KLAR TALE: «Me må ansvarleggjera dei som me har røysta inn, og kreva at dei lyttar til folket», skriv Sigmund Hovland i dette lesarbrevet. (Arkivfoto: Vetle Mikkelsen)
KLAR TALE: «Me må ansvarleggjera dei som me har røysta inn, og kreva at dei lyttar til folket», skriv Sigmund Hovland i dette lesarbrevet. (Arkivfoto: Vetle Mikkelsen)

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

Publisert 25.05.2019 kl. 15.00.

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.

Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt kontraktar på å elektrifisera ferjemateriellet til og frå Tysnes, både på sørsida og nordsida.

Elektrifisering er fint og flott, men konsekvensane av kva Skyss har klart å beskriva i anbodsgrunnlaget er ikkje utgreidde. Fylkeskommunen har gjennom Skyss inngått kontraktar som dei ikkje anar konsekvensane av. Dei har tillate at operatøren kan redusera nærmast kor mykje som helst, berre miljøkrava og kapasiteten blir oppretthalden. Det virkar som større ferje og færre avgangar er sett til å vera lik mindre ferje med fleire avgangar. Personbileiningar i døgeret blir kanskje det same, men frekvensen er ein katastrofe for oss brukarar.Kontraktane vil medføra at me på Tysnes vil mista nær 60 ferjeavgangar i veka, og som eit resultat av dette må mange sjå seg om etter ny arbeidsgjevar, eller i verste fall flytta frå øya. Helsesektoren vil og verta hardt ramma, då nye ferjeruter ikkje tar høgde for at folk jobbar turnus med helgevakter og heilagdagar.Skuleungdommane vil også få problem, då dei reisande til og frå skulane brukar pendlarferjene som går i dag.

Kven er det som må betala gildet til politikarane? Jau, det er oss som bur i distrikta og som er avhengige av at «vegen» er open. Det fylket no gjer er i realiteten å stengja vegen vår i store periodar av døgeret. Like eins har ein fjerna nattferja med eit pennestrøk. Igjen, det er me som bur i distrikta som må betala for dette.No ser eg Liv Kari Eskeland (H) er på banen med fagre ord om at no er det hurtigbåtane sin tur, så gled dykk, de som er så heldige å ha anløp av slike. No kjem den «nye tida» til dykk og. Og for å vera trygg på at suksessen gjentek seg, er det Skyss som skal laga spesifikasjonane her og.For tysnessamfunnet vil ikkje dette føra til endring i hurtigbåttrafikken, då nær alle hurtigbåtar går rett forbi Tysnes, men likevel, så må me ikkje tillata at her blir same resultat.

Me må ansvarleggjera dei som me har røysta inn, og kreva at dei lyttar til folket.

Så for å ta bompengemotstandarane sine ord, no er nok nok! Ordn opp dette rotet som de har stelt i stand! Hugs på at det er val til hausten.

Helsing bygdamann og pendlar.

• Les også: Vil framleis ha fleire underskrifter


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...