VEKS: Inntektene til Tysnes Sparebank vaks frå 18,1 millionar kroner i fyrste kvartal 2018 til 22,6 millionar kroner i fyrste kvartal 2019.Kostnadane auka frå 6,4 til 8,3 millionar kroner.
VEKS: Inntektene til Tysnes Sparebank vaks frå 18,1 millionar kroner i fyrste kvartal 2018 til 22,6 millionar kroner i fyrste kvartal 2019.Kostnadane auka frå 6,4 til 8,3 millionar kroner.

Tysnes Sparebank: Veksten held fram

Tysnes Sparebank fekk eit resultat før skatt på 7,8 millionar i kroner i fyrste kvart 2019. Det er 1,6 millionar kroner betre enn i same periode i rekordåret 2018.
Publisert 10.05.2019 kl. 08.59. Oppdatert kl. 09.05.

Både inntektene og utgiftene aukar: Rentenettoen i fyrste kvartal i år er 2,6 millionar kroner høgare enn i same periode i 2018, medan driftskostnadane er om lag ein million kroner høgare enn i 2018.

Resultatet gjev ei avkastning på eigenkapitalen på 9,1 prosent.

Hovudgrunnen til auka rentenetto er auka utlånsvolum. Utlånsveksten er på 17 prosent dei siste tolv månadene. Innskota har auka med 14 prosent.

Veksten kjem for det meste frå personkundemarknaden. Det er i aldersgruppa 20-40 år at banken veks mest.

– Kundetilgangen er framleis god. Det er gledeleg at så mange av dei yngre aldersklassane vel å bruka den lokale sparebanken, seier Sandstå.

Han er optimsitisk for åra framover.

– Det er god aktivitet i heile Sunnhordlandsregionen med aukande sysselsetjing. Næringslivet går godt og den negative trenden er snudd, konstaterer han nøgd.

Sjølv om banksjefen fortel om press på marginane, går likevel kostnadsprosenten ned; i fyrste kvartal er denne på 54,2, mot 57,9 i same periode i 2018.

Banken har ikkje ført tap på utlån eller garantiar i første kvartal 2019.

– Banken sin risikoprofil skal vera låg til moderat, melder banksjefen.


Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.

– Dei er sjukt vittige!

Det seier Frida Walde om Ausekarane. Fredag hadde ho og broren Mikkel sikra seg plass heilt fremst ved scenen til årets show.

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for...