FRÅ EIGARMØTET: Torstein Lunde (nummer to frå venstre på fremste rekkje) var ein av dei som på eigarmøtet i mars peika på at kraftlagspengar må brukast på næringsfond.
FRÅ EIGARMØTET: Torstein Lunde (nummer to frå venstre på fremste rekkje) var ein av dei som på eigarmøtet i mars peika på at kraftlagspengar må brukast på næringsfond.

Får nye millionar kvart år til Tysnes-samfunnet

Tysnes Kraftlag går frå kraftselskap til å bli ein pengefordelar i lokalsamfunnet på Tysnes. Måndag skal viktige retningsliner vedtakast.
Publisert 26.05.2019 kl. 06.00.

Den fyrste ordinære generalforsamlinga i det nye Tysnes Kraftlag AS skal avviklast komande måndag, i Grendatun i Uggdal. Der har alle som har fått tildelt aksjar i det nye selskapet høve til å delta.

– Eg håpar at det er mange som stiller, slik at me får ein god debatt. Personar som ikkje har aksjar kan også stilla, dersom ein har fullmakt frå ein som eig aksjar, seier styreleiar Audun Magnussen.


Pengefordeling viktigast

Styreleiaren er klar på at den desidert viktigaste saka på møtet blir korleis overskotet i Tysnes Kraftlag AS skal brukast.

– Ein fornuftig bruk av overskotet, legg han til.

I skrivande stund har det nye Tysnes Kraftlag AS 15,5 millionar kroner på bok. Nyleg fekk selskapet utbetalt 13,1 millionar kroner frå BKK som utbyte for rekneskapsåret 2018.

Styreleiaren reknar med at millionutbyte frå BKK vil bli ei årleg hending for selskapet. Dersom utbyta held seg på same nivå i åra framover, vil ein passera hundre millionar kroner til samfunnet på Tysnes på åtte år.

– Eg trur at framlegget frå styret svarar til dei diskusjonane og dei forventningane som kom fram på eigarmøtet, seier styreleiaren.

Styret legg opp til at midlane både skal kunna nyttast til vegljos, som var tema på eigarmøtet, og til andre mindre saker i lokalsamfunnet, i tillegg til store prosjekt.

– Bruken av midlane blir den viktigaste saka på møtet på måndag, seier styreleiaren.

Hovudstrategien blei presentert på eigarmøtet i mars.

– Stort sett er innstillinga frå styret til generalforsamlinga i tråd med det me la fram då, med eitt unnatak, seier styreleiaren.


Ja til næringsfond

– Næringsfond blir eit nytt punkt på saklista. Eg håpar verkeleg det vert ein god diskusjon rundt dette temaet, legg han til.

Styret har teke med seg innspela frå eigarmøtet om å bruka pengar på næringsfond.

– Me har jobba ein god del med dette. Måndag vil me leggja fram forslag om to typar fond, eit tilskotsfond og eit risikofond, forklarar han.

Prinsippa for tilskotsfondet er ferdig utarbeidd, og kan lesast i saksdokumenta. Det skal det stemmast over på generalforsamlinga. Eit risikofond er ei sak som styret ynskjer å arbeida vidare med.

– Styret meiner at saka om riskikofond ikkje er moden nok no, men me ynskjer å høyra kva generalforsamlinga meiner. Me håpar at me får tilslutning til å arbeida vidare med saka fram mot 2020, seier Audun Magnussen.


Håpar unge engasjerer seg

Så langt har styreleiaren fått få konkrete innspel til bruk av kraftlagspengane, utanom det som kom fram på eigarmøte og eit par lesarbrev i lokalpressa.

– Eg hadde kanskje håpa på større engasjement i lokalpressa på bruk av pengane, men eg trur det vil koma gradvis. Når det går opp for folk kor mykje pengar me får til rådvelde, håpar eg at engasjementet aukar, ikkje minst hjå dei unge, seier styreleiaren.

Han håpar spesielt at fleire unge vil engasjera seg og stilla på generalforsamlinga. Det trur han også vil skje på sikt.

– Eg håpar alltid på stort frammøte, men eg må nok tilstå at eg blir litt skuffa kvar gong, legg han til.

– Dette handlar om framtida til Tysnes. Med den kapitalen som Tysnes Kraftlag får til rådvelde, har me fantastiske moglegheiter til å utvikla kommunen vår til ein endå betre plass å veksa opp i og til å bu i.


Namnediskusjon

Eitt av punkta på saklista trur han det kan bli ein del diskusjon om: Namneval.

Skal selskapet framleis heita Tysnes Kraftlag?

– Me har eit namn som er historisk rett. Spørsmålet er om me skal halda på dette også i framtida. Eg er spent på tilbakemeldingane på det, seier styreleiaren, og legg til at styret ber om mandat frå generalforsamlinga til å gå vidare mot eit namnebyte.

Han er glad for at alle i styret har sagt ja til attval.

– I den fasen me er i no, vil det vera viktig med kontinuitet. Samstundes ber eg om tolmod og forståing frå eigarane om at det må vera rom for å gjera feil no i startfasen. Alt vil ikkje vera på plass frå dag ein.


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein slitesiger

Søndag tok Tysnes IL sitt damelag to poeng mot Sandviken, men målskilnaden kunne godt ha vore større. Stillinga blei 24-22.

Reserveferje for MF «Folgefonn»

Det er sett inn reserveferje på sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes. MF «Folgefonn» har no sitt årlege opphald på verkstad. MF «Etne» er sett inn som erstatning. Rutene vil gå som normalt.