FV 49 VÅGE-UGGDAL: Vegstrekkje på Dalland.
FV 49 VÅGE-UGGDAL: Vegstrekkje på Dalland.

Leiar: Asfaltpengane flyg forbi Tysnes

Publisert 12.05.2019 kl. 06.00.

Vegvesenet har talt. Det blir ikkje ei einaste asfaltkrone til Tysnes i 2019. Det er skuffande.

Det er fleire år sidan me kunne gle oss over lange strekkjer med nytt asfaltdekke på dei offentlege vegane på Tysnes. Gamalt asfaltdekke pregar delar av fylkesvegnettet vårt. Dei fire siste åra har det vore heller små strekkjer der Tysnes er blitt tilgodesett med ny asfalt. I fjor blei det lagt 65 meter på fylkesvegen mellom Vadla og Heggland, året før nokre hundre meter frå Søreidskrysset til Søreidsvågen; og for tre år sidan nokre hundre meter på Reksteren. Me må heilt tilbake til 2015 for å finna eit år der me kunne seia oss nøgde. Då vart det lagt fleire kilometer med ny asfalt, mellom anna gjennom Teigurane nord for Vattedal. Ei strekkje som hadde venta på asfalt i ti år.

Me treng ikkje ta så lange turen ut frå redaksjonslokala i «Tysnes» for å finna døme på asfaltdekke som sårt treng å bli utbetra. Opp gjennom Dallandsbrekka ligg døma på rekkje og rad. Og det er på den vegstrekkja på Tysnes at trafikken er desidert størst. Her finn me både holete asfalt og asfalt som smuldrar.

Dei som prioriterer midlar til vegane ute i distrikta, bør ta seg ein tur til Tysnes også. Det er mange døme på asfaltdekke som burde vore fornya.

Det vegstrekkjet som ligg nærast Tysnes som skal få ny asfalt i år, er på andre sida av Lukksund-brua. Ifølgje vegvesenet sitt dekkeleggingsprogram for 2019 skal det koma tre kilometer med nytt dekke på fylkesveg 49. Nyasfalteringa blir mellom Lukksund-brua og Stussvikhovdatunnelen, gjennom tunnelen og vidare nedover mot Stussvik. Det er og ei strekkje som sårt treng nytt dekke. Me gler oss over at dette partiet er prioritert.

Dei dårlege partia på Tysnes må truleg venta minst endå eitt år, dersom ikkje lokalpolitikarane våre klarar å påverka vegvesenet til ei omprioritering eller tilleggsløyving. Uansett så oppfordrar me innbyggjarane i Tysnes til å tipsa lokalavisa om vegstrekkjer som bør få nytt dekke, og få det dokumentert i avisa.

Ifølgje Statens vegvesen sin plan for asfaltering i 2019 skal det asfalterast kring 800 kilometer med riksvegar og 2.200 kilometer med fylkesvegar i Norge i år. Her er Tysnes heilt ute. Det er ikkje rettferdig.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Deltok på høyring på Stortinget

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø...