PASSASJERBETALING: Fylkesutvalet i Hordaland ynskjer å få tilbake passasjerbetalinga på ferjene, og det er no opp til fylkestinget å koma med den endelege avgjerda. (Arkivfoto)
PASSASJERBETALING: Fylkesutvalet i Hordaland ynskjer å få tilbake passasjerbetalinga på ferjene, og det er no opp til fylkestinget å koma med den endelege avgjerda. (Arkivfoto)

Vil gjeninnføra passasjerbetaling

Eit splitta fylkesutval gjekk imot fylkesrådmannen, og vil ha tilbake passasjerbetalinga på fylkesvegferjene.
Publisert 07.06.2019 kl. 06.00.

– Me er veldig glad for dette vedtaket, seier Silja Ekeland Bjørkly, som sit i fylkesutvalet og fylkestinget, og er fylkesordførarkandidat for Vestland Høgre.

I førre veke vedtok fylkesutvalet i Hordaland å gjeninnføra passasjerbetaling på fylkesvegferjene. Som ein del av innføringa av AutoPASS på ferjene, vart det i utgangspunktet lagt opp til at betalinga skulle vera knytt opp til kvar enkelt bil, og at det ikkje skulle kosta noko ekstra med passasjerar i bilane, noko som igjen vil føra til auka prisar for ein enkelt bil med berre sjåfør.

Etter vedtaket i fylkesutvalet, er det no opp til fylkestinget å avgjera om dei vil følgja den nye tilrådinga, og dermed gjeninnføra passasjerbetaling. Det vil igjen resultera i redusert takst for kvar enkelt bil, samanlikna med det opphavelege AutoPASS-vedtaket.


Knapt fleirtal

Det var i fylkestinget i mars at Ekeland Bjørkly sette fram eit oversendingsforslag til fylkesrådmannen, som handla om gjeninnføring av passasjerbetaling.

«Fylkestinget ber om at det blir lagt fram sak som redegjør for ulike alternativer for passasjerbetaling på fylkesvegferger», lydde forslaget frå Ekeland Bjørkly.

Til fylkesutvalsmøtet sist veke hadde fylkesrådmannen vurdert saka, og kom med innstilling til politikarane om å halda fram med AutoPASS-innføringa i tråd med tidlegare vedtak, og dermed ikkje gå tilbake til passasjerbetaling.

Eit knapt fleirtal i utvalet stemte derimot ikkje for innstillinga, men for eit alternativt framlegg om å gjeninnføra passasjerbetaling. Høgre, FrP, Senterpartiet og Venstre stemte for det alternative framlegget, medan Arbeidarpartiet og SV stemte for fylkesrådmannen si innstilling. Dei to representantane frå KrF var splitta i saka, og stemte i kvar si retning. Noko som ga fleirtal til det alternative framlegget med åtte mot sju røyster.


Viktig for Tysnes

Ekeland Bjørkly fortel at dette er ei sak ho har jobba lenge med, og er glad for å få gjennom vedtaket, som ho meiner er positivt for innbyggjarane på Tysnes.

– Det viser seg at AutoPASS-innføringa går hardare utover kostnadane for dei reisande enn planlagt. Det låg an til ein massiv auke for pendlarar, som me no får redusert betrakteleg, seier ho.

Ho har jobba tett med Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe, og har også delteke på folkemøte på Tysnes.

– Tilbakemeldingane frå tysnesingane, og særleg ordførar Kleppe, har vore tydelege, og me ser at det vert ein altfor stor belastning for dei som pendlar til og frå øya, fortel Ekeland Bjørkly.


Problemstillingar

I fylkesrådmannen si vurdering av saka, vert det peikt på fleire utfordringar med å gjeninnføra passasjerbetaling, mellom anna at takstsystemet i Hordaland då ikkje vil følgja det same systemet som i resten av landet, i og med at innføringa av AutoPASS vert gjort på nasjonalt nivå.

– Me ynskjer å samordna passasjerbetalinga med dei andre fylka. I Møre og Romsdal har dei allereie gjort same vedtak som me har, og me vil jobba for at dei skal følgja etter både i Rogaland og Sogn og Fjordane, fortel Ekeland Bjørkly.

Også problemstillinga kring korleis ein reint praktisk skal handtera passasjerbetalinga, utan å gå tilbake til at mannskapet tek betaling, er Høgre-politikaren positiv til at vert løyst.

– Det er administrasjonen som skal jobba vidare med dei praktiske løysingane kring betalinga, seier Ekeland Bjørkly.

Ifølgje tilrådinga til fylkesutvalet, skal passasjerbetalinga gjennomførast gjennom Skyss-app, Vipps, eller liknande. Fylkesrådmannen trekte i si vurdering også inn moglegheita for å ha betalingsautomatar om bord på ferjene.

– Me har gode betalingsløysingar på anna kollektivtransport, så då skal me få det til på ferjene også, fortel ho.

– Ferja er vegen til folket på Tysnes, og dei er avhengige av denne. Då det er det viktig at me kan ta dei lokale innspela til etterretning, og kan retta på tidlegare vedtak, avsluttar Ekeland Bjørkly.


Siste saker Gå til framsida

Søkte om meir pengar

Etter underskotet i fjor er Tysnesfest i år tilbake på pluss-sida. Samtidig er kommunepolitikarane innstilte på å auka støtten til festivalen.

Meiner gebyrpolitikken i Tysnes er på villspor

Arild Kvamme reagerer på at Tysnes kommune skal ha nesten 27.000 kroner i saksgebyr for å godkjenna ein liten terrasse. Rådmann Steinar Dalland seier at gebyret er i samsvar med satsane som kommunestyret har vedteke.