NAMNEKLAGE: Den formelle klagen frå Tysnes kommune på å kalla det lokale lensmannsdistriktet for Kvam lensmannsdistrikt er ikkje ein gyldig klage, men Politidirektoratet opnar likevel for ei ny vurdering av saka. (Arkivfoto)
NAMNEKLAGE: Den formelle klagen frå Tysnes kommune på å kalla det lokale lensmannsdistriktet for Kvam lensmannsdistrikt er ikkje ein gyldig klage, men Politidirektoratet opnar likevel for ei ny vurdering av saka. (Arkivfoto)

Kan ikkje klaga på namneendring

Kommunen har klaga på at det lokale lensmannsdistriktet skal heita Kvam lensmannsdistrikt, men fekk beskjed om at namnet vart fastsett i 2017, og at kommunen ikkje har høve til å klaga på endringa.
Publisert 30.05.2019 kl. 06.00.

I mars mottok Tysnes kommune eit brev frå Politidirektoratet om «endringar i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikt». Det kom raskt reaksjonar, mellom anna frå ordførar Kåre Martin Kleppe, på at namnet på lensmannsdistriktet som Tysnes er ein del av vart stadfesta som Kvam lensmannsdistrikt.

Dette lensmannsdistriktet dekkjer kommunane Kvam, Samnanger, Tysnes og Fusa, og både i Tysnes og Samnanger, samt hos lensmann for lensmannsdistriktet, Terje Sperrevik, var det semje om at namnet burde endrast.


Sende klage

Tysnes kommune handsama saka i formannskapet i starten av mai, og politikarane var einige i at Kvam lensmannsdistrikt var eit dårleg namn, og vedtok å senda klage til Politidirektoratet.

– Tysnes kommune klager på avgjerd om å kalla tenesteeininga for kommunane Fusa, Kvam, Samnanger og Tysnes for Kvam lensmannsdistrikt. Tysnes kommune meiner tenesteeininga bør kallast Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt. Alternativt kan namnet vera Kvam, Fusa, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt, heiter det i vedtaket.

Også Samnanger kommune sende ei tilsvarande klage til direktoratet.


Kan ikkje påklagast

I svaret frå Politidirektoratet får derimot kommunen vita at dei ikkje har høve til å klaga på namnevalet.

– Namnet Kvam lensmannsdistrikt vart fastsett ved Politidirektoratet si avgjerd om endringar i politidistrikta sine lokale strukturar den 13. januar 2017. Beslutning om namn på tenesteeiningar og stader fell utanfor forskrift om klageordning for kommunar som vert råka av ny tenesteeiningsstruktur, og kan ikkje påklagast, skriv direktoratet i brevet til kommunen.

Det betyr dermed at det er over to år sidan namnet «Kvam lensmannsdistrikt» vart fastsett av direktoratet, og at namneendringa i seg sjølv ikkje fell inn under klageordninga i samband med strukturendringa.


Ikkje namneendring

Politidirektoratet viser til at det opphavelege brevet frå mars informerer om endringar av organiseringa i lensmannsdistriktet, og ikkje om namnesettinga av Kvam lensmannsdistrikt.

Sjølv om den formelle klagen dermed ikkje er gyldig, opnar direktoratet for at namnet likevel kan verta endra.

– Politidirektoratet har likevel bedd Vest politidistrikt om å gjera ei vurdering av Tysnes kommune sitt innspel før endringane vert implementerte, står det i brevet.


Ueinig

Ordførar Kleppe reagerer på at kommunen ikkje kan klaga på namnefastsettinga.

– «Kvam, Samnanger, Fusa og Tysnes» har heile vegen vore arbeidstittelen på lensmannsdistriktet, så eg er ikkje einig i at namnet har vore fastsett før no, seier han.

Han er samtidig glad for at direktoratet opnar for ei ny vurdering av namnet.

– Eg håpar på eit positivt svar. Eg trur direktoratet gjer klokt i å høyra på kommunane. Det er heilt unaturleg at me skal heita Kvam lensmannsdistrikt, avsluttar ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistorikea Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.