AVVIK: Kontrollørane frå Securitas fann det dei meiner er fleire brot på alkohollova då dei gjesta Tysnesfest i år. (Illustrasjonsfoto)
AVVIK: Kontrollørane frå Securitas fann det dei meiner er fleire brot på alkohollova då dei gjesta Tysnesfest i år. (Illustrasjonsfoto)

Fann avvik under skjenkekontroll

Fire timar med skjenkekontroll førte til avviksrapport frå Securitas-kontrollørane som gjesta Tysnesfest i år.
Publisert 13.08.2019 kl. 13.26.

Laurdag 13. juli hadde Securitas skjenkekontroll hjå Haaheim Gaard, Mandelhuset og Tysnesfest. På festivalområdet på Gjerstad fann kontrollørane fleire avvik i tidsrommet 22.30-02.30.

I tilleggsrapporten om skjenkekontrollen på Gjerstad, som vart sendt til Tysnes kommune, kan ein lesa at kontrollørane «merka seg med ein gong at det var god stemning i finvêret, og høg grad av alkoholpåverknad hjå enkelte.»

I rapporten kjem det fram at kontrollørane såg fleire som var tydeleg eller overstadig rusa på alkohol, og dei kjem med sju konkrete døme på dette. Dei aller fleste av desse personane vart raskt viste vekk av vektarar og vertar.

Kring klokka eitt om natta såg begge kontrollørane ei kvinne i 20-åra som dei meinte ikkje kunne ta vare på seg sjølv, fordi ho var for full. Den eine kontrolløren tok kontakt med ein vert og bad han om å passa på kvinna. Han fekk då til svar at «det er mange som er fulle her», men sa deretter at han skulle sjå til kvinna, då kontrolløren fortalde at han kom frå skjenkekontrollen.


Nekta servering

Elles hadde ikkje kontrollørane mykje å kritisera festivalen for. Dei skriv at dei fleire gongar sjekka at salet av alkohol på festivalområdet gjekk korrekt føre seg.

Dei kommenterer at dei observerte fleire deltakarar som vart nekta servering, og som kom ut av køen anten utan drikke, eller med alkoholfritt alternativ.

– Vektarane i området sjekka og legitimasjon på enkeltdeltakarar som stilte seg i køen, skriv dei.

Ein mann som var overstadig rusa på alkohol fekk kjøpt seg ein øl, men vart så nekta drikke og følgd ut frå festivalområdet av ein vektar, etter tips frå kontrollør.


Tek informasjonen med seg

Etter endt kontroll tok kontrollørane kontakt med ansvarshavande, for å fortelja om funna som vart gjort, og at det hadde vore mange openbert påverka på staden. Dei tilrådde at vertane med refleksvest burde få meir kjennskap til teikn på grad av alkoholpåverknad. Det vart og tilrådd å sjå på korleis ein kan få ned talet på openbert påverka menneske på staden, som til dømes strengare kontroll ved innslepp, tidlegare stans av alkoholservering, osb.

Arrangøren skulle ifølgje rapporten ta med informasjonen dei fekk frå kontrollørane vidare for neste års arrangement.

Sjølv om kontrollørane synte forståing for at det var vanskeleg å få vist vekk alle som var overstadig alkoholpåverka på eit så stort arrangement, vurderte dei det dei såg som i strid med alkohollova.

Rapporten vart send til kommunen, som må vurdera om det er klare brot på alkohollova, og soleis avvik i.h.t. lova.


Måtte fjerna skilt

På skjenkekontrollen på Haaheim Gaard rapporterte kontrollørane ingen avvik, men dei fekk ansvarshavande til å fjerna eit skilt med «upassande tekst» som oppfordra til å drikka alkohol.

På Mandelhuset rapporterte kontrollørane eitt avvik, som gjekk ut på at båtgjestar gjekk frå brygga og inn på skjenkestaden, med drikke i nevane. Desse vart stoppa av vektarane, men kontrollørane informerte ansvarshavande om problematikken kring det å ha passeringar gjennom skjenkestad til og frå båtar som gjestar brygga.

Elles får Mandelhuset ros frå kontrollørane:

– Skjenkestaden viste god kontroll ved uvisse på alder, ved bruk av legitimasjonskontroll. Skjenkestaden viste vekk personar som var openbert rusa, avsluttar dei.


Siste saker Gå til framsida

– Veldig skummelt

Hanne Sofie (11) og Milla (9) spelte heilt åleine for ein fullsett kulturkyrkje på den årlege julekonserten til Onarheim Musikklag.

Leiar: Skulesatsing er viktig for lokal optimisme

Tysnes kommune satsar 70 millionar på eit flunkande nytt mellomtrinn på Tysnes skule. Det er ei offensiv og positiv satsing på skulen i Tysnes.I sist veke blei det kjent at det er det byggjefirmaet Leigland Bygg frå nabokommunen Fusa som får oppdraget. Kontrakten skal skrivast under i komande veke. Då skal alt...

Starta ein ny tradisjon

Då Maren (10) skulle opptre på julekonserten i Tysnes kyrkje i kveld, blei ein ny tradisjon skapt for familien Lunde.