VISUALISERING: Slik har iVest Consult visualisert at bygget vil verta sjåande ut på kaiområdet. (Foto: iVest Consult)
VISUALISERING: Slik har iVest Consult visualisert at bygget vil verta sjåande ut på kaiområdet. (Foto: iVest Consult)

Ekstramøte om teknisk bygg på ferjekaien

Landbruk/teknisk sa i juni nei til Fjord1 sin søknad om å byggja teknisk bygg for den nye el-ferja i Våge. I dag held utvalet ekstramøte etter at politikarane vart bedne om vurdera saka på nytt.
Publisert 18.07.2019 kl. 06.00.

«Det vert ikkje gjeve dispensasjon til omsøkt bygg slik det er framlagt», står det i vedtaket til landbruk/teknisk frå møtet 11. juni.

Der vart politikarane samde om å ikkje godkjenna søknaden om rammeløyve for nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge. Bygget skal, saman med eit ladetårn, setjast opp i samband med innføringa av el-ferje på ferjestrekket Våge-Halhjem.

Landbruk/teknisk ga tommel opp til ladetårnet, men ville ikkje godkjenna dei gjeldande planane om nytt teknisk bygget. Det eksisterande bygget skal etter planen rivast, og eit nytt og større bygg skal på plass.

«Bygget bør flyttast lengre nord på kaiområdet slik at det ikkje er til hinder for næringstrafikk, mjuke trafikantar og anna eksisterande aktivitet. Dette er også for å sikre adkomst for vidare utvikling av området», står det vidare i vedtaket frå juni.


Ny vurdering

2. juli kom svaret frå iVest Consult, som opphaveleg søkte om løyve på vegner av Fjord1.

«På vegne av Fjord1 ber vi kommunen gjere ei fornya vurdering av søknad for tiltaket», skriv dei i eit brev til Tysnes kommune.

Brevet er i fyrste omgang meint som ein førespurnad til kommunen om å vurdera saka på nytt, og dersom politikarane held fast på sitt vil brevet vera å rekna som ein formell klage på vedtaket.

iVest Consult skriv at det er naudsynt å få godkjent søknaden dersom el-ferjeløysinga skal realiserast på sambandet Våge-Halhjem, og dei trekker inn fleire argument for å få gjennomført tiltaka som det er søkt om.

«Tiltaket er og ein del av oppfølging av internasjonale forpliktelsar i Paris-konvensjonen og nasjonale forpliktelsar», står det i skrivet.

I tillegg til den potensielle klagen på vedtaket, vert det også lagt med to bilete som visualiserer korleis bygget vert sjåande ut på kaien.

I skrivet til kommunen vert det også vist til ei liknande sak frå Hareid kommune, der Fylkesmannen i Møre og Romsdal vart involvert. Der hadde Formannskapet i Hareid avslått ein liknande søknad om teknisk anlegg på Hareid ferjekai, og saka vart til slutt oversend fylkesmannen som klageorgan.

I den saka valde fylkesmannen å oppheva kommunen sitt vedtak.


Ekstramøte

Måndag denne veka kom beskjeden om at landbruk/teknisk kallar inn til ekstramøte for å handsama saka på nytt. Politikarane skal møtast i dag torsdag, og saka om det tekniske bygget er ei av to saker på sakskartet.

Normalt sett pleier det ikkje å verta arrangert politiske møte i kommunen i juli månad.

Det er ikkje lagt med noko innstilling i saka til møtet i dag.

Ein av politikarane i landbruk/teknisk er Øystein Dalland frå Senterpartiet. I ei sak i «Tysnes» den 13. juni forklarte han kvifor politikarane ikkje ville godkjenna søknaden i fyrste omgang.

– Me gjer ikkje dette vedtaket for at me skal stoppa innføringa av elektriske ferjer. Me ynskjer rett og slett ikkje å ha opp eit bygg som gjer så store inngrep på kaiområdet. Det er vår oppgåve å hindra eit slikt overgrep frå storsamfunnet. Det er me som skal leva med dette anlegget i årevis, sa han til «Tysnes» den gongen.


BAKSIDA: Slik vert bygget sjåande ut frå nordsida. (Foto: iVest Consult)
BAKSIDA: Slik vert bygget sjåande ut frå nordsida. (Foto: iVest Consult)
STØRRE BYGG: Landbruk/teknisk ynskjer i utgangspunktet at det nye bygget (som er markert med raudt) skal plasserast lenger nord på kaien. Ifølgje reguleringsplanen for området er det mogleg å fylla steinmassar i sjøen i «holet» nord på kaiområdet. (Illustrasjon: iVest Consult)
STØRRE BYGG: Landbruk/teknisk ynskjer i utgangspunktet at det nye bygget (som er markert med raudt) skal plasserast lenger nord på kaien. Ifølgje reguleringsplanen for området er det mogleg å fylla steinmassar i sjøen i «holet» nord på kaiområdet. (Illustrasjon: iVest Consult)

Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.