KRITISK: Magnar Solheim (Frp) ønskte å avvikla utvalet landbruk/teknisk. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
KRITISK: Magnar Solheim (Frp) ønskte å avvikla utvalet landbruk/teknisk. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

Magnar Solheim (Frp) foreslo å legga ned landbruk/teknisk

Før formannskapsmøtet onsdag, sende Frp inn forslag om å legga ned eit utval. Det møtte motstand.
Publisert 06.06.2019 kl. 15.00.

– Det er eit litt spenstig forslag. Formannskapet står fritt til å løfta det opp eller behandla det, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H) til formannskapet onsdag.

Det var forslaget til Tysnes Frp, om å legga ned utvalet landbruk/teknisk, han snakka om.


Ineffektivt

– Hovudårsaka til at eg sender inn ein slik førespurnad, eller eit ønske, er saksmengda og måten å behandla saker i landbruk/teknisk. Etter mitt skjønn går altfor mange saker inn i landbruk/teknisk, som kunne vore behandla administrativt, sa Magnar Solheim (Frp).

– Eg føler det utvalet kan gjera ting så mykje meir effektivt. Eller ein kan gjera det slik eg har foreslått, at ein over tid vil ta vekk utvalet og få administrasjonen til å behandla sakene, la Solheim til.

Han meinte òg at ein måtte få inn eit visst omgrep om tid, i behandlinga av saker. Behandlingstida for sakene som er innom landbruk/teknisk har, ifølge Solheim, vore lang.


Underskot

– I fjor gjekk den avdelinga med underskot, la oss seia med ein million. Det er eigentleg ein million med gebyr som har blitt hanka inn, fordi ein har brukt for lang tid, sa Solheim.

Han understreka at det var noka uvisse rundt det konkrete talet for underskotet, sidan formannskapet ikkje hadde tala framfor seg der og då.

– Det er ei negativ sak i forhold til at det ikkje er sjølvkost lenger. Dette er eit ønske om at administrasjonen får større moglegheit til å behandla sakene administrativt, sa Frp-representanten.

– Dei sakene som er avgjerande for kommunen kan gå gjennom formannskapet, la han til.


Slit med fylkesmannen

– Det blei sagt i budsjettarbeidet at det må gjerast vurderingar på rutinar, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

Rådmann Steinar Dalland tok ordet, for å orientera om situasjonen:

– Det er nok ikkje berre fristbrot som gjer at me ikkje er heilt i mål i forhold til sjølvkost. Ein av tinga er dette som går på dispensasjonssaker, sa rådmannen.

Ifølge rådmannen er saksgangen, når fylkesmannen skal ha dispensasjonssaker til uttale, omtrent som følger:

Administrasjonen førebur ei sak, og legg den fram for utvalet. Utvalet behandlar saka, og sender den vidare til fylkesmannen. Saka blir sendt tilbake til utvalet med merknadar frå fylkesmannen, for vedtak. Vedtaket blir deretter sendt tilbake til fylkesmannen.

– I mange høve blir det i tillegg påklaga, og så sendt tilbake til utvalet, som held på det opphavelege synspunktet sitt, og sender det tilbake til fylkesmannen, sa Dalland.

Han trekte òg fram at mange saker blir oppheva av fylkesmannen. Då er er ein tilbake der ein starta.

Eitt av tiltaka administrasjonen vurderer, er å senda sakene til fylkesmannen før landbruk/teknisk behandlar dei, slik at ein slepp delar av runddansen mellom utvalet og fylket.


Bruker mange ressursar

– Ressursbruken lokalt er altfor stor. Tida kunne vore brukt på andre saker, og å få dei igjennom, sa Solheim.

– Mange saker tar lang tid på grunn av veldig omfattande byråkratisering. Spesielt den tendensen med å oppheva saker gjer at me har nærmast ei ørkenvandring på dette, sa rådmannen.


Drastisk tiltak

– Det var no eit ganske drastisk tiltak å avvikla landbruk/teknisk, meinte varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp).

Ho sa vidare at ho var glad for at administrasjonen jobbar med å effektivisera prosedyrane.

– Men for demokratiet sin del, trur eg landbruk/teknisk må vera der, sa varaordføraren.

Solheim, på si side, trekte fram at det ikkje er noko krav om at ein kommune skal ha eit slikt utval.

– Det er drastisk, ja, men det er for å setta peikepinnen på noko som må gjerast noko med, sa han.

Også Øystein Flakke (KrF) tok opp det demokratiske askpektet.

– Me lokalpolitikarar, som er valde av folk på Tysnes, skal ha eit ord med i laget. Det har med i landbruk/teknisk, sa han.

Solheim meinte at det demokratiske ville bli ivaretatt, ettersom nokre av sakene landbruk/teknisk tar i dag, ville bli overført til formannskapet.

– Me har eit veldig engasjert utval, med dyktige politikarar. Det er bra for demokratiet at ein har fleire politikarar å spela på, enn at det skal vera oss sju i formannskapet som skal avgjera dei fleste sakene, sa varaordføraren.

– I utgangspunktet er det bra at det er mange saker til behandling. Det viser at det er aktivitet i kommunen. Så kan det sjølvsagt effektiviserast, sa ho.

Saka blei ikkje røysta over.


JOBBAR MED SAKA: Rådmann Steinar Dalland fortalde at det blir arbeidd med å effektivisera saksbehandlinga.
JOBBAR MED SAKA: Rådmann Steinar Dalland fortalde at det blir arbeidd med å effektivisera saksbehandlinga.
VIKTIG UTVAL: Varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp) meinte landbruk/teknisk er viktig for demokratiet.
VIKTIG UTVAL: Varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp) meinte landbruk/teknisk er viktig for demokratiet.

Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...