HEGGLAND: Erling Hauge Hansen meiner det heller burde bli lagt ny asfalt for dei pengane som er brukt på nytt autovern. (Foto: Camilla Korsnes)
HEGGLAND: Erling Hauge Hansen meiner det heller burde bli lagt ny asfalt for dei pengane som er brukt på nytt autovern. (Foto: Camilla Korsnes)

Debatt: Manglande asfalt, dårlege vegar og misforstått vegsikring

Publisert 11.06.2019 kl. 06.00.

Ja, so vart det ikkje asfalt i år heller, og då me fekk asfalt sist, dreia det seg om nokre klattar hist og pist som til saman vart heile 300 meter. Det er lett å førestilla seg at tysnesvegane er i ei særstilling når det gjeld dårleg veg, og med eit endå dårlegare dekke.

Dessverre er det ikkje slik. Dei siste åra har eg køyrt bubil på kryss og tvers her i landet, og det er skremmande kor dårleg det står til rundt om i distrikta. Når ein køyrer i Norge, så er det som å køyra i ei røys; alt ramlar ut av skap og skuffer, og tennene skranglar i kjeften. Det er nesten slik at ein må ha bitering på dei verste stadane. Med det same ein passerer riksgrensa til Sverige, så vert det stille og roleg, sjølv på dårlege bygdevegar. Eg har i Sverige sett at dei asfalterer oppå asfalt som er so bra at ein skal nære ein by i Norge for å finna slik standard.

Eg har køyrt i dei store byane også her til lands, og inn til dei er det gjerne firefelts veg med god asfalt, med midtdelar på vegen og greier, men det som er aller mest merkeleg, er at når ein nærmar seg ein by, så vert ein møtt av ein bompengering og gjerne eit par til innanfor den og. Kva er meininga med å slusa flest mogleg bilar inn til ein by, men når du er der, då er du ikkje velkomen?

Dei snakkar ofte om oljefondet, som skal arvast av dei komande generasjonar, men med på lasset får dei et land i forfall, både når det gjeld infrastruktur og andre ting ute i distrikta. Kanskje ein skulle brukt noko av desse pengane til å rusta opp med? Levert frå seg eit land som var i god skikk, nokre stader minna det om Aust-Tyskland (eg har køyrt der og), men der var vegane gode, sjølv om resten var til nedfalls.

Eg er klar over at det bur mest folk i byane, men verdiskapinga som landet ikkje klarar seg utan, den skjer ute i distrikta, sjølv om oslofolk som eg har treft var heilagt overbevist om at det var Oslo som heldt liv i oss med overføringar til distrikta, og dei såg eigentleg berre på oss som ei unødig utgift. Grunnen kan kanskje vera at når dei store selskapa opprettar eit hovudkontor i Oslo, då kjem plutseleg alle verdiane derfrå.

No rotar eg meg visst heilt på viddene, attende til vegar og asfalt!

For ei tid tilbake vart vegen til Voss kåra som landets verste veg, du verden! Det fortel meir om dei som har stemt, eg har køyrt mykje her, og vegen er ein av dei betre me har på Vestlandet. Riktig nok er den rasutsett, men det har no ikkje noko direkte med sjølve vegen å gjera. Då må ein heller spørja kor mange som er drepne eller skadde i ras på denne vegen? Ein stor del går i tunellar, og der burde ein no vera trygg for ras, men ulukker skjer på denne vegen stadig vekk. Kva med ferdigheitene til dei som køyrer her? Eg trur ikkje at denne vegen tar livet av nokon, her er det nok andre ting som spelar inn.

Eg har merka meg at me har fått mykje nytt autovern her på Tysnes, på stader der det aldri har køyrt utfor ein bil – er det eit anna budsjett enn til asfalt? Eg er ikkje imot autovern der det trengst, og det er verkeleg farleg å køyra utfor, men er det farleg der me har fått nytt autovern? Dette er misforstått vegsikring, me manglar gul stripe, men likevel klarte me koma forbi kvarandre på dei fleste stadar, før det kom autovern. Autovernet står på den kvite stripa, men no er det eit stengsel, og til dårlegare køyreferdigheiter ein har, til lengre vekk frå autovernet vil ein halda seg, dermed vert det enkelte stader umogleg å passera kvarandre, der det før gjekk heilt greitt.

Dei fleste stader kunne ein nytta 20 til 30 centimeter utanfor stripa ved forbipassering. No held ein seg på same avstand på innsida av den kvite stripa og autovernet. Då vert vegen fort ein halv meter smalare ved passering, og det på ein veg som var for smal i utgangspunktet. Då står ein att med at det må ryggast, og det er det dessverre mange som ikkje kan. Viss den eine kan, han eller ho, då er det den som må rygga, uansett kor langt det vert. Møtest to som ikkje kan, ja då vert det kaos og kork. Det er eigentleg vorte verre enn det var før, berre tenk på Kløvbrekka.

Konklusjonen min er at dei burde lagt asfalt for dei pengane som det nye autovernet kostar, men gjort er gjort.

• Les også: – Det er dumt at ikkje Tysnes er prioritert


Siste saker Gå til framsida

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...