UTSETTING: Politikarane i tenesteutvalet vart tysdag einige om å utsetja saka om femdagarsskule, for å gje SU og FAU ved skulane ein ny sjanse til å uttala seg.
UTSETTING: Politikarane i tenesteutvalet vart tysdag einige om å utsetja saka om femdagarsskule, for å gje SU og FAU ved skulane ein ny sjanse til å uttala seg.

Utsette saka om femdagarsskule

Oppvekstsjef Aud Kaldefoss fortel at dei har framleis har god tid på seg til å innføra femdagarsskule frå hausten 2020, sjølv om tenesteutvalet gjekk inn for å utsetja saka i møtet tysdag.
Publisert 06.06.2019 kl. 06.00.

Tysdag skulle politikarane i tenesteutvalet etter planen koma med sitt endelege vedtak om å utvida skuledrifta på barneskulane frå fire til fem dagar i veka.

Saka har vore ute på høyring, men «teknisk svikt» gjorde at høyringsnotatet ikkje vart sendt ut til kvar enkelt skule. Politikarane i tenesteutvalet syntest dette var uheldig, og valde å utsetja saka, som dermed vert sendt ut på ny høyring.


Budsjettvedtak

Det var allereie i budsjetthandsaminga i kommunestyret før jul at det vart vedteke å starta arbeidet med å leggja om til femdagarsskule i kommunen. Sidan den gong er det tenesteutvalet som har arbeidd politisk med saka, og i møtet 12. mars vedtok utvalet å senda saka ut på høyring.

Det har så langt vore sterk politisk semje om at femdagarsskule har fleire positive sider. Eit av argumenta har vore at det vil hjelpa til i kampen mot uynskt deltid.

– Viss det vert skule alle dagar, så trur me det vert lettare å leggja opp arbeidskvardagen i heile kommunen, sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i mars.


Ute på høyring

Det vart i tenesteutvalet i mars bestemt at saka skulle leggast ut til open høyring med frist på seks veker. Det vart også vurdert i saksutgreiinga at «det er naturleg at FAU og SU ved den einskilde skule vert høyringsinstans». Planen var dermed å senda høyringsnotatet direkte til rektorane ved kvar skule, noko som ikkje skjedde.

– Eg har forstått det slik at det har vore litt kluss med høyringa. Eg har sjekka med rektorane, og denne saka har ikkje vore oppe i samarbeidsutval (SU) eller FAU ved skulane, sa Åse Enes (KrF) på møtet tysdag.


Systemfeil

Ho foreslo å utsetja saka for å gje skulane ein ny sjanse til å uttala seg.

– Eg synest det er synd viss dei som har ungar ved skulane ikkje får vera med og uttala seg i det heile tatt, sa Enes vidare.

Aud Kaldefoss forklarte kvifor skulane ikkje hadde motteke høyringsnotatet.

– Det har skjedd ein feil i kontorsystemet som gjer at dette ikkje har vorte sendt ut, sa ho.

Kaldefoss fortalde samtidig at høyringa var offentleg publisert både på kommunen si heimeside, og i Bladet Tysnes.


God tid

Ingrid Tysnes Stue (Ap) tok ordet, og var einig i at det var synd at ikkje høyringsnotatet vart sendt ut til skulane.

– Me har vel ikkje så dårleg tid at me ikkje kan utsetja denne saka, sa Tysnes Stue.

Det var ho som formelt kom med framlegget om å utsetja saka, og senda den ut på ny høyring.

Politikarane var samstemte i framlegget, og saka vart dermed utsett. Etter planen skal femdagarsskule innførast frå hausten 2020, og oppvekstsjef Kaldefoss ser ingen problem med at saka vert utsett.

– Me har framleis god tid på oss, fortel ho til «Tysnes».


Éi negativ tilbakemelding

I saksutgreiinga vert det opplyst at det berre er kome inn eitt innspel frå den offentlege høyringa. Innsendaren av dette innspelet var negativ til femdagarsskule, og kom med forslag om å «omorganisera skuledagen med til dømes heildagsskule».

– Innspelet er grunna med at dei synest det er greitt med den fridagen, som kan brukast til private ærend som til dømes tannlegebesøk. Det gjekk òg på at det vil føra til at enkelte vert meir avhengige av SFO, sa oppvekstsjefen.

Det står vidare i saksutgreiinga at rådmannen tolkar mangelen på høyringsinnspel som at dei fleste er positive til omlegginga, noko politikarane i tenesteutvalet også påpeikte.

– Eg trur dei som er positive til dette er stille, og at ein berre får fram dei negative syna ved ei slik høyring. Alle som eg har prata med, forutan éin person, er positive til femdagarsskule, sa Rene Sundal (Ap).


Større krav til SFO

Geir Austvik var til stades på møtet som vara for Jannike Epland Dalland, og han meinte at femdagarsskule stiller nye og større krav til SFO-tilbodet.

Dersom femdagarsskule vert innført, vurderer kommuneadministrasjonen det slik at det truleg vil føra til at SFO-tilbodet må utvidast, sidan det vil verta fleire korte skuledagar for elevane.

– Eg meiner bestemt at skulefritidsordninga vert like viktig som sjølve skuledagen, så her må me vera flinke i Tysnes kommune å laga ein SFO som er betre enn den me har i dag, sa Austvik, og påpeikte at eit SFO-tilbod kan organiserast i lag med den frivillige innsatsen, til dømes gjennom musikklag og idrettslag.

– Her er det mange moglegheiter til å laga noko som er betre enn det me har i dag, og det synest eg barna fortener, sa han vidare.

– Det er eg heilt einig i, og SFO-tilbodet er det fyrste me skal ta tak i når me får gjennom denne saka, svarte Kaldefoss.


OPPTEKEN AV SFO: Geir Austvik (Sp) tok til orde for at SFO-tilbodet må forbetrast dersom det vert innført femdagarsskule.
OPPTEKEN AV SFO: Geir Austvik (Sp) tok til orde for at SFO-tilbodet må forbetrast dersom det vert innført femdagarsskule.

Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistorikea Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.