UØNSKT: Tysnes arbeidarparti har teke eit klart standpunkt når det gjeld vindmøller. (Illustrasjonsfoto)
UØNSKT: Tysnes arbeidarparti har teke eit klart standpunkt når det gjeld vindmøller. (Illustrasjonsfoto)

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Publisert 15.07.2019 kl. 10.00.

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.

Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.

Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for dyre- og fuglelivet, og også for insekt. Tysnes har fugleartar som treng særleg vern. Insekt i store mengder vert drepne av vindmøller. Når insekta døyr, påverkar det næringskjedene i naturen, fuglar og pattedyr får ikkje mat, jordbruksvekstar vert forstyrra og øydelagd.

Heile fjellheimen vår er svært mykje brukt til turområde. Dette gjeld både vinter og sommar. Mangeårig arbeid er lagt ned av eldsjeler med å rydda og merka turruter og stiar. Me snakkar om fleire tusen besøkande kvart år som nyttar seg av turområdet vårt.

Å endra fjellnaturen vår til eit gigantisk industriområde, med dramatiske fysiske inngrep, framstår for oss å vera eit historisk feilgrep, som ikkje vil vera reversibelt.

Tysnes Ap stiller eit stort spørsmål ved konsekvensutgreiingane når slike utbyggingar vert planlagt. Fram til no har mange, kanskje dei fleste vindturbinanlegga, vore basert på 20 år gamle konsekvensanalysar. Dette er sjølvsagt ikkje haldbart i dag!

I ny konsekvensutgreiing for vindmølleutbygging i Norge, må det mellom anna takast hensyn til fersk NTNU-studie som syner at Norge kan henta ut mellom 20 og 30 TWh berre med å oppgradera vasskraftanlegg som me har i drift i dag. Så eit stort spørsmål i debatten framover vil jo vera; treng Norge å ofra naturen sin for henta fram desse ekstra TWh? Treng me ofra naturen vår for å tilfredstilla investorane i sveitsiske Credit Suisse, i tyske Prime Capital, i tyske Stadtwerke Munchen, og så vidare?

Me seier NEI til vindmøller i Tysnesfjella!


Siste saker Gå til framsida

Skal tilsetja to nye sjukepleiarar

Tysdag vedtok formannskapet eit endeleg budsjettframlegg. Framlegget inkluderte mellom anna at kommunen opprettar to nye faste sjukepleiarstillingar.