MÅ TILRETTELEGGJA FOR TURNUSARBEIDARAR: I eit brev frå ordførar Kåre Martin Kleppe og rådmann Steinar Dalland til Skyss vert det peika på at ferjeavgangane mellom Hodnanes og Jektevik som vert nytta av pendlarar i helsesektoren må oppretthaldast også etter 2020.
MÅ TILRETTELEGGJA FOR TURNUSARBEIDARAR: I eit brev frå ordførar Kåre Martin Kleppe og rådmann Steinar Dalland til Skyss vert det peika på at ferjeavgangane mellom Hodnanes og Jektevik som vert nytta av pendlarar i helsesektoren må oppretthaldast også etter 2020.

Har sendt brev til Skyss om utvida batterikapasitet og bruk av diesel på el-ferjene

Ein månad etter at Tysnes kommune var i møte med Skyss om nye ruter for el-ferjene frå 2020, etterlyser dei svar på spørsmåla.
Publisert 15.05.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.25.

– Til slutt vil me be om at det vert gjeve ei skriftleg tilbakemelding på dei ulike spørsmåla som vart teke opp i vårt møte 25. mars og me ser gjerne at me no kan få eit nytt arbeidsutkast til ruteplan, heiter det avslutningsvis i brevet som ordførar Kåre Martin Kleppe og rådmann Steinar Dalland har sendt til Skyss. Brevet er datert 26. april.


Batterikapasitet og diesel

I same brevet skriv ordførar og rådmann at dei også ynskjer tilbakemelding på kva vurderingar som er gjort opp mot ladesystem, utvida batterikapasitet og bruk av diesel for delar av døgeret.

– Me har fått tilbakemelding frå andre kommunar om at ruteproduksjonen for deira del synest å vera greitt ivareteke. Dette gjer oss optimistiske med omsyn til å koma fram til gode løysingar også for våre samband, skriv ordførar og rådmann, med utropsteikn etter.

Ordførar og rådmann ber i same brevet om eit nytt drøftingsmøte med Skyss, og ber om at Skyss kallar inn til det.

Ordførar Kåre Martin Kleppe opplyser til «Tysnes» tysdag ettermiddag at Tysnes kommune så langt ikkje har fått svar på brevet.


Turnusarbeidarar

I brevet poengterer ordførar og rådmann at det er viktig for pendlarar som arbeidar i turnus at noverande ferjeavgang frå Våge til Halhjem klokka 13.30 må oppretthaldast som i dag.

I brevet vert det også trekt fram at Tysnes har ein del turnusarbeidarar i helsesektoren som pendlar over Hodnanes-Jektevik. Desse har vakter frå klokka 07.00 til 15.00 på dagtid, og frå 15.00 til 21.30 på kveldstid.

– Det er difor viktig at ferjeavgangen frå Jektevik klokka 21.50 vert oppretthalden som i dag, heiter det i brevet.

Ordførar og rådmann poengterer også at rutetider i helgar må utformast slik at dei let seg kombinera med både tidleg- og seinvakter.

– Dette er ikkje tilstrekkeleg ivareteke i dykkar framlegg til ruteplan slik den no ligg føre, heiter det.


Ambulanse-utfordringar

Ei anna sak som ordførar og rådmann tek opp, er at Hodnanes-sambandet er beredskapssamband for Tysnes.

– Me opplever at dette ikkje er tilstrekkeleg vurdert i ruteplanen som er lagt fram, poengterer dei.

Eitt moment som dei tek opp, er at ferja i dag har liggjetid på Huglo om natta, slik at ferjekaiane på Hodnanes og Jektevik kan nyttast av ambulansebåten.

– Når det ikkje vert bygt ladestruktur på Huglo, må ferja liggja på Hodnanes eller på Jektevik for lading. Me ber her om at Skyss vurderer dette opp mot tilrettelegging for ambulansebåt og at ein avklarar beredskapsmessige utfordringar med Helse Fonna, heiter det.


Jobbar med saka

Pressekontakt i Skyss, Camilla Berntzen, opplyser til «Tysnes» at dei ikkje svart på brevet frå Tysnes enno.

– Me er framleis i prosesss med Statens vegvesen og ferjeoperatør om utfordringar og mogelege løysingar og konsekvensar basert på innspela som har kome fram i dialogen med Tysnes kommune, informerer Berntzen.


Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...

På plass som bibliotekvikar

Med biblioteksjefen ute i permisjon, er det Nicoline Leonhard Drageset som styrer biblioteket fram til midten av april.

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at