POSITIV: Ordførar Kåre Martin Kleppe er i utgangspunktet positiv til tanken om samlokalisering av naudetatane. – Det vil bidra til eit betre arbeidsmiljø, meiner Kleppe. (Arkivfoto ulukke: Ole Skaten; arkivfoto ordføraren: Randi Kleppe)
POSITIV: Ordførar Kåre Martin Kleppe er i utgangspunktet positiv til tanken om samlokalisering av naudetatane. – Det vil bidra til eit betre arbeidsmiljø, meiner Kleppe. (Arkivfoto ulukke: Ole Skaten; arkivfoto ordføraren: Randi Kleppe)

– Politiet eig ikkje lokale, dei leiger det

Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) reagerer på det han meiner kan framstå som feilinformasjon i utspelet til Anne Merete Fjeldstad (Ap) i førre avis.
Publisert 11.08.2019 kl. 07.00.

– Det er viktig at det kjem fram at politiet ikkje kjem til å byggja lokale sjølv, men er avhengig av at nokon vil leiga ut kontorlokale som dei kan etablera politikontor i, seier Kleppe, og presiserer:

– Både ambulansen i Lunde og politiet i Uggdal leiger lokale. Helse Fonna eig ikkje ambulanselokala i Lunde, og politiet eig ikkje det som har vore politikontor i Uggdal.


Må først vinna anbodsrunden

Ordføraren vil at det skal vera tydeleg korleis prosessen går føre seg når politiet skal oppretta nytt kontor på Tysnes.

– Politiet skal snart legga ut anbod om at dei vil leiga plass til nytt politikontor, og då kan både private og kommunen koma med tilbod. Kommunen kan tilby lokale, for så å bygga det viss me vinn anbodet. Men kommunen vil berre koma med tilbod om å bygga nytt lokale så lenge investeringa kan dekkast gjennom leigeinntektene. Og det trur eg me vil kunna, slår Kleppe fast.


Berre Våge er aktuelt for begge

Anne Merete Fjeldstad meinte at kommunen ikkje skulle legga seg opp i om etatane ville samlokalisera, eller kor eit eventuelt nytt kontor for fleire av etatane skulle ligga. Ordføraren har derimot klare meiningar om ei eventuell plassering, ut i frå kunnskap han har fått frå etatane.

– Politiet seier at det for dei er aktuelt med nytt kontor på aksen Uggdal-Våge, på grunn av responstida derifrå. Medan Malkenes-Våge er det som fungerer for ambulansen, ut i frå same kriterium om responstid, avdi dei også dekker området ut til Gjermundshamn, forklarar Kleppe.

Altså er det berre eitt område som vil vera aktuelt, viss dei to etatane skal samlokalisera seg: Våge.

– Eg ser føre meg området på andre sida av vegen, ovanfor Windsor, nærmare fylkesvegen. Der er det gjort geologiske undersøkingar, som syner at det kunne ha eigna seg til eit slikt føremål, fortel ordføraren, men legg til at det er altfor tidleg å konkludera med noko no.

Samstundes understrekar han at han gjerne ser at private aktørar òg kjem på banen med tilbod, når den tid kjem.


Større og betre arbeidsmiljø

Når det gjeld spørsmålet om samlokalisering, er Kleppe klinkande klar: Både han og partiet hans ønsker at etatane skal samlokalisera seg.

– Me håpar at dei vil snakka saman før politiet legg ut anbodet, slik at politiet kan legga til grunn i anbodet at det skal vera plass til fleire etatar i bygget, seier ordføraren.

– Det positive med samlokalisering er at ein får fleire på jobb, og eit større arbeidsmiljø, noko som kan sikra betre rekruttering både til politi og ambulanse på Tysnes, samt vera med på å sikra at me har politikontor også i framtida. Me har sett andre stader at det har vore ein suksess å samla etatane. Til dømes på Os, legg han til.

Kleppe presiserer at det i første omgang er snakk om å samla politi og ambulanse under eitt tak. Dette mellom anna fordi leigekontrakten Helse Fonna har for lokala på Malkenes, går ut ved utgangen av neste år.

– Men det er heilt feil å ikkje ha med seg i tankane ei eventuell samlokalisering av alle etatane i framtida.

– Så i utgangspunktet er eg einig med Arne Leite om den oppmodinga han kom med til etatane: Snakk saman! konkluderer ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...