NEI TIL SKJENKING UTE: KrF-arane Magne Skartveit og Harald Heie ville ikkje at Sjøly AS skulle få løyve til skjenking utandørs, medan dei andre representantane i kommunestyret røysta for uteskjenking.
NEI TIL SKJENKING UTE: KrF-arane Magne Skartveit og Harald Heie ville ikkje at Sjøly AS skulle få løyve til skjenking utandørs, medan dei andre representantane i kommunestyret røysta for uteskjenking.

Røysta imot uteskjenking

Kommunestyret gjekk for formannskapet si innstilling til fullt skjenkeløyve for den nye kaféen i Våge, men KrF ville ikkje gje løyve til skjenking på uteområdet.
Publisert 16.05.2019 kl. 06.00.

Eit einstemmig formannskap gjekk for to veker sidan inn for å gje fullt skjenkeløyve for Sjøly AS, som skal etablera kafé i Våge. Tysdag var saka oppe til endeleg handsaming i kommunestyret, og politikarane følgde vedtaket frå formannskapet og innvilga skjenkeløyve både innan- og utandørs for Sjøly.

I kommunestyret vart det derimot ikkje noko einstemmig vedtak. Kristeleg Folkeparti kom på banen, og ville heller følgja lensmannskontoret sitt råd enn innstillinga frå formannskapet.


Skeptisk til skjenking ute

Framlegget som formannskapet vedtok for to veker sidan, gjekk imot rådmannen si innstilling i saka. Han rådde til å godkjenna skjenking innandørs, men ikkje på uteområdet. Dette på bakgrunn av innvendingar frå lensmannskontoret, som både var skeptisk til uteskjenking, og skjenking i kombinasjon med butikkdrift.

Sjøly hadde søkt om skjenking både ute og inne, i tillegg til at det i den vedlagde firmaattesten står oppført at firmaet både driv med restaurant og kafé, og butikkhandel med klede.

– Ut frå opplysningane som ligg i søknaden pr. no, anbefaler eg ikkje å innvilga skjenkeløyve. Eg meiner formålet for bedrifta framstår som uklar, og er kritisk til skjenking i kombinasjon med butikkdrift. Eg er enda meir kritisk til skjenking på tiltenkt uteområde merka «uteservering». Dette då det er direkte på gateplan med lett innsyn og sett i forhold til parkering for butikkar i Hegglandsvegen 40, skreiv lensmannskontoret i si uttale i saka.

I si innstilling la rådmannen desse innvendingane til grunn for at han ikkje ville råda til å gje løyve til skjenking på uteområdet, samt at han ville ha som føresetnad at skjenkelokala ikkje vert nytta til butikkdrift.


Nytt framlegg

KrF hadde ingen representantar med i det førre formannskapsmøtet, men i kommunestyret tysdag nytta Magne Skartveit høvet til å støtta lensmannskontoret si anbefaling, og dermed gå imot dei andre partia i kommunestyret.

– Politiet har ansvar for lov og orden i denne verda, og i alle fall når det gjeld vårt vesle samfunn på Tysnes, så bør ein lytta litt til det dei har å seia. Dei er skeptiske til at det vert skjenking på uteområdet, og dei er òg skeptiske til kombinasjonen av skjenking og butikkdrift, sa Skartveit frå talarstolen.

Han presenterte så eit nytt framlegg til vedtak. Skartveit gjekk med på at Sjøly kan kombinera skjenking og butikkdrift, men ville behalda rådmannen si opphavelege innstilling om å ikkje gje løyve til skjenking utandørs.

– Uteserveringa ligg på gateplan. Teikningane viser ikkje noko om korleis dette skal skjermast i forhold til omgjevnadane. Det er berre ein grov ramme, så me veit ikkje kor ope dette vert. Eg ser for meg at viss bemanninga skal stå bak disken inne på kaféen, så har dei veldig lite oversikt over kva som går føre seg på uteserveringa, sa Skartveit.

Han fekk berre med seg partikollega Harald Heie på framlegget, medan dei andre partia røysta for formannskapet sitt framlegg, og vedtok at den nye kaféen skal få løyve til utandørs skjenking.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...