NY BRANNSTASJON: Brannstasjonen i Eredalen kosta 4,7 millionar kroner, og stod ferdig i fjor. Ap-politikar Anne Merete Fjeldstad meiner kommunen ikkje bør bruka meir midlar på å bygga ein ny brannstasjon i samband med bygging av nytt politikontor i kommunen, slik som Sp-politikar Arne Leite foreslo for ein månad sidan.
NY BRANNSTASJON: Brannstasjonen i Eredalen kosta 4,7 millionar kroner, og stod ferdig i fjor. Ap-politikar Anne Merete Fjeldstad meiner kommunen ikkje bør bruka meir midlar på å bygga ein ny brannstasjon i samband med bygging av nytt politikontor i kommunen, slik som Sp-politikar Arne Leite foreslo for ein månad sidan.

– Ikkje rett å bruka kommunale midlar for å samlokalisera etatane

Ap-politikar Anne Merete Fjeldstad er ikkje samd i at naudetatane på Tysnes treng å samlokaliserast.
Publisert 01.08.2019 kl. 08.09. Oppdatert kl. 08.38.

For ein månad sidan uttalte Sp-politikar Arne Leite følgjande til «Tysnes»:

– Eg trur at kommunen må legga opp til å kanskje hjelpa til med å finna ein plass å bygga politikontoret, kanskje hjelpa til med å bygga det òg, og ha den dialogen med etatane.

Fjeldstad har tenkt over utspelet til Leite, og har gått frå å i utgangspunktet sjå på forslaget hans som fornuftig, til å konkludera med at kommunen ikkje bør legga seg opp i kvar politiet vil bygga eit nytt, lokalt politikontor.

– Eg, og me i Arbeidarpartiet, meiner at politiet må få finna ut heilt sjølv kvar dei vil etablera seg. Politietaten sit på kompetansen når det gjeld om det er responstid for distriktet, det å vera nærmast flest mogleg folk, eller om det skal ligga nærme andre naudetatar, som avgjer kvar dei vil bygga nytt kontor, konstaterer Fjeldstad, og legg til:

– Når brannstasjonen i Eredalen uansett ikkje er heiltidsbemanna, ser eg ikkje kvifor det skal vera forlokkande for politiet å ha kontor i lag med brannstellet.


Mindre kontortid

Det var under siste kommunestyremøte før ferien at politikarane på Tysnes vart informerte om at det var tatt ei avgjerd om å bygga eit nytt politikontor på Tysnes.

– Eg synest det var ei gladnyheit å høyra det. Me har protestert høglydt mot nærpolitireforma, men no når den er eit faktum, må me forhalda oss til den. Ifølgje politiet er det ikkje opningstidene på politikontoret som er det viktigaste. Mykje av politiarbeidet skjer i dag bak ein dataskjerm i meir sentrale strøk, medan politiet i distrikta fokuserer meir på synlegheit ute blant folk, seier Fjeldstad.

Ergo vil politiet bruka mindre tid på kontoret på Tysnes, og meir tid ute på vegane.


Ulike ansvarshavande

Den nye brannstasjonen i Eredalen stod ferdig i fjor, og kommunen brukte totalt 4,7 millionar kroner på bygget.

– Protesten me har til Leite sitt forslag, er at me ikkje skal bygga endå ein ny brannstasjon, understrekar Fjeldstad.

Ho peikar på at det å forvalta ein brannetat er ei kommunal oppgåve, ambulansetilbodet er det Helse Fonna som står for, og politiet er ei statleg oppgåve.

– Difor er det ikkje rett å bruka kommunale midlar for å bygga ny brannstasjon, kun med det mål for auget å samlokalisera etatane, meiner ho.

Vidare minner ho om at Helse Fonna har valt å plassera ambulansen i Lunde på grunn av responstiden derifrå og ut til heile området dei dekker, og at dei har gode lokale der som dei ikkje ønsker å flytta frå.

– Og brannstasjonen er heilt ny. I tillegg har me fått løyvd 600.000 kroner i året som kjem for å utrusta first responder-brannbilen, slik at den har alt den treng viss den kjem først fram til ein nødssituasjon, fortel ho.


Spreidde etatar kan vera bra

Ho har trua på at politietaten gjer ei grundig vurdering før dei vel plassering av det nye politikontoret, og peikar på at det ikkje nødvendigvis er negativt viss etatane må halda fram om lag som i dag:

– Eg har kome fram til at det kanskje er greitt, i ein distriktskommune som Tysnes, å ha litt spreiing i plasseringa av utrykkingsetatane. Om ikkje alle kjem fram samstundes, så er i alle fall éin betre enn ingen, konkluderer ho.

• Les òg: «– No er det viktig at etatane snakkar saman»


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...