VIL UTVIDA: Alsaker Fjordbruk søkjer om å utvida næringsarealet med ytterlegare 2.400 kvadrameter i sjø. Tysdag sa politikarane i landbruk/teknisk ja til søknaden.
VIL UTVIDA: Alsaker Fjordbruk søkjer om å utvida næringsarealet med ytterlegare 2.400 kvadrameter i sjø. Tysdag sa politikarane i landbruk/teknisk ja til søknaden.

Positive til meir utfylling i sjø

Alsaker Fjordbruk bør få utvida næringsarealet på Alsaker Brygge Sør med ytterlegare 2.400 kvadratmeter i sjø. Det vedtok landbruk-teknisk tysdag sist veke.
Publisert 07.05.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.54.

Søknaden frå Alsaker Fjordbruk om å utvida næringsarealet på Alsaker Brygge Sør vart handsama i landbruk-teknisk tysdag sist veke. Det var eit samrøystes utval som sa ja til søknaden. Saka blir no sendt til Fylkesmannen i Vestland og Hordaland Fylkeskommune for klagevurdering.

Søknaden frå Alsaker Fjordbruk gjeld dispenasjon frå allereie godkjent reguleringsplan. Oppdrettsfirmaet søkjer om å utvida næringsarealet på land med ytterlegare 2.400 kvadratmeter, med utfylling i sjø. Området som ein ynskjer å fylla ut, er i reguleringsplanen definert som «Hamneområde i sjø».

Søkjar grunngjev søknaden med massebalanse, god arealdisponsering på land og betre utnytting av arealet på land. Ifølgje søknaden er arealet tenkt nytta til landbasert oppdrett av postsmolt, som har eit stort arealbehov. Ei utviding vil gje naudsynt kaiareal og driftsareal framfor postsmoltanlegget.

I innstillinga frå rådmannen heiter det at ein dispensasjon ikkje vil setja omsynet til gjeldande plan vesentleg til side, og vil ikkje få konsekvensar for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge. Ein har og vurdert fordelane klart større enn ulempene.

– Fagetaten finn å vektleggja søkjar si grunngjeving i saka, heiter det i saksutgreiinga.

Utvalsleiar Egil Berge (H) stilte under handsaminga spørsmål til rådmannen om det var nødvendig å senda saka til ytre etatar.

– Det er jo ei mindre vesentleg endring av reguleringsplanen, slik eg oppfattar det, sa Berge.

Rådmann Steinar Dalland poengerte at det er ei relativt stor utfylling i sjø.

– Fagetaten har vurdert dette som ei dipensasjonssak, sa rådmannen.


Siste saker Gå til framsida

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...