KJEM MED FRAMLEGG: Ordførar Kåre Martin Kleppe tek ferjesaka i eigne hender, og har formulert og sendt eit framlegg til vedtak for å bevara ferjetilbodet til fylkesutvalet som skal ha møte i slutten av august. (Arkivfoto)
KJEM MED FRAMLEGG: Ordførar Kåre Martin Kleppe tek ferjesaka i eigne hender, og har formulert og sendt eit framlegg til vedtak for å bevara ferjetilbodet til fylkesutvalet som skal ha møte i slutten av august. (Arkivfoto)

Har sendt eige vedtaksframlegg til fylkesutvalet

Ordførar Kåre Martin Kleppe saknar framgang i diskusjonane om nye ferjeruter, og har no tatt saka i eigne hender og formulert eit framlegg til vedtak til fylkesutvalsmøtet i slutten av august.
Publisert 08.08.2019 kl. 06.00.

– Folk sit berre og peiker på kva og kven som har skulda for dei nye rutene. Fylkespolitikarane har faktisk vedtatt anbodsgrunnlaga som inneheld alternative rutetabellar, og då må fyrste steg no vera eit nytt vedtak for å sikra rutetilbodet, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

Tysdag sende han ein mail til politikarane i fylkesutvalet, samt ordførarane i andre kommunar i fylket som vert råka av rutekutt. Der skriv han at han er lei av diskusjonar om kven som har skulda for situasjonen, og oppmodar politikarane til å samarbeida om ei løysing for å behalda det eksisterande rutetilbodet. Kleppe håpar at saka vert behandla som ei vedtakssak i fylkesutvalet 30. august, og ikkje berre som ei orienteringssak. Ordføraren har sjølv lagt ved eit framlegg til vedtak som han håpar politikarane vil bruka som utgangspunkt i saka.

– Eg synest det er eit konstruktivt innspel, som eg håpar det kan verta tverrpolitisk semje om, seier han.


Eige vedtak

Kleppe har formulert fire punkt som han meiner bør vedtakast i fylkesutvalet. Fyrste punkt seier at fylkesutvalet ynskjer å oppretthalda ferjetilbodet som i dag, og at Skyss vert beden om å jobba fram alternativ for korleis ein kan få det til.

Det andre punktet handlar om at Skyss må ta kontakt med ferjeoperatørane for å drøfta med dei korleis ein kan oppretthalda dei eksisterande rutene.

Punkt nummer tre handlar om å utarbeida ei oversikt over tids- og kostnadsramme med å oppgradera ladeinfrastruktur og batteripakker slik at ladetiden kan reduserast frå maksimalt ti minutt til maksimalt fem minutt.

Det siste punktet går ut på å laga ei oversikt over kor mykje biodiesel ferjene må nytta for å oppretthalda noverande rutetilbod, og kva ekstra utgifter det vil medføra. Ordføraren ynskjer at det skal vera eit alternativ dersom det ikkje let seg gjera å oppgradera dei tekniske ladeløysingane innan nyttår.

– Eg ser for meg at dette må verta eit spleiselag mellom fylke og stat, og så trur eg at fylket kanskje må køyra ferjene nokre år i kombinasjon mellom straum og diesel, kommenterer Kleppe.

Ordføraren er heilt tydeleg på at han ynskjer tverrpolitisk samarbeid, og at fylkespolitikarane tek ansvar.

– Eg håpar me kan legga vekk partifargane i denne saka, og eg meiner at dei som ikkje kan stemma for dette forslaget rett og slett synest det er greitt med rutekutt.


Har diskutert med Stordordføraren

Onsdag drog Kleppe og Stord-ordførar Gaute Epland til Bergen for å møta Skyss og diskutera dei nye rutene. Derimot viste det seg at ordførar-duoen var noko tidleg ute til møtet.

– Eg og Gaute har blingsa på datoen. Me skal ikkje møta Skyss før om to veker, fortel Kleppe, som likevel fekk godt utbyte av bomturen.

– Eg og Gaute fekk sett oss ned i lag og sett på ruteproblematikken. Han har fått innspel frå Huglo, medan eg har innspel frå Tysnes, så no fekk me samla innspela i lag. Det var veldig nyttig å gå gjennom rutene og innspela i detalj.

Ordførarane konkluderer med at det er vanskeleg å setja saman eit godt rutetilbod med dei avgrensingane ruteforslaga inneheld.

– Skyss gjorde nokre endringar i siste ruteforslag som gjer det enklare for skuleelevar på Huglo, men som igjen gjer det vanskelegare for arbeidspendlarar frå Tysnes. Å dekka behova frå Stord går ut over oss og vice versa. Uansett kva justeringar me gjer når me tar hensyn til ladetid, så vil det gå hardt ut over nokon, fortel Kleppe, som dermed tydeleg konkluderer med at det beste vil vera å behalda det eksisterande rutetilbodet.


Spesifikke problem

Kleppe trekker fram fleire konkrete eksempel på korleis det siste ruteforslaget frå Skyss skapar trøbbel for pendlarar.

– Mange av dei som jobbar kveldsskift på Stord tar no 21.50-ferja frå Jektevik. I det fyrste forslaget frå Skyss var denne avgangen flytta fram til 21.40, noko som kunne vore mogleg for pendlarane. Men når denne avgangen no er flytta heilt fram til 21.20, vil det forlenga arbeidsdagen til dei som jobbar kveldsskift på Stord med endå ein time.

I det nyaste ruteforslaget går den neste ferja frå Jektevik etter 21.20-ferja ikkje før klokka 22.30.

Ordførarane trekker også fram moglege utfordringar knytt til at det vert færre pendlarruter om morgonen og ettermiddagen.

– No går det to fulle ferjeavganger frå Hodnanes klokka 06.15 og 06.40. Når desse to vert erstatta av éin avgang klokka 06.20, ser eg for meg at ikkje alle kjem med på avgangen. Det same gjeld óg 15.10- og 15.40-avgangane frå Jektevik på ettermiddagen. Eg ser ikkje for meg at det vil vera plass til alle på den nye avgangen som går 15.25, fortel Kleppe.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...