FARLEG: Denne svingen ved Vadla er eit av mange eksempel på svingar med dårleg sikt, på grunn av tettvaksne tre. (Foto: Vetle Mikkelsen)
FARLEG: Denne svingen ved Vadla er eit av mange eksempel på svingar med dårleg sikt, på grunn av tettvaksne tre. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Leiar: Ikkje sjå skogen for berre tre

Publisert 01.08.2019 kl. 14.00. Oppdatert kl. 17.47.

Trafikksikring er viktig. Dess tryggare vegane er, dess betre er det for dei reisande, enten dei fer med bil, motorsykkel eller buss.

Derfor jublar «Tysnes» utan atterhald for trafikksikringstiltak på Tysnes. Dersom trafikksikringa er avgrensa til berre autovern, fjellsikring og asfaltdekke, kjem ein likevel i fare for å missa eitt av dei enklaste og potensielt mest effektive trafikksikringstiltaka på Tysnes: skogrydding.

Trea er nemleg overalt. Ja visst er dei flotte å sjå til, og sjølvsagt skal me ha tre i kommunen, men til tider er dei i vegen.

På fleire strekker på øya, blant anna på Reksteren og mellom Våge og Lunde, kjem skog og kratt i vegen for god sikt. Spesielt gjeld dette i område som ligg nær sjøen. Sjå føre deg at du rundar ein sving, der det i teorien burde vera grei skuring å sjå om det kjem nokon i motgåande køyrefelt, men på grunn av tettvaksne tre, er det heilt umogleg å sjå. Slike forhold er det mange av på Tysnes og i Hordaland, og dei gjer vegane våre uoversiktlege og utrygge.

Hausten 2016 fekk Statens vegvesen gode reaksjonar frå tysnesingane, då dei sette i gang ein storstilt skogryddeaksjon, blant anna mellom Lunde og Onarheim. Dette kom dei reisande på Tysnesøya til gode, og det er absolutt eit initiativ som fortener ros. Det er likevel snart tre år sidan aksjonen. No må vegvesenet koma på banen igjen, og denne gongen må fleire stader på øya få nytte av skogryddinga. Å fjerna desse trea vil mange plassar vera vel så avgjerande, som å setta opp nytt autovern. Her må ein ikkje sjå skogen for berre tre.

Skal vegane sikrast godt nok, må nokre tre fjernast. Ein bonus av denne trafikksikringa, er at ein mange stader vil få betre utsikt til sjøen, i tillegg til at vegane blir tryggare å ferdast på.

Kan det bli betre enn det?


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...