PRESENTERTE ANTI-MOBBEPROGRAM: Kari Pettersen orienterte tenesteutvalet om Olweus-programmet, som er eit anti-mobbeprogram for skular. Tysnes er no ein pilotkommune i dette prosjektet.
PRESENTERTE ANTI-MOBBEPROGRAM: Kari Pettersen orienterte tenesteutvalet om Olweus-programmet, som er eit anti-mobbeprogram for skular. Tysnes er no ein pilotkommune i dette prosjektet.

Ny satsing på Olweus-programmet

Tysnes vert pilotkommune i anti-mobbeprosjekt.
Publisert 10.05.2019 kl. 06.00.

I førre veke var oppvekstsjef i kommunen, Aud Kaldefoss, og rektor ved Tysnes skule, Kari Pettersen, til stades på møtet i tenesteutvalet. Der vart politikarane orienterte om Olweus-programmet, som er eit anti-mobbeprosjekt for skular. Tysnes har no vorte ein pilotkommune i dette programmet, som er innført i alle skulane i kommunen.


Ettertrakta program

Det er den svenske psykologen og professoren Dan Olweus som står bak programmet. Han har forska på mobbing, og har lang fartstid bak seg ved Universitetet i Bergen. Programmet vart utvikla på 90-talet, og handlar om å forhindra mobbing og antisosial åtferd blant skuleelevar.

Programmet består mellom anna av å auka medvit og kunnskap om mobbing, innføra systematiske tiltak for å førebyggja og stoppa mobbing, samt å støtta og beskytta mobbeutsette.

Kari Pettersen hadde gode ord å koma med om Dan Olweus og programmet hans.– Programmet er ettertrakta, og spesielt mykje brukt i Amerika for tida. Grunnen til at det er ettertrakta trur eg er fordi det både er systembasert, som betyr at ein jobbar med heile skulen sine haldningar i forhold til mobbing, og at ein samtidig jobbar på individnivå, sa ho til tenesteutvalspolitikarane.


Med på nytt

Pettersen fortalde at Tysnes skule var involvert i programmet for kring ti år sidan, men at dei ikkje vart sertifisert som Olweus-skule, noko dei satsar på å verta denne gongen.

– Mykje av det som me jobba med på Tysnes skule for ti år sidan, sit framleis godt blant personalet som var med då. Me vart aldri sertifisert den gongen, men det er det som er målet no, at alle Tysnes-skulane skal verta sertifiserte Olweus-skular, sa Pettersen.

Ho fortalde vidare detaljert om opplegget skulane skal følgja, eit opplegg som mellom anna inneheld instruktøropplæring, klassemøte og gjennomføring av ei undersøking på skulane. Dei som får instruktøropplæring er rektorane ved alle skulane, samt tre lærarar ved Tysnes skule, to lærarar ved Uggdal skule, og ein lærar ved Onarheim skule.


Tilstandsrapport

I same møte som det vart orientert om Olweus-programmet, vart også ein fersk tilstandsrapport for Tysnes-skulane lagt fram for politikarane. Eit av fokusområda i tilstandsrapporten er nettopp mobbing, og det vart mellom anna lagt fram tal for kor mange elevar som føler seg mobba ved 7. trinn og 10. trinn.

Det er kommunen sjølv som står bak rapporten, med tal henta frå Utdanningsdirektoratet. Eit av tala skilde seg kraftig ut i rapporten.Av spurde 7. klasseelevar svarte 17,4 prosent at dei har vorte mobba av andre elevar to til tre gongar i månaden eller oftare. Det er langt framfor landsgjennomsnittet på 5,6 prosent.


Enkelthending

Aud Kaldefoss og Kari Pettersen forklarte at dette skuldast ein enkelt episode i klassen.

– Rapporten viser at det er lite mobbing, men at det finst enkelthendingar. Det er såpass små forhold, at av og til får ein store svingningar i klassane, sa Kaldefoss til tenesteutvalet.

– Det var ein situasjon før jul som gjorde at me fekk melding om uynskte hendingar knytt til ei enkelt sak. Ein del elevar vart dregne inn, og følte seg krenka. Eg trur det må vera den hendinga som har gjort at me har fått eit utslag på rapporten. Eg vart veldig overraska då eg såg desse tala, fortalde Pettersen.

I tilsvarande tal for 10. klasse, var prosentandelen av elevar som har vorte mobba to til tre gongar i månaden for lave til å verta publiserte.


Nasjonale prøvar

Eit anna fokusområde i tilstandsrapporten handlar om dei nasjonale prøvane, som vert gjennomført på 5.- og 8. trinn.

– Resultata frå nasjonale prøvar viser ulike resultat. For 5. trinn er prestasjonane under gjennomsnittet, medan me på ungdomsskuletrinnet har prestasjonar som varierer frå over gjennomsnittet i rekning, og til dels lesing, medan me ligg litt under gjennomsnittet i engelsk, står det i samandraget av tilstandsrapporten.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for...

Over 6.000 på Gjerstad laurdag kveld

Laurdag kveld blei den mest folksame på Gjerstad under Tysnesfest 2019.Ein times tid før Broiler avslutta konsertkvelden, skal det ha vore kring 6.300 publikummarar innom konsertarenaen.