FULLMAKT: Formannskapet i Tysnes kommune gjekk sist månad inn for å gje ordførar Kåre Martin Kleppe fullmakt til å sluttføra intensjonsavtale med Mestringshusene AS. Målet er å signera avtalen etter sommaren.
FULLMAKT: Formannskapet i Tysnes kommune gjekk sist månad inn for å gje ordførar Kåre Martin Kleppe fullmakt til å sluttføra intensjonsavtale med Mestringshusene AS. Målet er å signera avtalen etter sommaren.

Håpar å signera intensjonsavtale med Mestringshusene etter sommaren

– Det me vedtok på formannskapsmøtet, var kva rammer eg har å forhalda meg til no i sommar, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.
Publisert 05.07.2019 kl. 06.00.

På siste møte i formannskapet før ferien, vart status for arbeidet med å ro i hamn ein avtale med Mestringshusene AS drøfta.


– Ikkje heilt i mål

På møtet vart det informert om at dei ikkje var heilt i mål med forhandlingane, men at kommunen har kome med eit tilbod på leigekontrakt, som Mestringshusene må vurdera.

«Utkast til leigeavtale var sendt ut saman med ei statusorientering for vidare forhandlingar», heiter det i protokollen frå møtet.

For å kunna sikra framdrift i forhandlingane gjennom sommaren, fekk ordføraren fullmakt til å sluttføra intensjonsavtalen med Mestringshusene AS.

– No er det jo slik at formannskapet ikkje møtest igjen før i september, og me håpar å signera intensjonsavtalen før den tid, seier ordføraren.


Stor investering

Under drøftinga av saka lukka formannskapet møtet, for å verna om forhandlingsposisjonen til kommunen.

– Det er nokre føresetnadar som me ønsker når me lagar ein slik avtale. Me må ha nokre garantiar, og me har sagt at me skal ha ein leigeavtale som gjer det forsvarleg å ta det lånet me må ta opp, forklarar Kleppe.

Han fortel at det innleiingsvis var ein diskusjon rundt kven som skulle ta investeringskostnaden på nærmare tolv millionar kroner for å rusta opp den gamle sjukeheimen.

– Den gongen snakka me om ein sum på mellom to og fire millionar. Men det kom fram i ettertid at det også var behov for å gjera større tekniske utbetringar på bygget, fortel Kleppe.

Avgjerda vart at kommunen tek investeringskostnaden.

– Det har litt med at det er vanskeleg for dei å få fornuftige lån på eit bygg som dei ikkje eig og kan stilla tryggleik i. Difor skal Tysnes kommune bruka 11,7 millionar kroner på å pussa det opp. Det er jo historisk ei ganske stor investering for kommunen, seier ordføraren, før han held fram:

– Men det er og sagt at ein skal få dekka dette med leigekostnadane over ein tiårsperiode.


Endeleg avtale til jul

Kleppe peikar på at det viktige er å få til ein avtale som begge partar er nøgde med.

– Det gjer at det vidare samarbeidet blir bra og føreseieleg.

Han fortel at det som arbeidet no går ut på, er å sjå på kva mekanismar partane har, i tilfelle ein av dei må trekka seg ut av kontrakten før dei ti åra er omme.

Målet er ifølge ordføraren å signera intensjonsavtalen i tidleg haust.

– Då vil me kunna begynna å tenka på å jobba med konkurranseutsetjinga på oppussinga, og Mestringshusene kan søka om konsesjon hjå Helfo. Dét tek omkring tre månader, så når konsesjonen er i boks, og me er klare til å ta til med oppussing, då kan me signera ein avtale for oppstart, forklarar han.

Det er formannskapet som skal vedta den endelege avtalen.


Skal ha informasjonsmøte

Kva tid Mestringshusene kjem i drift, kan ikkje Kleppe seia noko om, utanom at det truleg vert i 2020.

Han understrekar at han sjølv har trua på prosjektet, og fortel at dei kjem til å ha eit informasjonsmøte, saman med Mestringshusene, når intensjonsjavtalen er signert.

– Det går på fleire ting. Det kan vera viktig informasjon for dei som lurer på om dette kan vera noko dei ønsker å jobba med, eller for dei som lurer på kva det er for noko, og kva for ein påverknad det eventuelt vil ha for nærmiljøet. Også vil me få høyra nokre erfaringar frå Bolkesjø (annan lokalitet, journ.mrk.), informerer ordføraren.

– Det viktige er at folk får vita kva det her er, og gjerne får eit ansikt på dei som skal komma og driva det. For det er noko heilt, heilt, heilt nytt i Tysnes-samanheng, konstaterer han.


Utvida jobbmarknad

Nettopp det at det er heilt nytt for Tysnes, og at det handlar om rusbehandling, kan verka skremmande for nokon. Kleppe fortel at han har høyrt både positive og negative tilbakemeldingar, men seier at eit overveldande fleirtal har vore positive. Sjølv meiner han det er bra med så mange nye arbeidsplassar på Tysnes, innanfor eit felt som ikkje før har bydd på lokale stillingar.

– Eg lever med det inntrykket at me har godt av at folk har eit val på kva dei vil jobba med. Det er ikkje alle som ønsker å jobba innanfor eitt felt gjennom heile arbeidskarrieren, som gjerne er eldreomsorga som dei har her, eller andre ting. At dei her får enno eit val, kan vera bra.

Han peikar dessutan på eit stort lokalt engasjement han har merka rundt saka, som han trur kjem av at det finst ein del folk på Tysnes som har relevant kompetanse, men som gjerne må jobba andre stader, fordi det ikkje finst jobbar for dei her.

– Dei kan sjå på det her som ei god sak, seier han.

Avslutningsvis uttrykker Kleppe glede over at private kan drifta slike bedrifter som Mestringshusene.

– Dei har ein god prosent på det som går på tilbakefall, og då tenker eg det er bra at det her er noko som private og kan drifta. Då får du litt konkurranse på pris og kvalitet. Og eg trur jo ikkje at staten sjølv hadde bygd ein slik behandlingsplass på Tysnes. Eg trur ein hadde fått det i meir sentrale strøk, gjerne rundt Osloområdet, avsluttar Høgre-ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...