I byggjeplanane til det nye mellomtrinnet ved Tysnes skule, er det lagt opp til veggar og dører i glas, i tråd med kva som er normalen for skulenybygg i dag. Dette kan ha både positive og negative ringverknader.
I byggjeplanane til det nye mellomtrinnet ved Tysnes skule, er det lagt opp til veggar og dører i glas, i tråd med kva som er normalen for skulenybygg i dag. Dette kan ha både positive og negative ringverknader.

Fordelaktig med glasveggar i det nye skulebygget

Fordelane veg tyngre enn ulempene, er kommunen si vurdering av dei planlagte glasveggane som skal monterast i det nye bygget til mellomtrinnet på Tysnes skule.
Publisert 05.08.2019 kl. 06.00.

Den nye trenden for nye skulebygg er at det meste av veggar og dører er av gjennomsiktig glas. Konsekvensane dette får for den psykiske helsa til enkelte elevar har i desse dagar vore eit diskusjonstema.

Byggjeprosjektet til mellomtrinnet blei lagt ut på anbod i Europa den 5. juli i år.

– Me har planlagt ein god del glas. Ikkje heile glasveggar, men ein god del glasfelt, opplyser prosjektsjef i kommunen, Haakon Haaland.


Romkjensle og ljos

Inne i undervisningsarealet skal glasfelt og glasdører hjelpa til med å sleppa ljos rundt i bygget.

– I utgangspunktet så er det ljoset og romkjensla ein får, som veg tyngst, seier Haaland om planane. – Planarbeidet er gjort i samråd med brukargruppen me har, som igjen består av rektor og representantar for fagrøyrsla, og verneombodet på skulen.


Ulempane er mindre

Han ser for seg at glaset kan vera eit forstyrrande element viss nokon har undervising, og andre samstundes oppheld seg i gangane.

– Men i utgangspunktet har alle undervisning til same tid, så me meiner at ulempene glasveggane måtte medføra, er mindre enn fordelane, konkluderer han.

Byggjestart er rekna til å vera tidleg på nyåret, så planen er å signera kontrakt i år. – Me ser veldig fram til dette, for dette har me jobba intensivt med å planlegga i halvtanna år, avsluttar Haaland.


Bind skulen meir saman

Rektor og lærarane på skulen har blitt orienterte i allmøte om prosessen og planane om glasveggar.

– I ei moderne skule er dette vanleg. Glasfelta i nybygget vil gi ein reell mogleik for å skapa openheit mellom klassane, på ein måte som opne dører ikkje gjer, seier Anne Merete Fjeldstad.

Ho jobbar som sosialpedagog på Tysnes skule, i tillegg til å vera ordførarkandidat for Arbeidarpartiet. Då ho jobba som sosialpedagog på Uggdal skule, hadde dei alltid døra til klasserommet open ut til gangen.

– Ei dør på gløytt kan vera meir forstyrrande enn om ein blir van til å sjå kvarandre, seier ho.


Vil styrka samarbeidsklimaet

Fjeldstad meiner glasveggar vil skapa eit betre samarbeidsklima, og vil fungera oppdragande for korleis ein oppfører seg i korridorane. Når det er sagt, tek ho førehald om at glasfelt kan visa seg å vera ei utfordring for somme.

– Me må ha variasjon for dei som treng det. Det vil alltid vera nokre elevar som vil ha behov for å sitja meir skjerma. Og det vil vera formar for undervising der det er nødvendig, seier ho.

Viss glasflatene skulle visa seg å bli eit stort problem, føreslår ho at dette kan løysast på ein enkel måte ved å hengja opp lamellar.

– Eg trur at planane vil bidra til å gjera skulen til ein endå meir felles læringsarena, og at det vil få eit positivt utslag for arbeidsklimaet mellom elevar og lærarar, avsluttar ho.


Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.