ANSVAR FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN: Målfrid Vik Sønstabø har sjølv vakse opp på ei øy.
ANSVAR FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN: Målfrid Vik Sønstabø har sjølv vakse opp på ei øy.

Skyss-direktøren kjem sjølv frå ei øy, og seier ho forstår tysnesingane

Målfrid Vik Sønstabø (51) forstår at tysnesingane er engasjerte i ferjerutene, men ho seier og at Skyss gjer det politikarane har bede om.
Publisert 09.06.2019 kl. 06.00.

Sidan januar i år har Målfrid Vik Sønstabø vore direktør i Skyss, selskapet som administrerer all offentleg kollektivtransport i fylket. Ho har merka at det er eit ekstra stort engasjement i Tysnes.

– Og det overraskar meg ikkje at folket der er svært engasjerte. Eg er fullstendig klar over at jobben me gjer i Skyss betyr mykje for mange. Våre disposisjonar grip inn i den einskilde sin kvardag.


El og diesel

Skyss-direktøren får sjå oppropet frå underskriftsaksjonen mot rutekutt for ferjene til Tysnes, og ho er kjend med protestaksjonen.

– Me i Skyss har ansvaret for å setja i verk vedtekne strategiar og tiltak for å nå dei politiske måla for kollektivtrafikken i Hordaland. Politikarane ba oss sørgja for miljøvennlege ferjer, og det har me gjort. No kjem hybridferjene i drift frå nyttår, og me har lagt opp til at dei skal gå på elektrisk kraft, altså batteri som blir lada ved kailiggje.

– Men dei kan også gå på diesel, og då klara å halda same rutene som dieselferja gjer i dag?

– Ja, men då blir jo ikkje drifta så miljøvennleg som politikarane har vedteke at ho skal vera. Ferjene har vore verstingane når det gjeld miljøureining, og vårt samfunnsoppdrag har vore å gjera dei grønast mogleg, seier direktøren.


Anbod

Kontraktane med Fjord1 vart skrivne tidleg i 2016, etter politiske vedtak som innebar satsing på elferjer med ladetid ved land på ti minuttar.

– Reiarlaget, Fjord1, har vore godt fornøgde med at dei fekk så god tid på seg før ferjene skal i drift frå nyttår. Det har jo gjort at «Kommandøren», som skal gå mellom Våge og Halhjem, no får god innkøyringstid i rute lenger nord på kysten. Me risikerer då ikkje slike problem som det har vore på Halhjem-Sandvikvåg, der dei nye ferjene vart ferdige først etter oppstart.

– Er det no for seint å auka opp batterikapasiteten om bord og ladekapasiteten på land?

– Ja, det er det for dei ferjene som skal inn i rutene nord og sør på Tysnes.

– Men stemmer det at det ikkje blir rutereduksjon på Hatvik-Venjaneset når der kjem elferje?

– Det blir justeringar på dei aller fleste rutestrekningane, også litt endring der mellom Os og Fusa.


Føregangsfylke

Målfrid Vik Sønstabø er kry av at dei i Hordaland har klart å vera så raskt ute med miljøvennlege elferjer.

– Både me i Skyss, reiarlaga og den tekniske ekspertisen dei har brukt, har gjort mykje for å gjera det mogleg med elferjer. Men eg er også klar over at den teknologiske utviklinga går raskt på dette feltet. Me veit mykje i dag som me ikkje visste då me skreiv kontraktane for ferjene i 2016.

– Betyr det at ein i dag kunne ha fått kontraktar på elferjer som kunne gått utan å redusera på rutetilbodet?

– Ja, det trur eg nok, men då til ein høgare kostnad både for ladeinfrastruktur og for sjølve drifta. Men det er for seint for desse to sambanda til og frå Tysnes no i denne omgang, seier direktøren.


Politisk

Målfrid Vik Sønstabø poengterer at Skyss skal setja ut i livet dei vedtak som fylkespolitikarane gjer. Men er det ikkje då eigentleg ein kjedeleg jobb?

– Nei, me i Skyss lever i ei mellomstilling der me skal iverksetja politiske vedtak og forvalta eit samfunnsansvar, men også levera til kundane. Eg synest det er veldig spanande. Me har om lag 96 tilsette her i Skyss, nokon på deltid, så det blir 70 årsverk. Me organiserer mellom anna skuleskyss og legg detaljerte ruteplanar for all offentleg kollektivtransport, både buss og båt. Me har også nokon som arbeider med nettsider og informasjon. Kundesenteret vårt tek imot klager, forslag og råd frå kundane våre, og dei leverer vidare til meg. Dessutan les eg alt som kjem i media om Skyss, også lokalavisene. Så eg får med meg alt i «Tysnes» og.


Øybuar sjølv

Målfrid Vik Sønstabø var fødd på garden Vik på Toftøy i Øygarden. Sønstabø-namnet fekk ho då ho gifta seg med mannen frå Bømlo.

– Eg vaks opp på ei øy utan bru til resten av kommunen. Me pendla til skule med hurtigbåt, og eg var tidleg van med å vera avhengig av både båt, ferje og buss. Så eg har stor forståing for korleis det er å bu på ei øy.

Skyss-direktøren har jobba i selskapet sidan oppstarten i 2007. Ho var marknadssjef fram til 2014, då ho fekk ansvaret for rutetilbodet, og vart altså direktør no i januar. Ho er sivilingeniør i industriell økonomi frå NTNU. Ho var 13 år i NSB før ho starta i Skyss.

– Eg er svært engasjert i jobben, og eigentleg har eg den som både jobb og hobby, og brukar svært mykje tid på jobb, seier ho som bur på Hjelteryggen i Fjell kommune og jobbar i Bergen sentrum.

– Eg vekslar mellom å køyra bil og ta buss til og frå jobben.


Tysnes

Skyss-direktøren har vore på Tysnes i jobbsamanheng, mellom anna på folkemøte i fjor haust.

– Eg har også eit vennepar i Våge, og eg har vore på Haaheim Gaard, ei veldig fin oppleving. Det er flott natur på Tysnes.

– Kva med gratis buss for tysnesingane, det er det jo fleire som har foreslått?

– Igjen må eg då visa til politikarane. Det med gratis buss er eit politisk spørsmål. Men eg kan jo nemna at undersøkingar mellom reisande har vist at dei meiner det er viktigare kor ofte bussen går enn kva det kostar.


Halhjem kai

– Kva med dei problema som oppstår fleire helgar og særleg pinse og Tysnesfest; at bilar som skal til Tysnes blir ståande langt oppi vegen og ikkje kjem seg ned til ferja?

– I desse heilt spesielle tilfella kan det vera trong for at me i samarbeid med vegvesenet ser på om det kan setjast i verk tiltak for å betra tilhøva for dei som skal til Tysnes.


Sommar

Mannen til Målfrid Vik Sønstabø er bømling, og dei har hytte på Sønstabø med utsikt vestover havet.

– Me stortrivst der. Eg nyt å ha fri og slappa av på hytta.

– Men du seier jo sjølv at jobben er både jobb og hobby. Klarer du å kutta ut Skyss når du skal ha fri?

– Ja, så sant dei ikkje ringer til meg, så nyt eg det å ha fri. Då kan me ta ut og fiska, og gjerne dra litt makrell under Hiskabrua. Det hender nok at eg badar og, men ikkje så ofte som då eg var yngre. Men is og jordbær, det må eg ha for at det skal vera sommar, seier Skyss-direktøren, fullt klar over at det kan bli fleire krav frå engasjerte tysnesingar.


Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistorikea Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...