VIKTIG FOR DEMOKRATIET: Tysnes kommune har engasjerte lokalpolitikarar i landbruk/teknisk-utvalet. Her frå ei av mange synfaringar ute i terrenget, f.v. Egil Berge, Magne Skartveit, Gjermund Lygre Kongsvik og Harald Heie. (Arkivfoto)
VIKTIG FOR DEMOKRATIET: Tysnes kommune har engasjerte lokalpolitikarar i landbruk/teknisk-utvalet. Her frå ei av mange synfaringar ute i terrenget, f.v. Egil Berge, Magne Skartveit, Gjermund Lygre Kongsvik og Harald Heie. (Arkivfoto)

Leiar: Bomskot å føreslå nedlegging av landbruk/teknisk

Publisert 18.06.2019 kl. 06.00.

Framstegspartiet sin representant i formannskapet, Magnar Solheim, føreslår å leggja ned utval for landbruk/teknisk. Det er eit bomskot.

I sist møte i formannskapet fortalde Solheim at hovudårsaka til at han har sendt inn ein slik førespurnad, eller eit ønske, er saksmengda og måten å behandla saker i landbruk/teknisk. Ifølgje Solheim sitt skjøn kjem altfor mange saker opp til behandling i utvalet, i staden for å bli behandla administrativt.

– Eg føler det utvalet kan gjera ting så mykje meir effektivt. Eller ein kan gjera det slik eg har føreslått, at ein over tid vil ta vekk utvalet og få administrasjonen til å behandla sakene, sa Solheim i formannskapet.

Det er ikkje vanskeleg å vera samd med Magnar Solheim i at ein del av sakene som har vore til behandling i landbruk-teknisk har teke lang tid. Men å overføra ein viktig del av demokratiet i Tysnes frå politikarane til administrasjonen, er likevel ikkje vegen å gå. Eitt moment som kom fram i debatten i formannskapet, som er eit viktig moment, kom frå Krf-representanten Øystein Flakke. Han peika på at dei som er lokalpolitikarar, og som er valde av folket i Tysnes, skal ha eit ord med i laget. «Det har me i landbruk/teknisk», sa Flakke.

Eit anna viktig moment kom frå varaordførar Kristin Teigland Gjerstad. Ho poengterte at Tysnes har eit engasjert utval, med dyktige politikarar, og at det er bra for demokratiet at ein har fleire politikarar å spela på enn dei sju som sit i formannskapet, som skal avgjera dei fleste sakene i kommunen.

Frå sidelinja har «Tysnes» opp gjennom åra kunna konstatera det same; at Tysnes kommune har hatt mange engasjerte lokalpolitikarar i utval for landbruk/teknisk, politikarar som vågar å seia meininga si, og som vågar å framføra andre meiningar enn dei innstillingane som kjem frå administrasjonen. I ein del utbyggingssaker er det viktig å sjå på korleis ein vil ha utviklinga i lokalsamfunnet vårt, sett frå innbyggjarane si side, og ikkje berre ut frå lover og paragrafar som administrasjonen i mange høve er sett til å ivareta.

Å overføra fleire utbyggingssaker til administrasjonen, kan føra til mindre demokrati. Det er vel ikkje FrP-politikk?

Me er derimot heilt samd med Magnar Solheim i at det er viktig å setja effektiviteten i byggjesakene på sakskartet. Signalet frå rådmann Steinar Dalland om at ein vil endra på rutinane er positivt. Rådmannen føreslår å senda saker til uttale til Fylkesmannen og fylkeskommunen før sakene blir behandla i utvalet, for å sleppa delar av runddansen som ein ser i dag. Det er ei god forenkling som bør setjast i verk så snart som mogeleg.

Mange saker til behandling i landbruk/teknisk er eigentleg veldig positivt. Det vitnar om stor aktivitet i kommunen, både om innbyggjarar som har tru på ei framtid i Tysnes og om ferierande som set stor pris på Tysnes. Det skal me gle oss over. Det som er viktig, er at folk ikkje må venta for lenge på svar. Tysnes kommune må ha stor nok kapasitet i administrasjonen til å handsama sakene etter kvart. Lang ventetid må ikkje leggja ein dempar lokal investeringslyst.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Fotominne frå Langeland

Staden er Langeland og året 1970. Hesten og den gamle slåmaskinen heldt på denne tida framleis stand i jordbruket, fortel Harry Solberg, som har sendt oss dette kjekke bildet. Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. Har du eit bilete frå farne tider som fortener å koma på trykk? Send det til redaksjonen@tysnesbladet.no, og hugs...