HÅPAR PÅ GOD DIALOG: Helse- og sosialsjef Hildur Heie og rådmann Steinar Dalland opplyser at dei no vil ha ein full gjennomgang av omsorg+-tenesta i lag med pårøranderepresentantane.
HÅPAR PÅ GOD DIALOG: Helse- og sosialsjef Hildur Heie og rådmann Steinar Dalland opplyser at dei no vil ha ein full gjennomgang av omsorg+-tenesta i lag med pårøranderepresentantane.

Vil evaluera omsorg+ i lag med dei pårørande

Rådmann Steinar Dalland vil møta omsorg+-pårørande med ope sinn, og håpar på ein konstruktiv gjennomgang av tenestetilbodet.
Publisert 16.05.2019 kl. 16.01.

– Eg meiner at det er veldig mykje bra i tenesta, og det er heilt sikkert veldig mykje som kan verta betre, seier rådmann Steinar Dalland.

Tenestetilbodet omsorg+ har vore diskutert den siste tida. Representantar for dei pårørande har uttrykt bekymring for om bebuarane får den pleia dei treng, og sende i fjor haust eit brev til politikarane i tenesteutvalet, der uroa vart beskriven.

– Me, dei pårørarande, vert stadig vitne til at desse bebuarane har større hjelpebehov enn det heimesjukepleien kan dekka. Det er ikkje noko kritikk av dei tilsette, tvert om. Dette handlar meir om strukturar og organiseringar, skreiv pårøranderepresentantane i brevet.

Det vart oppretta jamlege møte mellom helse- og sosialadministrasjonen og pårøranderepresentantane, men representantane var framleis uroa eit halvt år etter at det fyrste brevet vart sendt til kommunepolitikarane.


Diskuterte med politikarane

For to veker sidan løfta kommuneadministrasjonen debatten kring omsorg+ tilbake til tenesteutvalet. Både rådmannen, helse- og sosialsjef Hildur Heie, styrar ved omsorgssenteret Helga Boland, og einingsleiar for open omsorg Birthe Tveit var til stades på møtet, og politikarane fekk diskutert tenesta med administrasjonen.

– Det er ingen tvil om at me brukar vesentleg meir ressursar på omsorg+ enn på det øvrige tenestenivået i open omsorg. Samtidig så opplever me kanskje at tillita til omsorg+ eigentleg ikkje står i samsvar til dei ressursane me brukar på tenesta. Då har me ei utfordring, og då må me gjera noko. Alle tenester me skal tilby er heilt avhengige av tillit i befolkninga, sa rådmannen i møtet den gongen.


Går for full evaluering

Rådmann Dalland fortel at dei har hatt eit nytt møte med pårøranderepresentantane i etterkant av møtet i tenesteutvalet, og at strategien er klar for det vidare arbeidet.

– Me er samde om at me kan jobba i lag med sikte på å gå igjennom forventningar til tenesta, og korleis me kan bruka deira unike kunnskapar som pårørande, saman med vår faglege kompetanse, til å gje ei betre teneste, seier Dalland.

Han trur at det kan vera ein fordel å få ei betre skildring av omsorg+-konseptet.

– Me treng kanskje å beskriva tenesta litt meir, for å vera sikker på at me snakkar same språk og har same forventningar, fortel han.

Han ser positivt på dialogen dei har hatt med dei pårørande etter tenesteutvalsmøtet.

– Eg opplever heilt klart dei pårørande som konstruktive, og innstilte på å finna gode løysingar i saman med oss, seier rådmannen.

Han er tydeleg på at administrasjonen no vil gå igjennom heile tenesta, og er opne for å snu kvar stein. Det var hausten 2017 at det nye omsorgssenteret, og dermed også omsorg+-tenesta, vart teken i bruk.

– No har me fått ei erfaring som strekkjer seg over eitt og eit halvt år. I byrjinga er det litt prøving og feiling, og eg tenkjer at tenesta no er moden for evaluering, og at me i lag kan prøva å sjå korleis dette skal skruast saman på ein god måte. Me er òg glad for at dei som har meldt seg som pårøranderepresentantar, er villige til å bruka tid på ein slik prosess, seier Dalland.


Sosialt fellesskap

Ein av grunnane til at pårøranderepresentantane har ynskt meir bemanning, er for å gjera det enklare å leggja til rette for sosialt fellesskap blant bebuarane. Det trur pårøranderepresentantane vil vera med å auka trivselen blant bebuarane.

– Korleis er det sosiale fellesskapet blant bebuarane på omsorg+?

– Eg trur det viktigaste for oss no, er å møta dei pårørande med ope sinn, og utforska dette spørsmålet i lag. Eg kan ha ei oppleving av det, og dei kan ha ei anna oppleving ut frå sitt perspektiv. Eg har ikkje på dette tidspunktet lyst til å seia at det sosiale fellesskapet enten er veldig bra eller ikkje bra nok. Me vil sjølvsagt stilla spørsmål om dette er løyst godt nok, og det er eit spørsmål eg har lyst til å jobba vidare med, svarar Dalland.


Trygg på god dialog

Rådmannen er avventande med å svara konkret på spørsmål kring tenestetilbodet. Mellom anna om det sosiale fellesskapet er godt nok, i kor stor grad dei tilsette skal leggja til rette for sosialt fellesskap, og om dei tilsette har tid til å sørgja for sosialt samvær blant bebuarane.

Dette er problemstillingar som dei pårørande tidlegare har reagert på.

– Det er ingen av pleiarane som har tid til anna enn å svinga innom for dei praktiske og mest naudsynte oppgåvene, sa pårøranderepresentant Ingebjørg Hatteberg til «Tysnes» i april.

– Dette er spørsmål me vil diskutera saman med dei pårørande, fortel Dalland.

Han seier at han ikkje vil skapa eit skille mellom administrasjonen og dei pårørande, og vil at dei skal ta seg tid til å finna ut om usemja handlar om kor mykje ressursar som vert brukt, eller om det handlar om korleis ressursane vert brukt.

– Eg har lyst til å møta dei med mest mogleg ope sinn i den diskusjonen, slik at me finn ut kva som skal til for å skapa eit best mogleg tilbod. Eg føler meg veldig trygg på at me kjem til å ha ein god dialog og eit godt samarbeid, avsluttar Dalland.

LES OGSÅ: «Eit trygt og godt butilbod for eldre»


Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.

– Dei er sjukt vittige!

Det seier Frida Walde om Ausekarane. Fredag hadde ho og broren Mikkel sikra seg plass heilt fremst ved scenen til årets show.

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for...