LOVBROT: Fylkesmannen i Vestland er ikkje nøgd med korleis Tysnes kommunen handterer meldingar som gjeld mistanke om vald og overgrep mot barn. (Arkivfoto)
LOVBROT: Fylkesmannen i Vestland er ikkje nøgd med korleis Tysnes kommunen handterer meldingar som gjeld mistanke om vald og overgrep mot barn. (Arkivfoto)

Konkluderer med svikt i barnevernstenesta

Fylkesmannen har funne fleire brot på barnevernslova hos Tysnes kommune.
Publisert 11.07.2019 kl. 09.41.

Det var i mars i år at Fylkesmannen i Vestland gjennomførte tilsyn med Tysnes kommune sitt arbeid med meldingar og undersøkingar som gjeld mistanke om vald og overgrep mot barn. I tilsynsrapporten vert det konkludert med fleire lovbrot ved kommunen si styring av barnevernet sitt arbeid med slike saker.

Det var NRK Hordaland som fyrst omtalte saka.


Gjennomgåande svikt

«Tilsynet har avdekt gjennomgåande svikt i tenesta sine kjerneoppgåver», står det i fylkesmannen sin rapport.

Svikta vert oppsummert i tre ulike punkt:

«Tysnes kommune har ikkje sikra at meldingar som gjeld mistanke om vald og overgrep fullt ut blir handtert», «Tysnes kommune har ikkje sikra at undersøkingar der saka gjeld mistanke om vald og overgrep blir handtert» og «Tysnes kommune sikrar ikkje barnets medverknad i undersøkingar som gjeld mistanke om vald og overgrep».

Rapporten konkluderer også med at nokre saker vert liggjande for lenge utan at barnevernet gjer naudsynt arbeid, og kommunen vert også kritisert for å ikkje gjera systematiske risikovurderingar i sakene. Rapporten seier også at kommuneleiinga har starta arbeidet med å retta opp svikta.


Vil sikra endring

NRK har vore i kontakt med rådmann Steinar Dalland om tilsynsrapporten.

– Me vil no gå gjennom rapporten for å sikra at endring i praksis blir prioritert og gjennomført, seier Dalland til NRK.

Fylkesmannen ber kommunen gje tilbakemelding innan 1. september om kva tiltak dei vil iverksetja for å retta opp i grunnlaget for avvika.

Rådmannen fortel også at kommunen allereie har iverksett tiltak.

– Det gjeld ikkje alle forholda, men på ein del punkt er det iverksett tiltak som ikkje har etablert seg tilstrekkeleg i praksis. Me meiner at det kunne ha kome klarare fram i rapporten, seier Dalland til NRK.


Siste saker Gå til framsida

Tråla etter avfall

– BKK er sponsor for Tysnesfest, og så er me òg samarbeidspartnar med Dale Oen Experience, fortel Kjersti Drangevåg i BKK.The Dale Oen Experience er ei stifting som blei starta etter at den kjente, norske svømmaren Alexander Dale Oen gjekk bort. Stiftinga har som mål å legga til rette for opplevingar og meistring for barn og ungdom, og då spesielt dei som ikkje har ein enkel...

Leiar: «I planen er det opna for utfylling i sjø. Det bør gjerast»

Politikarane i landbruk/teknisk i Tysnes tek ikkje ferie. I dag er dei kalla inn til ekstramøte for å handsama søknaden frå Fjord1 om det nye tekniske bygget til el-ferja i Våge. Fjord1 ber om ny politisk vurdering. Innkallinga til møtet er sendt ut 15. juli. Brevet frå Fjord1 er postlisteført 2. juli.Det er...

Ekstramøte om teknisk bygg på ferjekaien

Landbruk/teknisk sa i juni nei til Fjord1 sin søknad om å byggja teknisk bygg for den nye el-ferja i Våge. I dag held utvalet ekstramøte etter at politikarane vart bedne om vurdera saka på nytt.