SKUFFA: F.v. Ane Vermedal, Monica Løvaas, Terese Økland, Sara Elisabet Stue og Lovise Dalland etterlyser betre oppfølging. (Foto: Ole Skaten)
SKUFFA: F.v. Ane Vermedal, Monica Løvaas, Terese Økland, Sara Elisabet Stue og Lovise Dalland etterlyser betre oppfølging. (Foto: Ole Skaten)

Leiar: Oppfølging av gravide bør vera ei prioritert sak

Publisert 30.06.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.16.

Fem unge tysneskvinner fortalde denne veka om sine opplevingar i møte med helsestasjonen og jordmortenesta i Tysnes. Kvinnene teiknar eit bilete av situasjonen for dei fødande som uheldig både for dei nyfødde borna og for dei fødande. Dei fem kvinnene er frustrerte over at Tysnes kommune ikkje følgjer opp nyfødde og dei nybakte mødrene på ein betre måte.

Det bør ikkje vera tvil om at det er viktig for ein distriktskommune som Tysnes å ha eit godt og velfungerande kommunalt tilbod for gravide og for fødande. Tysnes treng fleire innbyggjarar, og då spesielt unge i etableringsfasen. Difor er det uheldig at unge kvinner må gå til media for å fortelja at dei føler at tilbodet på helsestasjonen ikkje er godt nok.

Eitt av tilfella som blir nemnt av dei fem som døme, er at helsestasjonen og jordmortenesta ikkje har teke kontakt med ei nybakt mor fire veker etter at ho fødde, når regelen er tre til sju dagar etter fødselen. Andre døme på manglande oppfølging blir også nemnt, som til dømes manglande oppfølging av born som skal vaksinerast.

Rådmannen stadfestar at det både har vore sjukemeldingar og oppseiing ved helsestasjonen og jordmortenesta, men at dei no har fått rekruttert ny helsesøster, eller helsesjukepleiar som det heiter no, og at dei også har tilsett vikar i jordmortenesta. Det er å håpa at dette vil avhjelpa situasjonen for dei frustrerte mødrene.

Det er forståeleg at det er vanskeleg å gje eit fullgodt tilbod til gravide og småbornsforeldre med nyfødde når ein manglar delar av bemanninga. Når så skjer, bør ein likevel leita etter løysingar for å kunna gje eit fullgodt tilbod både til gravide og dei nyfødde tysnesingane. Klarar ein ikkje å rekruttera nok mannskap lokalt på kort sikt, bør ein kanskje vurdera å samarbeida med andre kommunar, som ei mellombels ordning, slik at ein har eit tilfredsstillande og godt tilbod. Eit godt tilbod er viktig.

Misnøgde gravide og nye foreldre er ikkje god reklame for kommunen. Difor håpar me at det snarast blir ein god dialog mellom dei ansvarlege i kommunen og dei som føler at dei ikkje får eit tilfredsstillande tilbod, slik at situasjonen på ny kan bli optimal, slik me veit den har vore tidlegare.

Det bør vera eit mål for alle partar å finna gode løysingar på kort og lang sikt. Det vil vera god reklame for Tysnes.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar. I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23. Det gler...