VIL UTVIDA: Alsaker Fjordbruk søkjer om å utvida næringsarealet med ytterlegare 2.400 kvadrameter i sjø. Tysdag sa politikarane i landbruk/teknisk ja til søknaden.
VIL UTVIDA: Alsaker Fjordbruk søkjer om å utvida næringsarealet med ytterlegare 2.400 kvadrameter i sjø. Tysdag sa politikarane i landbruk/teknisk ja til søknaden.

Positive til meir utfylling i sjø

Alsaker Fjordbruk bør få utvida næringsarealet på Alsaker Brygge Sør med ytterlegare 2.400 kvadratmeter i sjø. Det vedtok landbruk-teknisk tysdag sist veke.
Publisert 07.05.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.54.

Søknaden frå Alsaker Fjordbruk om å utvida næringsarealet på Alsaker Brygge Sør vart handsama i landbruk-teknisk tysdag sist veke. Det var eit samrøystes utval som sa ja til søknaden. Saka blir no sendt til Fylkesmannen i Vestland og Hordaland Fylkeskommune for klagevurdering.

Søknaden frå Alsaker Fjordbruk gjeld dispenasjon frå allereie godkjent reguleringsplan. Oppdrettsfirmaet søkjer om å utvida næringsarealet på land med ytterlegare 2.400 kvadratmeter, med utfylling i sjø. Området som ein ynskjer å fylla ut, er i reguleringsplanen definert som «Hamneområde i sjø».

Søkjar grunngjev søknaden med massebalanse, god arealdisponsering på land og betre utnytting av arealet på land. Ifølgje søknaden er arealet tenkt nytta til landbasert oppdrett av postsmolt, som har eit stort arealbehov. Ei utviding vil gje naudsynt kaiareal og driftsareal framfor postsmoltanlegget.

I innstillinga frå rådmannen heiter det at ein dispensasjon ikkje vil setja omsynet til gjeldande plan vesentleg til side, og vil ikkje få konsekvensar for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge. Ein har og vurdert fordelane klart større enn ulempene.

– Fagetaten finn å vektleggja søkjar si grunngjeving i saka, heiter det i saksutgreiinga.

Utvalsleiar Egil Berge (H) stilte under handsaminga spørsmål til rådmannen om det var nødvendig å senda saka til ytre etatar.

– Det er jo ei mindre vesentleg endring av reguleringsplanen, slik eg oppfattar det, sa Berge.

Rådmann Steinar Dalland poengerte at det er ei relativt stor utfylling i sjø.

– Fagetaten har vurdert dette som ei dipensasjonssak, sa rådmannen.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...