HÅPAR: Ordførar Kåre Martin Kleppe håpar på støtte frå politikarane i fylkeskommunen når nye ferjeruter frå 2020 skal endeleg avgjerast. No har han fått samrøystes støtte frå dei 21 kommunane i Bergensalliansen.
HÅPAR: Ordførar Kåre Martin Kleppe håpar på støtte frå politikarane i fylkeskommunen når nye ferjeruter frå 2020 skal endeleg avgjerast. No har han fått samrøystes støtte frå dei 21 kommunane i Bergensalliansen.

Får ferje-støtte frå heile Hordaland

21 kommunar støttar Tysnes-kravet om at reise-vilkåra må bli like gode som før når nye ferjeanbod skal setjast i verk frå 2020.
Publisert 09.05.2019 kl. 12.00. Oppdatert kl. 12.24.

Bergensalliansen er ei samanslutning av kommunar frå Tysnes i sør til Gulen i nord, med Bergen kommune som spydspiss.

Det er desse kommunane som no engasjerer seg i ferjetilbodet i Hordaland.


– Ferja er vegen

– Ferjesambanda er vegen vår, og er heilt essensielt for at innbyggjarar, pendlarar og næringsliv skal koma seg rundt i regionen. Bergensalliansen ber difor fylkeskommunen om å sørgja for at opningstidene på ferjesambanda ikkje blir innskrenka, og at frekvensen på ferjeavgangane blir så hyppige som mogeleg, heiter det i ein uttale som Bergensalliansen har sendt til Hordaland fylkeskommune og Skyss.

I uttalen kjem Bergensalliansen med ros for at fylkeskommunen satsar sterkt på miljø i dei nye ferjeanboda. Samstundes peikar dei på at satsinga ikkje må få store negative konsekvensar for ferjebrukarane.

– Det må framleis vera mogeleg å bu og arbeida ute i distrikta i Hordaland. På nokre av sambanda kan satsinga få store negative konsekvensar for frekvensen. I tillegg er det enkelte samband som får innkorta opningstid. Dette vil ha stor innverknad på mobiliteten i regionen og korleis reiseforholda mellom kommunane blir. Det er i Bergensalliansen si interesse at fylkeskommunen i prosessen med å laga nye ferjeruter, klarar å tilby like gode reisevilkår som ein hadde i førre anbodsperiode, heiter det i uttalen.

LES OGSÅ: El-ferjer treng ikkje redusera talet på avgangar


– Verst for Tysnes-ferjene

Ordførar Kåre Martin Kleppe gler seg over støtta frå heile Bergensalliansen.

– Ja, dette er eit samrøystes vedtak frå ordførarane i alle dei 22 kommunane som er representert i Bergensalliansen, seier ein godt nøgd ordførar.

Det var Kleppe som kom med innspel om å få ei sak om ferjetilbodet i regionen inn som sak på sist møte i alliansen.

– Det er mange ferjesamband i regionenen. Ferjetilbodet er svært viktig for medlemskommunane. Det er likevel stor skilnad på korleis nye ferjeruter slår ut for dei respektive kommunane. Eigentleg er det to samband som vil få store problem, og det er våre to samband; Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo og Våge-Halhjem, i tillegg til at sambandet Hatvik-Venjaneset ser ut til å få innkorta opningstid, presiserer Kleppe.

No set Kleppe si lit til at ferjetilbodet i Hordaland vil koma opp som politisk sak i fylkeskommunen.

– Eg vil tru det kan koma opp ei sak om dette når fylkesutvalet skal ha møte 29. mai, seier han.


Vil ha passasjerbetaling

Kleppe kjempar også for at det må bli passasjerbetaling på ferjene når Autopass blir innført. På dette punktet har han også fått full støtte frå Bergensalliansen.

– Det blir rart om passasjerar skal reisa gratis med ferjene, medan dei betalar for å reisa med båt, bane og buss. Fylkeskommunen må sørgja for at det blir innført passasjerbetaling på fylkesferjene også etter 1. januar 2020, heiter det i uttalen.

Bergensalliansen peikar på at bilistane kan få ein prisauke på over 30 prosent dersom passasjerar skal reisa gratis og alle kostnadane skal overførast til bilistane. Eit prisdøme i uttalen er at ordinær ferjebillett for personbil med førar på Våge-Halhjem vil auka frå 165 kroner til 217 kroner. Alliansen fryktar at det kan føra til at folk seier opp jobbane sine, eller organiserer seg slik at ein har bilar ståande på begge sider av sambanda.

– Det kan bli eit problem med parkering på kaiane, og i tillegg risikerer fylkeskommunen å tapa store inntekter til å drifta ferjene, er moment som Bergensalliansen trekkjer fram i uttalen.

LES OGSÅ: Klare kra frå Tysnes-ordførare til fylket


Siste saker Gå til framsida

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...