ENKEL LØYSING: Å fylla steinmassar i holet på kaiområdet ville ha frigjort mykje plass. (Foto: iVest Consult)
ENKEL LØYSING: Å fylla steinmassar i holet på kaiområdet ville ha frigjort mykje plass. (Foto: iVest Consult)

Leiar: «I planen er det opna for utfylling i sjø. Det bør gjerast»

Publisert 18.07.2019 kl. 08.54.

Politikarane i landbruk/teknisk i Tysnes tek ikkje ferie. I dag er dei kalla inn til ekstramøte for å handsama søknaden frå Fjord1 om det nye tekniske bygget til el-ferja i Våge. Fjord1 ber om ny politisk vurdering. Innkallinga til møtet er sendt ut 15. juli. Brevet frå Fjord1 er postlisteført 2. juli.

Det er uvanleg at lokalpolitikarane i Tysnes blir kalla inn til ekstramøte midt i ferietida og midt i juli månad. Spesielt er det ekstraordinært med hastemøte i utvalet som handsamar byggjesaker. Men så er også ladestasjon og teknisk bygg på kaien i Våge ei viktig sak for den nye ferjeoperatøren som skal ta over på Våge-Halhjem frå komande årsskifte.

Det er klart det er viktig at den nye ladestasjonen blir ferdig til den nye el-ferja skal setjast i drift frå fyrste januar. Dersom selskapet likevel ikkje skulle nå dette, sidan dei er veldig seint ute med å søkja Tysnes kommune om byggjeløyve, så trur me at me som skal bruka batteriferja skal klara oss godt, sjølv om ferja kjem til å gå på diesel i ein overgangsperiode, slik ferja gjer i dag i eit ferjesamband i Sogn.

Me vil tru det er mange byggjesøknader som ligg på vent på landbruk- og teknisk etat i kommunen, der søkjarane heilt sikkert meiner at deira søknad burde vore handsama raskare. Når desse søkjarane no ser at det blir kalla inn til hastemøte for å handsama søknaden om ladebygget, kan me forstå at enkelte vil føla seg urettferdig behandla, når andre går før i køen. Ferjeselskapet har lenge visst at dei hadde bruk for ladestasjon og teknisk bygg på kaien i Våge, og burde kanskje sendt inn søknaden tidlegare.

Søknaden frå ferjeselskapet blei handsama på sist møte i utval for landbruk/teknisk, tysdag 11. juni. Då gjorde utvalet vedtak om at dei ikkje var nøgde med plasseringa av det nye tekniske anlegget, og ber Fjord1 koma tilbake med ny søknad. «Me kan ikkje øydeleggja heile kaiområdet», uttalte utvalsmedlem Øystein Dalland (Sp) til lokalavisa etter møtet. Søknaden blei ikkje innvilga. Utvalet gav ikkje dispensasjon til omsøkt bygg slik det var framlagt. Me støttar utvalet i dette.

Planane til Fjord1 handlar om å byggja ladetårn og teknisk anlegg for lading av el-ferja. Noverande venterom og servicebygg med dusj og toalett skal rivast og erstattast med eit bygg på 142 kvadratmeter. Ladetårn kjem utanom.

I eit intervju med lokalavisa seier Øystein Dalland: «Me gjer ikkje dette for å stoppa innføringa av elektriske ferjer. Me ynskjer rett og slett ikkje å ha opp eit bygg som gjer så store inngrep på kaiområdet».

Kaiområdet i Våge er alt i dag trangt. Difor forstår me godt at utvalet reagerer på at det no skal byggjast eit nytt ferjebygg som skal ta av kaiplassen, og vera til hinder for næringstrafikk, mjuke trafikkantar og anna eksisterande aktivitet som utvalet nemner. Alternativet er i grunnen svært så enkelt: Det er å fylla steinmassar i holet på kaiområdet. Slik kan kravet frå landbruk/teknisk enkelt oppfyllast.

Tysnes kommune kjempa ein årelang kamp mot overordna styresmakter i fylket for å få godkjent reguleringsplanen for Våge sentrum. Kaiområdet er ein viktig del av denne planen. I denne planen er det opna for utfylling i sjø. Det bør gjerast i denne saka. Me støttar fullt ut utvalsmedlem Dalland når han seier at utvalet ikkje ynskjer overgrep frå storsamfunnet.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...