannen å koma med motsegn, som han og gjorde, sjølv om politikarane i Tysnes var positive opptil fleire gonger. Til slutt måtte fiskebåtreiaren gå den lange vegen med å få laga ein reguleringsplan for Skår, med både djupvasskai og ei vidare framtidsretta næringslivssatsing.

Politikarane i Tysnes er positive til den nye reguleringsplanen. Det sa dei då dei handsama reguleringsplanen på møte i januar i år. Det siste nye no er at NVE vil ha ei betre utgreiing av potensiell skredfare på Reksteren. Forstå det den som vil. For dei som har levd på Tysnes i tiår, er det ikkje så lett å forstå dei store farane det er for skred på Reksteren, og i alle fall ikkje på Skår.

Derimot er det på sin plass å utvida avkøyrsla frå hovudvegen og ned til Skår kai, slik Statens vegvesen påpeikar i sitt høyringssvar. Det er ikkje noko overraskande innspel. Den same føringa kom kommunen med då dei var på synfaring i området i lag med konsulenten til fiskebåtreiar. Då var det også felles semje om dette.

No er det på tide at Lars Einar Sandtorv får eit endeleg ja til å setja i gang med bygginga av den nye djupvasskaien. Det vil vera av stor verdi for lokalsamfunnet på Reksteren at ein fiskebåt som i 2016 hadde 16 tilsette og håva inn 50-60 millionar kroner på havfiske blir heimehøyrande på Skår.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...

Debatt: Tilsvar til rådmann Steinar Dalland

Torsdag 19. mars publiserte bladet Tysnes et intervju med undertegnede i forbindelse med en journalistisk oppfølgning av samme bladets reportasje torsdag 12. mars hvor man kunne lese at: «Frustrerte politikarar sa samrøystes ja til nytt bustadshus...