NYTT BYGG: Øystein Dalland har måla opp omtrent kvar Fjord1 planlegg å byggja ladestasjon for el-ferja i Våge, og han føler at den planlagde plasseringa er eit for stort inngrep på kaiområdet.
NYTT BYGG: Øystein Dalland har måla opp omtrent kvar Fjord1 planlegg å byggja ladestasjon for el-ferja i Våge, og han føler at den planlagde plasseringa er eit for stort inngrep på kaiområdet.

Gjev ikkje dispensasjon til ladestasjon

Utvalet for landbruk/ teknisk er ikkje nøgd med plasseringa av det nye tekniske anlegget på ferjekaien i Våge, og ber Fjord1 koma tilbake med ny søknad.
Publisert 13.06.2019 kl. 06.00.

– Me kan ikkje øydeleggja heile kaiområdet, fortel Øystein Dalland.

Han representerer Senter-partiet i landbruk/teknisk, som tysdag stemte imot å gje Fjord1 dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan for Våge, til å byggja teknisk bygg i samband med ladestasjon for den nye el-ferja.

Heile utvalet gjekk imot rådmannen si innstilling i saka, og to alternative innstillingar vart lagt fram i møtet. Dei alternative innstillingane vart fusjonert til eit framlegg, som samrøystes vart vedteke.

– Det vert ikkje gjeve dispensasjon til omsøkt bygg slik det er framlagt, står det i vedtaket.


Stort bygg

Planane til Fjord1 handlar om å byggja ladetårn og teknisk anlegg for lading av el-ferja som skal gå mellom Våge og Halhjem frå 1. januar 2020. Planane inneber at det noverande bygget, som også inneheld venterom og servicebygg med dusj og toalett, skal rivast og erstattast med eit nytt og større bygg på kring 142 kvadratmeter.

Bygget er planlagt med ei breidde på 9,75 meter, og den halvdelen av bygget som ligg nærast ferjekaien er planlagt med ei lengde på 20,5 meter. Skissene viser også at høgda på bygget vert 5,46 meter.

I tillegg til nytt bygg, skal det byggjast ladetårn til lading av el-ferja. Dette tårnet er planlagt litt lengre ut på kaien, og får ei høgde på maksimalt elleve meter. Politikarane valde å godkjenna planane for sjølve ladetårnet, men ikkje for det tekniske bygget.

– Me gjer ikkje dette vedtaket for at me skal stoppa innføringa av elektriske ferger. Me ynskjer rett og slett ikkje å ha opp eit bygg som gjer så store inngrep på kaiområdet, og me treng betre teikningar for å visualisera korleis bygget vert liggjande i terrenget, fortel Dalland, som mellom anna etterlyser ein 3D-modell av det planlagde bygget.

– Privatpersonar som vil byggja i byggjefelt må leggja fram betre teikningar enn me har fått i denne saka, seier han.


Reguleringsplanen

I landbruk/teknisk-utvalet sitt nye vedtak om å ikkje gje dispensasjon for det tekniske bygget på kaien, vert det fleire gongar vist til gjeldande reguleringsplan for Våge sentrum. Dette gjeld mellom anna punktet om korleis nye bygg i Våge skal framstå estetisk.

– Vedlagde skisser i søknaden gjev eit heller dårleg inntrykk av korleis bygget vil framstå i terrenget, men slik ein ser ut i frå vedlagt skisse vert eit allereie trangt område ytterlegare smalt, slik at bygget vil vera til hinder for næringstrafikk og mjuke trafikantar, står det i vedtaket frå landbruk/teknisk.


Overgrep

Etter møtet tysdag tok Dalland turen til Våge med målestokk og sprayboks for å måla opp omtrent kvar det nye bygget vil liggja, og han er ikkje i tvil om at planane er eit stort inngrep mot det noverande kai-biletet.

– Det er vår oppgåve å hindra eit slikt overgrep frå storsamfunnet. Det er me som skal leva med dette anlegget i årevis, seier han.

Han markerer ei omtrenteleg skisse på bakken av kvar det nye bygget er planlagt å liggja. Ynsket til Dalland og resten av landbruk/teknisk er at bygget skal byggjast lengre nord på kaien, og dei viser til at det i reguleringsplanen er opning for utfylling i sjø ved den nordre delen av kaien.

– Bygget bør flyttast lengre nord på kaiområdet slik at det ikkje er til hinder for næringstrafikk, mjuke trafikantar og anna eksisterande aktivitet. Dette er også for å sikra adkomst for vidare utvikling av området, heiter det i vedtaket.


Naudsynt utval

I formannskapet sist veke vart det diskusjon kring eit forslag frå Magnar Solheim i Framstegspartiet om å leggja ned heile landbruk/teknisk-utvalet.

– Eg føler det utvalet kan gjera ting så mykje meir effektivt, sa han til formannskapet onsdag i førre veke.

Øystein Dalland føler at landbruk/teknisk no er med på å visa at utvalet har livets rett.

– Med dette vedtaket er me verkeleg ute og heiser flagg mot eit overgrep frå storsamfunnet, seier Dalland.

Landbruk/teknisk ber no Fjord1 om å koma med ein ny søknad basert på føresetnadar i reguleringsplanen for området.


Siste saker Gå til framsida

Deltok på høyring på Stortinget

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø...

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.