VIKARPROSJEKT: Ordførar Kåre Martin Kleppe let seg inspirera av Sveio sitt prosjekt med å auka omsorgsbemanninga. (Foto: Camilla Korsnes/Øyvind Bjerkestrand)
VIKARPROSJEKT: Ordførar Kåre Martin Kleppe let seg inspirera av Sveio sitt prosjekt med å auka omsorgsbemanninga. (Foto: Camilla Korsnes/Øyvind Bjerkestrand)

Vil auka grunnbemanninga i omsorgstenestene

Erfaringar frå Sveio gjer Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe positiv med tanke på å auka omsorgsbemanninga for å minska vikarbruk og uynskt deltid.
Publisert 31.05.2019 kl. 06.00.

Då kommunen sitt budsjett og økonomiplan vart vedteke i kommunestyret før jul, inkluderte det eit verbaltillegg gjeldande utvikling av vikarpool i kommunen.

– Det skal i 2019 jobbast vidare med ordninga med vikarpool, for å jobba med å auka stillingane i pleie og omsorg, samt redusera bruken av innleigde vikarar, lydde framlegget frå ordførar Kåre Martin Kleppe, som vart vedteke av politikarane.

No er kommunen i gang med dette arbeidet, og har sett til Sveio for å læra om deira prosjekt med å omstrukturera bemanninga innan helse- og omsorgssektoren.


Prosjekt i Sveio

Sveio kommune har sidan 1. april 2018 testa ut eit prosjekt med å auka grunnbemanninga i kommunen si pleie- og omsorgsavdeling. Målet for prosjektet, som går over to år, er å auka kvaliteten i tenestene, effektivisera drifta, redusera sjukefråværet og uynskt deltid blant tilsette, samt redusera utgifter til vikarbruk og gå bort frå bruken av vikarbyrå.

Som ein del av prosjektet har Sveio tilsett ni faste vikarar til Sveio omsorgssenter og heimetenesta. I tillegg har det vorte tilsett ein prosjektkoordinator med oppgåve å organisera bemanninga og vikarbruken.

Den ekstra bemanninga inneber at det i utgangspunktet er fleire tilsette på jobb samtidig, men at ein ikkje får inn vikarar ved fråvær, så lenge den opphavelege grunnbemanninga er på plass. I 2017 hadde omsorgssenteret og heimetenesta eit vikarforbruk på kring 13 årsverk, og målet med den auka faste bemanninga er at dei ni nye årsverka skal erstatta den tidlegare vikarbruken. Dette er kombinert med målsettinga om mindre sjukefråvær, som skal gjera at det er færre vakter som trengst å erstattast.


Evaluering

Eit halvt år etter oppstart vart prosjektet evaluert for fyrste gong, og Sveio kommune kan visa til fleire positive verknadar. I evalueringsrapporten vert det mellom anna peikt på at prosjektet har «gjeve eit stort positivt bidrag til arbeidsmiljøet» og «ført til at sjukefråværet i pleie og omsorg har gått ned», i tillegg til at rekneskapen samla sett viser ein reduksjon i utgifter knytt til pleie- og omsorgsavdelinga.

Samtidig har prosjektet ført til at det er langt færre tilsette i kommunen som oppgjer at dei ynskjer ein høgare stillingsprosent. Sveio har også oppnådd målsettinga med å avvikla bruken av bemanningsbyrå.


Positiv ordførar

Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe har følgt med på prosjektet i Sveio, og ser for seg at Tysnes vil kunna gå inn for eit liknande prosjekt.

– Eg er veldig positiv til dette, og det er ein viktig sak som me kjem til å bruka mykje tid på det neste halve året, fortel han.

Tidlegare denne månaden reiste ordføraren, saman med varaordførar, leiar i tenesteutvalet, representantar frå kommuneadministrasjonen og representantar frå Fagforbundet og NSF til Sveio for å læra meir om prosjektet.

– Eg føler at både politikarar og tilsette i kommunen er positive til denne ordninga, fortel Kleppe.


På lag med dei tilsette

Ordføraren er samtidig tydeleg på at det er viktig å involvera dei tilsette i arbeidet, og at dei må vera positive til prosjektet dersom det skal innførast.

– Det er viktig med medverknad frå dei tilsette viss ein skal starta opp eit slikt prosjekt.

Det fyrste steget Kleppe ser for seg at kommunen kan ta, er å skifta til årsturnus for dei tilsette, noko dei òg har gjort i Sveio.

– Med årsturnus kan dei tilsette planleggja året på ein mykje betre måte, og ein vil lettare få fri i lengre periodar. Det vil òg verta enklare å bruka faste tilsette framfor vikarar i ferietider, fortel han.


Same mål som Sveio

At ordføraren no arbeidar mot eit liknande prosjekt som Sveio held på med, er med håp om å oppnå dei same verknadane som Sveio ser konturane av.

– Målet må vera at me slepp å bruka vikarbyrå, og at me minskar uynskt deltid i kommunen, samtidig som me får betre arbeidsmiljø og mindre fråvær. I tillegg kan det vera positivt for økonomistyringa innanfor pleie og omsorg.

Han er no oppteken av å gjera gode undersøkingar og kartleggingar før ein kan setja i gang med prosjektet.

– Me må bruka tida godt og gå gjennom kva behov me har. Eg trur me tidlegast kan starta opp eit slikt prosjekt våren 2020, fortel han.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Ja til norsk natur og ja til klimatiltak

Verden står i dag overfor to hovedutfordringer: klimautfordringen og tap av natur. For Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland er det viktig at vi tar begge utfordringene på alvor. Vi må ta vare på naturen samtidig som vi støtter opp om tiltak for å håndtere klimautfordringene. Vår natur er leveområdet for planter, dyr og fisk. Den er også arena for friluftsliv til glede for folk...

Lesarbrev: Kultur – Språk

Tysnes er ein nynorsk-kommune. Det er derfor med stor undring eg har lese innlegg i avisa frå Tysnes Arbeidarparti sin formann og ordførarkandidat skrive på bokmål på vegner av partiet. Skal ein vera ordførar i Tysnes, må ein kunna uttrykkja seg skriftleg på nynorsk – eventuelt med hjelp frå andre. Kva ein sjølv nyttar privat i skrift og tale, er irrelevant. Avisa 5.9.2019...