BLÅ SKULE: Det praktisk-pedagogiske tilbodet til Tysnes skule vart truga av dei nye forskriftene. No snur departementet. (Arkivfoto: Øyvind Bjerkestrand)
BLÅ SKULE: Det praktisk-pedagogiske tilbodet til Tysnes skule vart truga av dei nye forskriftene. No snur departementet. (Arkivfoto: Øyvind Bjerkestrand)

Leiar: Vil fornufta sigra hos Sjøfartsdirektoratet?

Publisert 02.06.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.29.

Ei ny forskrift frå Sjøfartsdirektoratet kunne sett kjeppar i hjula for eit positivt læreopplegg på Tysnes skule. No snur Sjøfartsdirektoratet, i alle fall mellombels. Det er å håpa at det mellombelse forslaget vert innført som ei fast ordning.

Det var før jul Sjøfartsdirektoratet sende ut eit forslag på høyring til ei ny forskrift for båtar under 24 meter, og med tolv eller færre passasjerar. Eitt av punkta i forskrifta ville skapa store utfordringar ved prosjektet Blå skule på Tysnes. I forslaget heiter det at ein må ha kystskippersertifikat for å kunna frakta elevar i båtar under 24 meter.

Skular vert i regelverket rekna som næringsverksemd, og har dermed strengare reglar enn fritidsbåtar. Eit kystskippersertifikat inneber over 120 timar kursing, og i tillegg tryggleikskurs og krise- og passasjerhandteringskurs. Forslaget møtte sterk motstand mange stadar i landet. Fleire skular på Sørlandet sette båtane sine på land.

«Viss me skal driva slik me gjer, utan å måtta ta kystskippersertifikat, så kan me ikkje ha ein båt med meir enn 25 hestekrefter. Det funkar ikkje med den sjarken me har», fortalde faglærar Terje Sløgedal til «Tysnes» i januar.

Båten til Blå skule har 185 hestekrefter. Likevel kjem den ikkje opp i like høg fart som ein open lettbåt med 25 hestekrefter. Ifølgje Sløgedal vil båten til Blå skule vera tryggare enn ein slik lettbåt.

No snur direktoratet. Rett nok er vedtaket så langt førebels. Sløgedal trur at dei mange innspela som direktoratet har fått, har medverka til den nye utviklinga i saka, og at dei må bruka lenger tid på å greia ut saka og ta ei avgjerd.

Resultatet er at både Blå skule og andre som driv med liknande tilbod, får dispenasasjon frå den nye forskrifta fram til eit nytt regelverk er på plass.

Det er ei gledeleg melding til skuleverket på Tysnes. Blå skule er eit flott opplegg for elevar som treng ei litt anna form for undervisning enn dei vanlege teoretiske faga med undervisning i klasserom. All honnør til skuleetaten i Tysnes som har klart å få til eit slikt tilbod i Tysnes. Blå skule har i dag eit opplegg med ein båt som er driftssikker og sjøsterk, og elevane får eit trygt og godt tilbod.

Direktoratet sitt nye utspel viser at det nyttar å engasjera seg. Ein av dei som engasjerte seg var ordførar Kåre Martin Kleppe, i lag med stortingsrepresentant Tom Christer Nilsen. «Dette er ei viktig sak for kommunen, som vert prioritert», sa ordføraren til «Tysnes» i januar.

No er det viktig å stå på vidare, slik at den nye og mellombelse løysinga vert ei fast ordning. Tysnes treng Blå skule.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar. I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23. Det gler...