FRUSTRERT: Sigmund Hovland (t.v.) la fram for Senterparti-toppane konsekvensane av Skyss sitt nye ruteforslag. Her høyrer han kva Jon Askeland har å seia til problematikken.
FRUSTRERT: Sigmund Hovland (t.v.) la fram for Senterparti-toppane konsekvensane av Skyss sitt nye ruteforslag. Her høyrer han kva Jon Askeland har å seia til problematikken.

Informerte Sp-toppar om ruteproblematikken

Fredag ettermiddag stoppa stortingsrepresentant og leiar for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, innom Jektevik for å høyra lokale meiningar om dei nye ferjerutene som Skyss har kome med.
Publisert 02.08.2019 kl. 15.45.

Frå Tysnes kom representantar frå Tysnes Sp, med ordførarkandidat Arne Leite i spissen. Dessutan var talsperson for pendlarane, Sigmund Hovland, med for å orientera Sp-toppen om konsekvensane dei nye fergerutene vil få for han, kona hans, og mange andre med dei.

– Den nye ferja har ikkje kapasiteten til like mange avgangar som den gamle ferja, noko som mellom anna fører til at begge dei to mest brukte pendlaravgangane om morgonen forsvinn på denne ruta. Me opplever at det er lite vilje frå Skyss og fylkeskommunen si side til å sjå på alternativ, sa Hovland, og la til at kona hans ikkje ville kunne halda fram i jobben i helsesektoren på Stord, viss dei nye rutene blir sånn som Skyss har presentert dei.

• Les òg: Rute-forslaget kan tvinga Morten og Anna til å slutta i jobbane sine


Møte med Skyss neste veke

Dei nye ferjerutene vil tre i kraft slik dei ligg føre frå 1. januar 2020, med mindre Skyss bøyer seg for det politiske og private presset rundt saka.

Både Sigmund Hovland og Arne Leite kritiserte Skyss for måten dei har møtt kritikken på.

– Den dialogen dei lova å ha med oss rundt utarbeidinga av rutene, har dei valt å ikkje ta. Det kjennest frustrerande for oss som pendlar, konstaterte Leite.

Ikkje lenge etter fekk «Tysnes» opplyst at ordførar Kåre Martin Kleppe (H) og Stord-ordførar Gaute Epland (Ap) neste veke skal møta representantar frå Skyss, for å drøfta dei nye ferjerutene.

Det var ikkje Skyss som tok initiativ til møtet, ifølgje ordføraren.

• Les òg: Ordførar Kåre Martin Kleppe: Ruteframlegget er ikkje godt nok


Todelt prosess

Etter at Sigmund Hovland hadde informert om korleis ruteendringane vil påverka folk som pendlar til og frå Tysnes, kom pendlarar og fastbuande på Huglo og Stord med sine utspel om ruteendringane. Alle fekk full støtte frå Slagsvold Vedum, som sa at arbeidet med å løysa den vanskelege situasjonen er todelt:

– Askeland (Jon, journ.mrk) må gjera alt han kan på fylkestinget, og i Stortinget prøver me å få staten til å gå inn med meir midlar til elektrifiseringa av ferjene, spesielt når det gjeld dei fylka med mange ferjer, for det er eit arbeid som kostar pengar. Men når ein ser på kor verdiskapande ferjene er, ser ein at det er verd det, slo Sp-toppen fast.

Sjølv om det ikkje kom noko handfast ut av treffet på Jektevik, følte talspersonane seg håpefulle i etterkant.

– Me har tru på at det kan løysa seg, elles hadde me ikkje vore her, slo Hovland fast.


Valkampopning i Etne

Med på Sp-delegasjonen var òg stortingsrepresentant for Senterpartiet, Nils T. Bjørke, og Jon Askeland, fylkesordførarkandidat for Senterpartiet og leiar for miljø og samferdsle i fylkeskommunen. Ungdomskandidat for Vestland Sp, Hilde Horpen, og Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, ordførarkandidat for Sp i Etne og fast møtande på miljø og samferdsle i fylkeskommunen, utgjorde resten av gruppa.

Etter treffet på kaien gjekk turen vidare til Etne, der Vedum skal stå for den offisielle opninga av Etnemarknaden, og markera valkampopninga til Senterpartiet.

Du kan lesa meir om denne saka i neste avis.

• Les òg: Leiar: Batteriferjer treng ikkje ha andre rutetider enn dieselferjer


PARTIKOLLEGA: Ordførarkandidat for Tysnes Sp, Arne Leite, tok varmt imot Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum på ferjekaien på Jektevik.
PARTIKOLLEGA: Ordførarkandidat for Tysnes Sp, Arne Leite, tok varmt imot Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum på ferjekaien på Jektevik.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...

Lesarbrev: Bli kjent-fest

Frå tida i skule og utdanning hugsa eg at det ved starten av skulen vart arrangert bli kjent-fest. Intensjonen var at elevane skulle møtast for å bli kjent med kvarandre. Etter å ha budd på Reksteren no dei siste åtte åra, har tanken streifa meg om me skulle ha arrangert slike festar iblant på Reksteren. Eg observerer at det som før var eit fenomen i byar og tettstader – at folk kan bu tett...