NESTEN FULLSETT: Berre få sitjeplassar att i salen i Grendatun.
NESTEN FULLSETT: Berre få sitjeplassar att i salen i Grendatun.

Rekordframmøte på kraftlagsmøtet

– Det er veldig kjekt at me nesten har fylt opp salen her i kveld. Dette er rekordoppmøte på dei åra eg har vore med i styret i kraftlaget.
Publisert 28.05.2019 kl. 18.06.

Det sa styreleiar i Tysnes Kraftlag AS, Audun Magnussen, då han måndag kveld ynskte velkomen til den fyrste ordinære generalforsamlinga i nye Tysnes Kraftlag etter at selskapet blei omdanna frå samvirkelag til aksjeselskap og den opphavelege kraftlagsdelen seld til BKK.

Til saman hadde 97 personar funne vegen til Grendatun, 93 av desse var aksjonærar, medan fire personar stilte med fullmakt. I alt var det 25 fullmakter. Dei til saman 118 stemmene utgjorde 16,18 prosent av aksjekapitalen.


Langt møte

Sjølv om det var stort fleirtal for styret sine framlegg i dei fleste av sakene, og overvekta av sakene blei vedtekne med akklamasjon, blei det likevel eit langt møte. Over tre og ein halv time tok det frå styreleiaren ynskte velkomen til han takka for frammøtet.

Tidlegare økonomileiar Stig Tveit orienterte om rekneskapen, der det gjekk fram at selskapet har verdiar for 349 millionar kroner i aksjar og andelar, og der 1,7 prosent eigardel i BKK utgjer den desidert største verdiposten. Tomter og bygningar er i balansen verdsett til 8,8 millionar.

Selskapet hadde driftsinntekter på 540.591 i 2018 og driftskostnader på 2.036.030, som gav eit minusresultat på 1.495.439.

Neste år vil utbytet på vel 13 millionar som nyleg er utbetalt frå BKK koma med i rekneskapen; pr i dag har selskapet 15,5 millionar kroner til disposisjon.

Rekneskapen er underskriven av styreleiar Audun Magnussen, nestleiar Atle Teigland, og styremedlemene Aud Kaldefoss, Kent Ove Rosvold og Ruth Kongsvik Brandvik.


Kamp om styreplass

På møtet vart det kampvotering om ein av styreplassane, etter at styreleiar Audun Magnussen hadde blitt attvald med akklamasjon.

Valnemnda hadde tilrådd attval av Ruth Kongsvik Brandvik. Asbjørn Myklestad kom med benkeforslag om Einar Watne.

– Han vil vera ein sterk og kompletterande ressurs i det nye kraftlaget, sa Myklestad.

Ved skriftleg røysting fekk Ruth Kongsvik Brandvik 66 røyster og Einar Wathne 45 røyster. Tre setlar var blanke.

Det blei også kampvotering av varamedlemsplass nummer to. Valnemnda hadde gjort framlegg om Vidar Høviskeland. Arne Leite gjorde framlegg om Yngve Vevatne.

– Me ynskjer å vidareføra det som vart sagt tidlegare i møtet om å få yngre generasjonar inn i styret, sa Leite.

Ved skriftleg røysting fekk Vevatne 90 røyster og Høviskeland 23.

Dei to styremedlemene Atle Teigland og Aud Kaldefoss stod ikkje på val i år.

Styremedlem Kent Ove Rosvold og varamedlem Lena Vermedal blei begge attvalde med akklamasjon.


Inga namneendring

Framlegget frå styret om at «generalforsamling gjev styret mynde til å vurdera og gjennomføra eit namneskifte for Tysnes Kraftlag AS» vart nedstemt.

– Eg er ikkje einig i at me skal skifta namn. Me skal ikkje bli like historielause på Tysnes som i Oslo, opna Jan Erichsen saka om namneendring.

– Namnet passa utmerka før, og like godt no, meinte Jan Spjeldnæs.

– Eg er heilt einig, me må behalda namnet, heldt Kåre Haugland fram.

Leiv Høgestøl tykte Tysnes Kraft AS kunne vore eit høveleg namn.

– Eg meiner det må heita Tysnes Kraftlag, det står i strategiplanen og, framheva Lars Petter Epland, og salen responderte med akklamasjon.

– No har me fått veldig tydelege signal. Dette er ikkje noko stort nederlag for styret, oppsummerte Audun Magnussen.


Uendra styregodtgjersle

Litt meiningsytring om styregodtgjersla, og kor høg den bør vera, kom det også frå salen.

– Viss me hadde hatt slike honorar i kommunestyret, hadde det ikkje vore vanskar med å få folk til å stå på listene, meinte Arne Leite.

– Eg forstår godt at valnemnda meiner at satsane bør endrast, la han til.

Valnemnda hadde spelt inn at styrehonorara burde endrast, sidan oppgåvene til styret er endra.

Styret hadde tilrådd at nye satsar fyrst bør gjelda frå 2020. Det vart vedteke med akklamasjon.


Mange innspel om pengebruk

Langt fleire innspel kom det om korleis millionane som kraftlaget får i utbyte frå BKK skal brukast.

Ei ny nettside for det nye Tysnes Kraftlag AS vil bli presentert i ein annonse i sommaravisa til «Tysnes», fortalde styreleiaren.

Via denne sida vil lag og organisasjonar kunna søkja om mindre summar under fem tusen kroner til lagsarbeid, og få kjapt svar innan sju dagar. For søknader opp til 20.000 kroner vil ein kunna få svar innan 30 dagar.

– Eg trur det vil bli mykje administrativt arbeid på styreleiar og nestleiar med svarfrist på sju dagar. Eg ville sagt 30 dagar, kommenterte Lars Enes.

– Eg saknar eitt kriterium når ein søkjer om midlar. Midlane bør ha utløysande effekt, som dugnad, eigeninnsats eller andre midlar, til dømes frå Gjensidige fond. Det bør gjelda både små og store søknader, kommenterte Einar Wathne.

Kåre Haugland var oppteken av at midlane må koma flest mogeleg til gode, ved å bruka dei på til dømes vegljos, sykkelstiar, tysnestalent og friviljug arbeid.

– Næringsfond er eg imot, sa Haugland.

Harald Myklebust, som er bussjåfør, var oppteken av at kraftlagsmidlar må kunna brukast til forskottering av vegprosjekt i Tysnes.

– Det er viktig for oss som køyrer store køyrety, la han til, og nemnde Kløvbrekko som døme.

– Her er det sikkert brukt 1,5 millionar i vegsikring, og så er vegen blitt smalare etterpå.

Sigmund Meland var og oppteken av at kraftlagsmidlar må kunna brukast til vegutbetring.

– Gjerne i lag med andre, slik at det utløyser meir midlar, la han til.

Atle Andersland syntest styret tok på seg eit for stort ansvar når dei skulle rå over inntil 35 prosent av midlane.

– For midlane i dag blir det fire og ein halv million, påpeika Andersland.

Han viste til at den tidlegare administrasjonen i kraftlaget hadde hatt ein pott på 300.000 til fordeling på småsummar, med to søknadsfristar, ein om hausten og ein om våren.

Mange av dei som hadde ordet, gav ros til styret for forslaga som blei lagt fram. Ein av dei var Torstein Lunde.

– Eg vil oppmoda om å støtta modellen som er lagt fram, og ta med ideen frå Einar Wathne. Og så har eg eit hjartesukk til slutt. Tysnes Kraftlag skal ikkje overta oppgåvene korkje for kommunen eller fylkeskommunen, poengterte Lunde.

– I denne omgang ber me om fullmakt for eitt år, og så kan me koma tilbake til sakene til neste år, sa Audun Magnussen, og styret sine framlegg blei vedtekne med akklamasjon.


Fekk låtten fram

Jan Økland fekk låtten fram då han karakteriserte tysnesingane som konservative. Sjølv meinte Økland at styret burde få ja frå generalforsamlinga til å jobba vidare med eit risikofond til å støtta prosjekt i næringslivet, sjølv om tysnesingar er forsiktige av seg og vil sjå resultat før dei heilt går med på ting.

– Eg seier som mor mi ville ha sagt, det duger ikkje uforsøkt, og så gjorde me det, heldt Økland fram.

– Midlar frå eit risikofond kan ein risikera å tapa, poengterte styreleiaren.

Lars Enes meinte at det er altfor lite risikokapital i Tysnes, og at ein bør sjå til Austevoll.

– På Tysnes spør ein kor mykje ein kan tapa, i Austevoll spør ein kor mykje ein kan tena, heldt Enes fram.

Risikofond skal styret jobba vidare med. Det blei vedteke med akklamsjon.


NESTEN FULLSETT: Berre få sitjeplassar att i salen i Grendatun.
NESTEN FULLSETT: Berre få sitjeplassar att i salen i Grendatun.
INNSPEL: Atle Andersland syntest styret tok på seg eit for stort ansvar når dei skulle rå over inntil 35 prosent av midlane.
INNSPEL: Atle Andersland syntest styret tok på seg eit for stort ansvar når dei skulle rå over inntil 35 prosent av midlane.
INNSPEL: Kåre Haugland var oppteken av at midlane må koma flest mogeleg tilgode.
INNSPEL: Kåre Haugland var oppteken av at midlane må koma flest mogeleg tilgode.

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Ja til norsk natur og ja til klimatiltak

Verden står i dag overfor to hovedutfordringer: klimautfordringen og tap av natur. For Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland er det viktig at vi tar begge utfordringene på alvor. Vi må ta vare på naturen samtidig som vi støtter opp om tiltak for å håndtere klimautfordringene. Vår natur er leveområdet for planter, dyr og fisk. Den er også arena for friluftsliv til glede for folk...

Lesarbrev: Kultur – Språk

Tysnes er ein nynorsk-kommune. Det er derfor med stor undring eg har lese innlegg i avisa frå Tysnes Arbeidarparti sin formann og ordførarkandidat skrive på bokmål på vegner av partiet. Skal ein vera ordførar i Tysnes, må ein kunna uttrykkja seg skriftleg på nynorsk – eventuelt med hjelp frå andre. Kva ein sjølv nyttar privat i skrift og tale, er irrelevant. Avisa 5.9.2019...