KAI TIL SALS: Avhendinga av fiskerihamna på Gjøvåg har vorte politisk handsama i formannskapet, og kommunen vil jobba vidare med at lokale lag og organisasjonar kan overta kaien. (Foto: Kystverket)
KAI TIL SALS: Avhendinga av fiskerihamna på Gjøvåg har vorte politisk handsama i formannskapet, og kommunen vil jobba vidare med at lokale lag og organisasjonar kan overta kaien. (Foto: Kystverket)

Nyttar seg ikkje av forkjøpsretten

Tysnes kommune er ikkje interessert i å overta Gjøvåg fiskerihamn, men er positiv til å støtta lag og organisasjonar som ynskjer å kjøpa kaien.
Publisert 14.05.2019 kl. 07.10. Oppdatert kl. 08.25.

I februar kom nyhenda om at Kystverket skal kvitta seg med Gjøvåg fiskerihamn, ein kai som ligg ved sida av den tidlegare dør- og vindusfabrikken på Gjøvåg. Kaien har fått status som «statleg ikkje-næringsaktiv fiskerihamn», og Kystverket har fått i oppdrag å avhenda kaien.

Som ein del av avhendings-prosessen har Kystverket sett opp ei prioritert rekkefølgje av akutelle kjøparar. Andre statlege institusjonar er fyrst i rekkja, og kan overta kaien gratis. Nummer to i rekkja er kommunale eller fylkeskommunale institusjonar, som kan kjøpa kaien til fastsett takst på 80.000 kroner.

På tredje plass er foreiningar med ålmennyttige føremål, som også kan kjøpa til takst, medan nedst i forkjøpsrettkøen er private interessentar.


Tilbakekjøp

Kommunen vart i utgangspunktet beden om å melda si eventuelle interesse for å overta kaien innan 22. mars. Derimot hadde kommunen nokre innvendingar på avhendinga, som vart teken opp med Kystverket.

Med tilvising til ei grunneigarerklæring frå 1961, vart Kystverket beden om å undersøka om det er grunneigarar som eigentleg har forkjøpsrett.

I eit svar til kommunen opplyste Kystverket at denne forkjøpsretten berre gjeld for kaiar, og andre anlegg, som er sett opp under oppføringa av sjølve fiskerihamna. Kystverket meiner med andre ord at forkjøpsretten i grunneigarerklæringa ikkje gjeld for kaien som no skal avhendast.

Tysnes kommune hadde også eit innspel til Kystverket angåande den fastsette taksten, og meinte at denne ikkje var riktig.

– Me vurderer det slik at taksten som er utført i lita grad har teke opp og avklara det faktiske arealet som tilhøyrer kaien, slik sett framstår ikkje taksten som rett, skreiv kommunen i eit brev til Kystverket.

Svaret frå Kystverket er at den innhenta taksten er tilfredsstillande, og dei ser ingen grunn til å innhenta ny takst.


Vil støtta lag og organisasjonar

For to veker sidan vart saka teken opp politisk i formannskapet. Innstillinga frå rådmannen var at kommunen ikkje ville nytta seg av forkjøpsretten. Dette gjekk også politikarane inn for, men la til nokre tilleggspunkt i vedtaket.

Når kommunen seier nei til å kjøpa kaien, går forkjøpsretten vidare til foreiningar med ålmennyttige føremål, og kommunen vil følgja opp denne moglegheita med lokale lag og organisasjonar.

– Tysnes kommune vil i utgangspunktet stilla seg positiv til ein søknad om støtte til kjøp av kaien frå lag og organisasjonar med ålmennnyttige føremål, står det i vedtaket.

Politikarane i formannskapet var opptekne av å sikra ålmenn tilgang til kaien.

– Kaien har vore ålment tilgjengeleg i generasjonar. Det er viktig at det vert ålmenn tilgang til kaiområdet, sa Asbjørn Myklestad (Ap) på møtet.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...