KLAR TALE: «Me må ansvarleggjera dei som me har røysta inn, og kreva at dei lyttar til folket», skriv Sigmund Hovland i dette lesarbrevet. (Arkivfoto: Vetle Mikkelsen)
KLAR TALE: «Me må ansvarleggjera dei som me har røysta inn, og kreva at dei lyttar til folket», skriv Sigmund Hovland i dette lesarbrevet. (Arkivfoto: Vetle Mikkelsen)

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

Publisert 25.05.2019 kl. 15.00.

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.

Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt kontraktar på å elektrifisera ferjemateriellet til og frå Tysnes, både på sørsida og nordsida.

Elektrifisering er fint og flott, men konsekvensane av kva Skyss har klart å beskriva i anbodsgrunnlaget er ikkje utgreidde. Fylkeskommunen har gjennom Skyss inngått kontraktar som dei ikkje anar konsekvensane av. Dei har tillate at operatøren kan redusera nærmast kor mykje som helst, berre miljøkrava og kapasiteten blir oppretthalden. Det virkar som større ferje og færre avgangar er sett til å vera lik mindre ferje med fleire avgangar. Personbileiningar i døgeret blir kanskje det same, men frekvensen er ein katastrofe for oss brukarar.Kontraktane vil medføra at me på Tysnes vil mista nær 60 ferjeavgangar i veka, og som eit resultat av dette må mange sjå seg om etter ny arbeidsgjevar, eller i verste fall flytta frå øya. Helsesektoren vil og verta hardt ramma, då nye ferjeruter ikkje tar høgde for at folk jobbar turnus med helgevakter og heilagdagar.Skuleungdommane vil også få problem, då dei reisande til og frå skulane brukar pendlarferjene som går i dag.

Kven er det som må betala gildet til politikarane? Jau, det er oss som bur i distrikta og som er avhengige av at «vegen» er open. Det fylket no gjer er i realiteten å stengja vegen vår i store periodar av døgeret. Like eins har ein fjerna nattferja med eit pennestrøk. Igjen, det er me som bur i distrikta som må betala for dette.No ser eg Liv Kari Eskeland (H) er på banen med fagre ord om at no er det hurtigbåtane sin tur, så gled dykk, de som er så heldige å ha anløp av slike. No kjem den «nye tida» til dykk og. Og for å vera trygg på at suksessen gjentek seg, er det Skyss som skal laga spesifikasjonane her og.For tysnessamfunnet vil ikkje dette føra til endring i hurtigbåttrafikken, då nær alle hurtigbåtar går rett forbi Tysnes, men likevel, så må me ikkje tillata at her blir same resultat.

Me må ansvarleggjera dei som me har røysta inn, og kreva at dei lyttar til folket.

Så for å ta bompengemotstandarane sine ord, no er nok nok! Ordn opp dette rotet som de har stelt i stand! Hugs på at det er val til hausten.

Helsing bygdamann og pendlar.

• Les også: Vil framleis ha fleire underskrifter


Siste saker Gå til framsida

Stengjer vatnet

Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for abonnentar i Våge.

Leiar: Samspelet mellom turistar og fastbuande må halda fram

Samspelet mellom turistar og fastbuande gjer Tysnes til ein god plass å bu, og ikkje minst å feriera – og det heile året. Dei siste vekene er dette samspelet blitt sett på prøve. Regjeringa har både lagt restriksjonar på fritidsreiser og sett forbod mot å opphalda seg i hytter og fritidsbustader. Det har skapt sterke reaksjonar, både for og mot.No ser det ut for at den største...