LOKALKONTORET: – Det er synd viss den nye organiseringa av politiet gjer at dei ikkje står like ofte langs vegane og tek fartssyndarar som dei burde, eller at dei ikkje rekk fram til gjerningsstadar i tide, skriv «Tysnes» på leiarplass. (Arkivfoto)
LOKALKONTORET: – Det er synd viss den nye organiseringa av politiet gjer at dei ikkje står like ofte langs vegane og tek fartssyndarar som dei burde, eller at dei ikkje rekk fram til gjerningsstadar i tide, skriv «Tysnes» på leiarplass. (Arkivfoto)

Leiar: Det nære politiet

Publisert 29.07.2019 kl. 06.00.

Nærpolitireforma har vore mykje diskutert etter at den vart lansert i 2015, og motstandarane av reforma har døypt den «fjernpolitireforma». Målet med reforma er mellom anna at det skal vera «et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling», som det står formulert på politiet si eiga heimeside.

I Tysnes kommune har utviklinga det siste året mellom anna innebore at Tysnes lensmannskontor berre er ope tre av fem vekedagar, og ein endar opp i Kvam dersom ein slår på tråden til Tysnes-kontoret. I verste fall er det lokale lensmannsdistriktet sendt på kursing, og det er kontoret i Odda som tek telefonen, med beskjed om å prøva igjen neste dag for å nå det lokale politiet.

Det har også pågått ei namnesak denne våren. Plutseleg kom beskjeden om at Kvam lensmannsdistrikt skulle verta det nye namnet på lensmannsdistriktet som dekkjer kommunane Kvam, Samnanger, Fusa og Tysnes. Sjølv om det nye namnet var bestemt allereie i 2017 og formelt sett ikkje kunne klagast på i 2019, gjorde politikarane i Tysnes nettopp dette, og i starten av juli melde «Tysnes» at politidirektoratet gjekk tilbake på avgjerda. Det nye namnet vert dermed Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt.

Det er oppi alt dette at det er på tide å koma med litt ros. I denne utgåva av «Tysnes» kan ein lesa om 25 år gamle Susann Rosvold. Med ein fersk utdanning frå politihøgskulen vart ho i fjor sommar tilsett som vikar ved Tysnes lensmannskontor, og frå 1. juli i år hadde ho ein fast stilling på Tysnes.

– Eg synest det er ein veldig fin plass. Det er ein liten plass, der eg merkar at folk er veldig engasjerte i sine ting, uttalar ho til «Tysnes», på spørsmål om kva inntrykk ho har fått av kommunen.

Ho fortel ein del om Tysnes-politiet sitt førebyggjande arbeid, som blant anna inneber at ho er ute på skulane og held foredrag. Det er all grunn til å tru at politiet på Tysnes har fått inn ein ny, god ressurs i Susann, og det verkar tydeleg at ho er opptatt av å koma tett innpå lokalsamfunnet, og byggja tillit blant innbyggjarane. Sånn sett glir ho også godt inn blant kollegaene på Tysnes, både dei som har jobba her, og dei som skal jobba her vidare. For uansett kva ein har av kritikk å koma med når det gjeld den nye organiseringa av politiet, er det vanskeleg å retta kritikken mot politistaben på Tysnes. Dette er folk som gjev inntrykk av å vera imøtekomande og interesserte i god kontakt med publikum. Det same kan òg seiast om Terje Sperrevik, som i fjor vart tilsett som ny lensmann i Tysnes, Fusa og Kvam.

Det er å håpa at uansett korleis nærpolitireforma vil slå ut i praksis, vil den ikkje vera til hinder for politistaben på Tysnes, og deira jobb med å vera synlege for lokalsamfunnet. Under Tysnesfest var politiet sjølvsagt på plass, og Susann Rosvold fortel at dei fekk gode tilbakemeldingar frå publikum på at dei var så synlege som dei var. Tysnesfest er likevel eit unntak frå kvardagen, og det er synd viss den nye organiseringa av politiet gjer at dei ikkje står like ofte langs vegane og tek fartssyndarar som dei burde, eller at dei ikkje rekk fram til gjerningsstadar i tide. I helga før Tysnesfest vart det meld om ei valdshending i Våge, der politiet ikkje kom fram før etter at ambulanse, vitne og gjerningspersonar hadde forlate staden.

På kommunestyremøtet i juni kom også beskjeden om at det skal byggjast nytt politikontor på Tysnes, noko som støttar opp om dei tidlegare lovnadane om at kontoret på Tysnes skal satsast på. Så får ein håpa at det tiltrekkjer dyktige politifolk, og at dei får høve til å vera så tilgjengelege og synlege for innbyggjarane som skal til for at lokalbefolkninga skal føla tillit til politiet.


Siste saker Gå til framsida

Fotominne frå Langeland

Staden er Langeland og året 1970. Hesten og den gamle slåmaskinen heldt på denne tida framleis stand i jordbruket, fortel Harry Solberg, som har sendt oss dette kjekke bildet. Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. Har du eit bilete frå farne tider som fortener å koma på trykk? Send det til redaksjonen@tysnesbladet.no, og hugs...