PASSASJERBETALING: Fylkesutvalet i Hordaland ynskjer å få tilbake passasjerbetalinga på ferjene, og det er no opp til fylkestinget å koma med den endelege avgjerda. (Arkivfoto)
PASSASJERBETALING: Fylkesutvalet i Hordaland ynskjer å få tilbake passasjerbetalinga på ferjene, og det er no opp til fylkestinget å koma med den endelege avgjerda. (Arkivfoto)

Vil gjeninnføra passasjerbetaling

Eit splitta fylkesutval gjekk imot fylkesrådmannen, og vil ha tilbake passasjerbetalinga på fylkesvegferjene.
Publisert 07.06.2019 kl. 06.00.

– Me er veldig glad for dette vedtaket, seier Silja Ekeland Bjørkly, som sit i fylkesutvalet og fylkestinget, og er fylkesordførarkandidat for Vestland Høgre.

I førre veke vedtok fylkesutvalet i Hordaland å gjeninnføra passasjerbetaling på fylkesvegferjene. Som ein del av innføringa av AutoPASS på ferjene, vart det i utgangspunktet lagt opp til at betalinga skulle vera knytt opp til kvar enkelt bil, og at det ikkje skulle kosta noko ekstra med passasjerar i bilane, noko som igjen vil føra til auka prisar for ein enkelt bil med berre sjåfør.

Etter vedtaket i fylkesutvalet, er det no opp til fylkestinget å avgjera om dei vil følgja den nye tilrådinga, og dermed gjeninnføra passasjerbetaling. Det vil igjen resultera i redusert takst for kvar enkelt bil, samanlikna med det opphavelege AutoPASS-vedtaket.


Knapt fleirtal

Det var i fylkestinget i mars at Ekeland Bjørkly sette fram eit oversendingsforslag til fylkesrådmannen, som handla om gjeninnføring av passasjerbetaling.

«Fylkestinget ber om at det blir lagt fram sak som redegjør for ulike alternativer for passasjerbetaling på fylkesvegferger», lydde forslaget frå Ekeland Bjørkly.

Til fylkesutvalsmøtet sist veke hadde fylkesrådmannen vurdert saka, og kom med innstilling til politikarane om å halda fram med AutoPASS-innføringa i tråd med tidlegare vedtak, og dermed ikkje gå tilbake til passasjerbetaling.

Eit knapt fleirtal i utvalet stemte derimot ikkje for innstillinga, men for eit alternativt framlegg om å gjeninnføra passasjerbetaling. Høgre, FrP, Senterpartiet og Venstre stemte for det alternative framlegget, medan Arbeidarpartiet og SV stemte for fylkesrådmannen si innstilling. Dei to representantane frå KrF var splitta i saka, og stemte i kvar si retning. Noko som ga fleirtal til det alternative framlegget med åtte mot sju røyster.


Viktig for Tysnes

Ekeland Bjørkly fortel at dette er ei sak ho har jobba lenge med, og er glad for å få gjennom vedtaket, som ho meiner er positivt for innbyggjarane på Tysnes.

– Det viser seg at AutoPASS-innføringa går hardare utover kostnadane for dei reisande enn planlagt. Det låg an til ein massiv auke for pendlarar, som me no får redusert betrakteleg, seier ho.

Ho har jobba tett med Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe, og har også delteke på folkemøte på Tysnes.

– Tilbakemeldingane frå tysnesingane, og særleg ordførar Kleppe, har vore tydelege, og me ser at det vert ein altfor stor belastning for dei som pendlar til og frå øya, fortel Ekeland Bjørkly.


Problemstillingar

I fylkesrådmannen si vurdering av saka, vert det peikt på fleire utfordringar med å gjeninnføra passasjerbetaling, mellom anna at takstsystemet i Hordaland då ikkje vil følgja det same systemet som i resten av landet, i og med at innføringa av AutoPASS vert gjort på nasjonalt nivå.

– Me ynskjer å samordna passasjerbetalinga med dei andre fylka. I Møre og Romsdal har dei allereie gjort same vedtak som me har, og me vil jobba for at dei skal følgja etter både i Rogaland og Sogn og Fjordane, fortel Ekeland Bjørkly.

Også problemstillinga kring korleis ein reint praktisk skal handtera passasjerbetalinga, utan å gå tilbake til at mannskapet tek betaling, er Høgre-politikaren positiv til at vert løyst.

– Det er administrasjonen som skal jobba vidare med dei praktiske løysingane kring betalinga, seier Ekeland Bjørkly.

Ifølgje tilrådinga til fylkesutvalet, skal passasjerbetalinga gjennomførast gjennom Skyss-app, Vipps, eller liknande. Fylkesrådmannen trekte i si vurdering også inn moglegheita for å ha betalingsautomatar om bord på ferjene.

– Me har gode betalingsløysingar på anna kollektivtransport, så då skal me få det til på ferjene også, fortel ho.

– Ferja er vegen til folket på Tysnes, og dei er avhengige av denne. Då det er det viktig at me kan ta dei lokale innspela til etterretning, og kan retta på tidlegare vedtak, avsluttar Ekeland Bjørkly.


Siste saker Gå til framsida

Gjer tiltak mot koronasmitte

Kommunen ynskjer å koma i kontakt med føresette til barn som har vore på ferie i koronautsette område.– Det er ikkje eit spesielt dramatisk tiltak, men eit potensielt effektivt tiltak, fortel rådmann Steinar Dalland.Denne veka har det vore vinterferie, og måndag skal mange barn og unge på Tysnes tilbake på skular og barnehagar. Rådmannen opplyser at kommunen no ynskjer å koma i...

Framleis inga lensmannskontoravklaring

I september annonserte politiet at dei søkte etter nye lokale for Tysnes lensmannskontor, og interessentar vart bedne om å melda seg innan starten av oktober. Politiets fellestjenester har sidan den gong vore i forhandlingar med tilbydarar, og har framleis ikkje avklart framtida til det nye lensmannskontoret.Med omsyn til politiet sin forhandlingsposisjon, har dei ikkje villa opplysa om...

Vil gje dispensasjon viss bygget blir plassert annleis

Både ordførar, rådmann og utvalsleiar i landbruk/teknisk meiner Nils Kristian Berge i Fjord1 trør feil med sine utsegner om at kommunen har gjort teknisk bygg-saka til ei plasseringssak. Samtidig har Veritas kome med ei kritisk tilbakemelding på ROS-analysen, som mellom anna beskriv brann- og eksplosjonsfaren knytt til det tekniske anlegget.

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.