PASSASJERBETALING: Fylkestinget er delt i synet på autopass-betaling kontra passasjerbetaling på fylkesvegferjene, og vil fatta endeleg vedtak i saka i oktober. (Arkivfoto)
PASSASJERBETALING: Fylkestinget er delt i synet på autopass-betaling kontra passasjerbetaling på fylkesvegferjene, og vil fatta endeleg vedtak i saka i oktober. (Arkivfoto)

Utsette saka om passasjerbetaling

Fylkespolitikarane vil diskutera passasjerbetaling med lokaldemokratia, før fylkestinget tar ei endeleg avgjerd i oktober.
Publisert 18.06.2019 kl. 14.43. Oppdatert kl. 14.44.

Onsdag og torsdag i førre veke gjekk det siste fylkestingsmøtet i Hordaland før sommarferien av stabelen. Ei av sakene som var oppe til handsaming handla om gjeninnføring av passasjerbetaling på fylkesvegferjene.

I utgangspunktet skal innføringa av autopass føra til at det vert fastpris på bil, uavhengig av kor mange passasjerar som sit på, noko som igjen vil føra til høgare pris for ein enkel bil og førar. Ordninga skal etter planen koma i gang frå 1. januar 2020.

Fleire av partia har teke til orde for å skrota denne ordninga, og i fylkesutvalet i slutten av mai var fleirtalet av politikarane samde om å gjeninnføra passasjerbetaling på ferjene. I førre veke fortsette debatten i fylkestinget.


Diskusjonar

Det var mange representantar som gjekk på talarstolen for å fremja ulike synspunkt og problemstillingar knytt til ei eventuell gjeninnføring av passasjerbetaling. Fleire av politikarane var mellom anna interesserte i å vita meir om det økonomiske reknestykket kring dei ulike måtane å ta betalt på, og det vart diskutert kva som eigentleg var grunnen til at ein vedtok å innføra autopass-systemet i si tid.

– Meininga med innføringa av autopass, som me alle var med å vedta, var nettopp forenklinga av systemet. Det skulle verta enklare å køyra på, og å køyra av, og det skulle verta enklare for bakkemannskapet på båten, sa Natalia Golis i MDG frå talarstolen.

Ho trekte også inn miljøaspektet i sitt innlegg,

– Det skulle verta dyrare å køyra åleine i bil. Det var det som var intensjonen. Medan det skulle verta gratis å vera «gratispassasjer», det var også intensjonen. Nok ein gong set me bilistane fyrst, og kollektivreisande, og dei som syklar og går, og dei som samkøyrer, som prioritet nummer to. Det må me slutta med. Me må slutta å nedprioritera den typen oppførsel og den type vanedanning som me ynskjer å ha meir av, sa Golis vidare, som samtidig var samd i at billettprisane for ferjene var høge.

– Kanskje me må annerkjenna at ferjebilletten er for dyr, og at me er nødt til å sjå på det på ein annan måte, i staden for symptombehandling nok ein gong, sa MDG-representanten frå talarstolen.

Innlegget hennar vart møtt av replikk frå varaordførar og KrF-representant Pål Kårbø. Det var Kårbø som i fylkesutvalet fremja forslaget om å gjeninnføra passasjerbetaling.

– Dette er ei sak med argument både for og imot. Samtidig klarar ikkje eg å dra klimaargumentet til sitt ytste, det hjelper veldig lite for dei pendlarane som reiser. Det er ikkje snakk om ein liten auke, det er snakk om ein rushtidsauke og vel så det for dei som reiser. Dette handlar om distriktspolitikk, og dette handlar om ganske store summar for den enkelte i kvardagen, sa varaordføraren.


Ba om gruppemøte

Etter kvart gjekk Rasmus Laupsa Rasmussen (Ap) på talarstolen. Partiet hans var blant dei som stemte imot gjeninnføring då saka var oppe i fylkesutvalet.

– Mange har frå denne talarstolen tidlegare i dag vore opptatt av den krevjande økonomiske situasjonen til Hordaland fylkeskommune. Derfor ynskjer eg å spørja fylkesrådmannen om me kan få ei vurdering av dei økonomiske konsekvensane av det vedtaket som vart gjort i fylkesutvalet, og ligg som innstilling til dette fylkestinget. Så håpar eg fylkestinget tar det svaret til etterretning når me behandlar saka, sa Laupsa Rasmussen.

Han fortsette sitt innlegg i fylkestinget med å presentera ei alternativ innstilling i saka på vegner av Ap og Senterpartiet. Dette framlegget gjekk ut på å behalda autopass-regulativet utan å få tilbake passasjerbetaling.

Nestemann på talarstolen var Jon Askeland (Sp), som tydeleg ikkje var heilt overbevist med tanke på innstillinga Laupsa Rasmussen la fram på vegner av Askeland sitt parti.

– Det er bedt om ein pause, og det treng nok Senterpartiet no, sa han, og refererte til Laupsa Rasmussen sitt framlegg.

– Det har gått litt fort no i forhold til det som me diskuterte på gruppemøtet i går, så me ber om ein liten intern runde før me landar, sa han vidare.


Utsette vedtaket

Etter at partia hadde hatt gruppemøte, gjekk gruppeleiar for KrF, Tor André Ljosland, på talarstolen og la fram ei alternativ innstilling. Han ba om at saka berre vart tatt til førebels orientering, og dermed utsett til neste møte i fylkestinget i oktober.

– Me ynskjer å diskutera med lokaldemokratiet, og ikkje berre lokallaga, men også at kanskje kommunane kan koma med sine innspel om kva dei synest om eit slikt forslag, sa Ljosland frå talarstolen.

Forslaget til KrF vart sett opp mot innstillinga frå fylkesutvalet, og eit samrøystes fylkesting gjekk inn for å utsetja saka til oktober-møtet.


Siste saker Gå til framsida

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.

23 fleire tysnesingar i 2019

Ifølgje SSB sin statistikk var folketalet i Tysnes kommune 2.869 ved starten av 2020. Det betyr at folketalet har auka med 23 personar sidan starten på 2019. I løpet av det siste kvartalet har det blitt sju fleire tysnesingar.I løpet av 2019 blei det fødd 34 personar på Tysnes, noko som er tre meir enn i både 2018 og 2017. Dette fødselstalet er det nest høgste i kommunen i løpet av dei...

Vil du læra meir om andelslandbruk?

Laurdag blir det open gard på Nedre Helland Gard, og Anne-Grete Nedrebø og Vegard Helland har planlagt hyggelege aktivitetar for heile familien. Alle som er interesserte i å vita meir om kva som skjer på det nystarta andelslandbruket i Nordbustaddalen er hjarteleg velkomne til å ta turen. Dei vaksne kan...